O systemie ECTS

Czym jest ECTS?

 • Europejski System Transferu Punktów (ECTS, od ang. nazwy European Credit Transfer System) powstał z myślą o ułatwieniu dostępu do informacji o programach studiów w uczelniach zagranicznych oraz usprawnieniu wymiany studentów między uczelniami.
 • Każda uczelnia, która chce brać udział w wymianie studentów, przygotowuje informator o studiach, zawierający m.in. plan studiów oraz opisy poszczególnych przedmiotów wraz z przypisanymi im punktami.
 • Studentowi pragnącemu odbyć część swoich studiów w innej uczelni, system punktowy umożliwia rozsądny wybór zajęć ze względu na wkład wymaganej pracy. W przypadku wyjazdu studenta na inną uczelnię przygotowuje się dla niego wykaz zaliczeń przed jego wyjazdem i po powrocie. Punkty przyznawane są po uzyskaniu zaliczenia przedmiotu, ale na uczelni macierzystej nie wpisuje się ich do indeksu. Punkty za przedmioty zaliczone za granicą zastępują punkty, które student uzyskałby normalnie w uczelni macierzystej.

Punkty ECTS

 • Są względnym miernikiem nakładu pracy studenta, potrzebnej do zaliczenia danego przedmiotu.
 • Ustalane są na podstawie całkowitego obciążenia studenta, a nie tylko na podstawie liczby godzin zajęć.
 • ilość pracy wymaganej w całym roku akademickim odpowiada 60 punktom ECTS; na semestr przypada średnio 30 punktów.
 • Uzyskanie dyplomu, poza spełnieniem wymagań programowych, wymaga zdobycia liczby punktów proporcjonalnej do nominalnego czasu trwania studiów, np. w przypadku trzyletnich studiów licencjackich jest to 3 x 60, czyli 180 punktów, a pięcioletnich studiów magisterskich 5 x 60 czyli 300 punktów.

Podstawowe zasady ECTS

 • Zasady systemu są wspólne dla wszystkich rodzajów i form prowadzenia studiów.
 • Przydziałem punktów są objęte wszystkie przewidziane programem przedmioty oraz elementy programu studiów, które podlegają ocenie.
 • Punkty przypisywane są całym przedmiotom, a nie poszczególnym formom zajęć.
 • Uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich zajęć wchodzących w skład danego przedmiotu w określonym semestrze (roku) jest równoznaczne z przypisaniem do indywidualnego konta studenta liczby wszystkich punktów przyporządkowanych temu przedmiotowi.

Kluczową rolę w systemie ECTS pełnią trzy dokumenty:

 1. Pakiet informacyjny (Information package) zawiera ogólne informacje na temat uczelni przyjmującej, kalendarza akademickiego, procedur administracyjnych oraz szczegółowy opis programu studiów i dostępnych zajęć na jednym lub kilku (zwykle pokrewnych) kierunkach studiów. Opis ten dotyczy przede wszystkim formuły zajęć, ich problematyki, wymagań wstępnych, okresu trwania, sposobu oceny, wartości punktowej oraz innych istotnych danych na temat przedmiotów proponowanych przez uczestniczącą w systemie ECTS instytucję. Pakiet jest formą przewodnika dla studentów i nauczycieli akademickich w uczelniach partnerskich (tzn. takich, z którymi uczelnia macierzysta ma podpisaną umowę dwustronną). Powinien być aktualizowany co rok i dostępny w formie elektronicznej oraz w wersji obcojęzycznej.

 2. Porozumienie o programie zajęć (Learning agreement) to rodzaj kontraktu pomiędzy studentem a współpracującymi uczelniami (wysyłającą i przyjmującą). Porozumienie to musi zostać podpisane przez wszystkie strony przed wyjazdem studenta za granicę. Student zobowiązuje się w tym dokumencie do zrealizowania określonego programu zajęć wybranych z oferty uczelni przyjmującej. Zatwierdzając porozumienie, uczelnia przyjmująca zobowiązuje się zapewnić studentowi udział w wymienionych zajęciach, zaś uczelnia wysyłająca potwierdza wolę uznania zaliczonych przedmiotów według uzgodnionej punktacji i skali ocen zgodnej z systemem ECTS.

 3. Wykaz zaliczeń (Transcript of records) opisuje osiągnięcia studenta w nauce przed i po okresie studiów za granicą. W wykazie wymienione są wszystkie studiowane przedmioty, liczba zdobytych punktów oraz uzyskane oceny, przyznawane według skali ocen danej uczelni, a także według skali ocen ECTS.