Raport dla semestru zimowego 2021/2022

W semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022 Ogólnouniwersyteckie Badanie Jakości Kształcenia ponownie zostało skierowane do nauczycieli akademickich. Ankieta dotyczyła przebiegu procesu dydaktycznego, doświadczeń w pracy ze studentami w okresie pandemii Covid-19 oraz  potrzeb szkoleniowych.

Proces badawczy zrealizowano w dniach 9 lutego – 4 marca 2022 r., w formie anonimowej ankiety, drogą elektroniczną, z wykorzystaniem Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów. Wszystkie osoby, które prowadziły zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym 2021/2022 zaproszone do udziału w badaniu, otrzymały informacje o dostępie do kwestionariusza ankiety na służbowe adresy poczty elektronicznej.

Głównym celem przeprowadzenia ankiety było poznanie opinii, dotyczących sytuacji, z którymi spotykano się w realizacji procesu dydaktycznego w warunkach pandemii, poznanie ewentualnych sytuacji trudnych, które mogły pojawiać się w pracy osób prowadzących zajęcia dydaktyczne, a także poznanie odpowiedzi na pytania - jakimi formami i jaką tematyką form podnoszenia kompetencji dydaktycznych byliby zainteresowani.

Interesujące było również poznanie doświadczeń z semestru zimowego 2021/2022.

Było to drugie ogólnouniwersyteckie badanie jakości kształcenia skierowane do kadry dydaktycznej UMCS.

W ankiecie wzięło udział 481 osób. Zaproszenia do wypełnienia ankiety, otrzymało 1917 osób, co oznacza, że zwrotność wyniosła 26,1%.