Raport dla roku akademickiego 2015/2016

W roku akademickim 2015/2016 Ogólnouniwersyteckie Badanie Jakości Kształcenia zostało przeprowadzone w semestrze letnim w terminie od 11 kwietnia do 8 czerwca. Była to kontynuacja poprzednich edycji badań ogólnej jakości kształcenia i jednocześnie odpowiedź na potrzebę lepszego poznania opinii studentów oraz ich odczuć związanych ze studiowaniem w naszym Uniwersytecie. Celem badania było poznanie opinii studentów dotyczących spraw, które mają związek z szeroko pojętą jakością kształcenia, w szczególności aspektów związanych z warunkami studiowania i oceną UMCS jako instytucji kształcącej m.in. na poziomie wyższym.

Badanie miało charakter ilościowy zostało przeprowadzone w oparciu o ankietę elektroniczną, realizowaną poprzez aplikację Ankieter, powiązaną z systemem USOS. Zaproszenia do jej wypełnienia zostały rozesłane wszystkim studentom UMCS za pomocą poczty elektronicznej. Adresy e-mailowe zostały pobrane z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów. Kwestionariusz składał się z pytań, dotyczących kwestii takich jak – obieg informacji, poziom kształcenia, infrastruktura, obsługa i funkcjonowanie administracji wydziałowej i centralnej zaangażowanej w obsługę procesu dydaktycznego, ocena bibliotek uniwersyteckich oraz opinia o możliwościach wpływu studentów na jakość kształcenia w UMCS. Respondenci mieli również możliwość pozostawienia swoich uwag w pytaniu otwartym. W okresie trwania akcji ankietowania studenci wypełnili 2257 kwestionariuszy.