Raport dla roku akademickiego 2022/2023

W roku akademickim 2022/2023 Ankieta Oceny Zajęć była realizowana w semestrze zimowym w dniach od 26 stycznia do 26 lutego 2023 r. oraz w semestrze letnim od 12 czerwca do 16 lipca 2023 r. Głównym celem badań było uzyskanie informacji o doświadczeniach i opiniach związanych z prowadzeniem zajęć dydaktycznych z perspektywy studentów i doktorantów.

Ankieta Oceny Zajęć, została przeprowadzona na podstawieZarządzenia Nr 30/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie prowadzenia badań jakości kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Proces badawczy miał charakter ilościowy oraz jakościowy. Przeprowadzona została z zastosowaniem techniki CAWI (Computer Aided Web Interview), opierającej się na elektronicznych kwestionariuszach ankiety udostępnionych respondentom za pośrednictwem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów (USOS).

Ocenie podlegały wszystkie zajęcia dydaktyczne przewidziane planem studiów I i II stopnia, jednolitych magisterskich, szkół doktorskich oraz studiów podyplomowych, prowadzone zarówno przez pracowników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, doktorantów jak i osoby reprezentujące środowisko zewnętrzne.

Niniejsze raporty przedstawiają tabele oraz diagramy – opracowane przez Biuro ds. Analiz Jakości Kształcenia, prezentujące rozkład odpowiedzi na poszczególne pytania zawarte w kwestionariuszu, udzielone  przez respondentów, studiujących w omawianej jednostce. 

W toku procesu badawczego, w semestrze zimowym 2022/2023 respondenci wypełnili 45650 ankiet, oceniając tym samym 1627 prowadzących i 5748 zajęć. Pozostawiono 6956 komentarzy do zajęć. Natomiast w semestrze letnim 2022/2023 respondenci wypełnili 24783 ankiet, oceniając tym samym 1598 prowadzących i 4904 zajęć. Pozostawiono 4313 komentarzy do zajęć.