Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej

Kierownik Katedry

Prof. dr hab. Janusz Szczodrak

ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
pokój 114A, tel.  81 537 59 09
mail: szczo@poczta.umcs.lublin.pl

Druga osoba do kontaktu w sprawach Katedry:

Dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS

pokój 116A, tel. 81 537 59 18
mail: jolanta.jaroszuk-scisel@poczta.umcs.lublin.pl

Pracownicy

Prof. dr hab. Janusz Szczodrak
Dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS
Dr hab. Małgorzata Pleszczyńska, prof. UMCS
Dr hab. Adrian Wiater, prof. UMCS
Dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS
Dr hab. Małgorzata Majewska
Dr Ewa Ozimek
Dr Anna Gromada
Dr Kamila Wlizło
Mgr Mateusz Kutyła
Mgr Artur Nowak
Mgr Anna Słomka
Mgr Katarzyna Próchniak
Prof. dr hab. Jan Fiedurek  professor emeritus

Doktoranci

Mgr Katarzyna Buczek
Mgr Paulina Adamczyk
Mgr Renata Tyśkiewicz
Mgr Mateusz Kutyła

Historia Katedry

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej powstała 01.10. 2019 r. z połączenia Zakładu Mikrobiologii Przemysłowej i Zakładu Mikrobiologii Środowiskowej. Początki Zakładu Mikrobiologii Przemysłowej sięgają 1962 roku, kiedy to z Katedry Mikrobiologii Ogólnej wyodrębniła się Katedra Mikrobiologii Szczegółowej. Kierownikiem nowo utworzonej Katedry został doc. dr Kazimierz Matusiak. W 1965 roku kierownictwo objął prof. dr hab. Zbigniew Kawecki, sprawując tę funkcję przez 22 lata. Jego dziełem było utworzenie w Katedrze pracowni wirusologiczno-immunologicznej. W 1970 roku Katedra zmieniła nazwę na Zakład Mikrobiologii Stosowanej. W 1987 roku kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. Zdzisław Ilczuk. W 1995 roku Zakład został podzielony na dwie odrębne jednostki: Zakład Wirusologii i Immunologii oraz Zakład Mikrobiologii Przemysłowej, którego kierownikiem w latach 1995-1999 był prof. dr hab. Zdzisław Ilczuk, a w latach 1999-2019 funkcję tę pełnił prof. dr hab. Janusz Szczodrak. Z kolei początki Zakładu Mikrobiologii Środowiskowej sięgają roku 1978, kiedy to w Instytucie Mikrobiologii powstała Pracownia Mikrobiologii Środowiskowej. Jej kierownikiem został prof. dr hab. Józef Kobus z Zakładu Mikrobiologii IUNG w Puławach. W latach 1990-2013 kierownikiem Pracowni była prof. dr hab. Ewa Kurek. W 1992 roku Pracownię przekształcono w Zakład Mikrobiologii Środowiskowej. W latach 2013-2019 kierownikiem Zakładu była dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS. Z dniem 01.10. 2019 r. z połączenia obydwu zakładów została utworzona  Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, której kierownikiem został prof. dr hab. Janusz Szczodrak.

Aktualna tematyka badawcza:

 • Ocena aktywności biologicznej polisacharydów izolowanych z owocników grzybów wielkoowocnikowych
 • Badanie właściwości prebiotycznych hydrolizatów grzybowych α-(1→3)-glukanów (badania in vitro i in vivo)
 • Badanie wpływu ekstraktów grzybowych na proces koagulacji krwi u ludzi.
 • Biokataliza terpenów przy udziale mikroorganizmów zimnolubnych oraz katalizatorów biomimetycznych w kierunku otrzymywania związków bioaktywnych o właściwościach smakowo-zapachowych i leczniczych
 • Ocena biologicznej aktywności porfiryn w stosunku do drobnoustrojów patogennych;
 • Badanie mechanizmów aktywności pochodnych porfiryn przeciwko wewnątrzkomórkowym pasożytom pszczół
 • Biologiczna ochrona roślin przed infekcjami grzybowymi oraz mikrobiologiczna stymulacja wzrostu roślin ze szczególnym uwzględnieniem metod opartych na oddziaływaniu fitohormonalnym oraz na indukcji odporności roślin z wykorzystaniem elicytorów otrzymywanych ze ścian komórkowych grzybów i roślin oraz z egzopolimerów wytwarzanych przez szczepy grzybowe i bakteryjne, w tym szczepy psychrotroficzne
 • Weryfikacja skuteczności biopreparatów biokontrolnych i bionawożeniowych w badaniach polowych, monitorowanie skażeń gleb i roślin metalami ciężkimi oraz ocena efektywności bioremediacji (w tym fitoremediacji) skażonych gleb.

Projekty badawcze

 1. NCBiR POIR04.01.02-00-0111/17-00 (2019-2021) „Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych”, finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w konsorcjum z podmiotem (otoczeniem) gospodarczym – firmą D.A. Glass (konsorcjant nr 1) i Liderem ‑ Instytutem Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicac. Kierownik projektu (konsorcjant nr 2): dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS.
 2. OPUS 11 (NCN) (2016-2020) „Interakcje pomiędzy symbiotycznymi bakteriami nicieni entomopatogenicznych i bakteriami tworzącymi naturalną florę jelitową larw żukowatych (Scarabaeidae)”. Kierownik projektu: dr hab. Adrian Wiater, prof. UMCS.
 3. OPUS 11 (NCN) (2016-2020) „Aktywność biologiczna i mechanizmy działania związków porfirynoidowych przeciwko wewnątrzkomórkowym patogenom pszczelim z rodzaju Nosema.” Kierownik projektu: dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS.
 4. MINIATURA 1 (NCN) (2017-2018) „Badanie istotnych dla kolonizacji gleby oraz stymulacji wzrostu roślin właściwości psychrotroficznych i rozpuszczających fosforany grzybów Mortierella w zakresie temperatur typowych dla klimatu umiarkowanego”. Kierownik projektu: dr Ewa Ozimek.
 

Patenty

 1. Patent nr PL231692 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2018 „Preparat do zastosowania w leczeniu mikrosporydioz, zwłaszcza nosemozy u pszczół”. Twórcy: Trytek M., Ptaszyńska A., Gryko D., Borsuk G.
 2. Patent nr PL.221515 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2016 „Sposób otrzymywania związków terpenoidowych, zwłaszcza smakowo-zapachowych”. Twórcy: Trytek M, Fiedurek J.
 3. Patent Nr 221966 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2016 „Sposób hodowli owocników porka brzozowego (Piptoporus betulinus)”. Twórcy: Wiater A., Pleszczyńska M., Szczodrak J., Siwulski M., Biernacki K.
 4. Patent  Nr 219392 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2015 „Sposób otrzymywania mutanazy do zastosowania jako środek przeciwpróchniczy w preparatach do higieny jamy ustnej i produktach spożywczych”. Twórcy: Wiater A., Pleszczyńska M., Szczodrak J.
 5. Patent Nr 219753 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2015 „Sposób hodowli owocników żółciaka siarkowego (Laetiporus sulphureus)”. Twórcy: Wiater A., Pleszczyńska M., Szczodrak J., Siwulski M., Biernacki K.
 

Zgłoszenia patentowe

 1. Numer zgłoszenia: P.428832 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2019. „Preparat o właściwościach przeciwgrzybowych do ochrony roślin i sposób jego otrzymywania”. Twórcy:  Jaroszuk-Ściseł J., Tyśkiewicz R., Nowak A., Majewska M., Ozimek E., Słomka A..
 2. Numer zgłoszenia: P.431168 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2019. „Sposób otrzymywania biokatalizatorów z grzybów psychrofilnych”. Twórcy: Kutyła M., Trytek M, Fiedurek J.
 3. Numer zgłoszenia: P.431167 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej);  2019. „Sposób otrzymywania biokatalizatorów z grzybów mezofilnych”. Twórcy: Kutyła M., Trytek M.
 4. Numer zgłoszenia: P.425858 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2018. „Biosorbent do usuwania metali ze środowisk wodnych oraz sposób usuwania metali z użyciem biosorbentu”.Twórcy: Waśko, A., Nowak, K., Wiater, A., Bieganowski, A.
 5. Numer zgłoszenia: P.420800 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2017. „Polisacharydy pochodzenia grzybowego do zastosowania wraz z lipazą wyizolowaną z Rhizomucor variabilis w reakcjach estryfikacji wyższych kwasów tłuszczowych oraz sposób otrzymywania takich estrów:. Twórcy: Bancerz, R., Osińska-Jaroszuk, M., Jaszek, M., Wiater, A., Rogalski, J.
 6. Numer zgłoszenia: P.410386 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2014. „Biosorbent do oczyszczania środowisk wodnych z metali ciężkich, związków organicznych i pierwiastków radioaktywnych oraz sposób usuwania takich związków chemicznych z użyciem tego biosorbentu”. Twórcy: Trytek M., Gładysz-Płaska A., Majdan M.
 

Współpraca naukowa

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej współpracuje z innymi jednostkami naukowymi uczelni lubelskich: Uniwersytet Przyrodniczy (Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Zakład Biologii Środowiskowej i Apidologii, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Katedra Ochrony Roślin, Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi), Instytut Agrofizyki PAN, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II (Katedra Biochemii i Chemii Środowiska), UMCS (Zakład Chemii Nieorganicznej, Zakład Chemii Organicznej). Ponadto, współpracujemy z następującymi ośrodkami krajowymi: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Zakład Farmakognozji, Wydział Famaceutyczny), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Katedra Warzywnictwa, Wydział Technologii Drewna), Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (Zakład Medycyny Środowiskowej), Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii), Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii), Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej, im. Ludwika Hirszwelda, PAN we Wrocławiu, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB w Puławach, Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Sieć Badawcza Łukasiewicz) w Puławach, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Puławach, Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach.

Pracownicy Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej prowadzili i prowadzą  również współpracę z ośrodkami zagranicznymi: Department of Food Science and Human Nutrition (Washington State University, USA), Laboratory of Soil Biochemistry  (The Pennsylvania State University, USA), Institute of Microbiology (Hebei Academy of Science, China), Key Laboratory of Clean Utilization Technology for Renewable Energy (College of Engineering, China Agricultural University, China), Institute of Process Engineering (Chinese Academy of Sciences, China), School of Science (RMIT University, Melbourne, Australia), Graduate School of Life Sciences (Ritsumeikan University, Japan), Delft University of Technology (Netherlands).

Współpraca z otoczeniem gospodarczym

 • Projekt „Zakup usługi polegającej na opracowaniu kompozycji innowacyjnego, stabilnego płynu do płukania jamy ustnej zawierającego enzym mutanazę oraz opracowanie technologii jego produkcji” (2016-2018) finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawcy: dr hab. M. Pleszczyńska, prof. UMCS, dr hab. A. Wiater, prof. UMCS, prof. dr hab. J. Szczodrak.
 • Projekt „Objęcie wsparciem przedwdrożeniowym wyników badań naukowych i prac rozwojowych”, finansowany przez „Inkubator Innowacyjności” (konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie). Projekt „Inkubator Innowacyjności ” jest współfinansowany ze środków przeznaczonych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B +R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020 - okres realizacji 01.02. 2018-31.10.2018. Kierownik projektu: dr hab. M. Pleszczyńska, prof. UMCS.
 • Projekt BIOGLASS „Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych” (2019-2021). Projekt finansowany ze środków NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu we współpracy z podmiotem gospodarczym – firmą D.A. Glass oraz w konsorcjum z tą firmą i Liderem ‑ Instytutem Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach. Kierownik projektu: dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS.
 • prace wykonywane w ramach Spółki BIOINNOVA Sp. z o.o. w Lublinie, mające na celu komercjalizację badań nad mutanazą oraz wdrożenie instrukcji technologicznej (Nr IT01-UMCS-12) pt. „Postępowanie normalizacyjne oraz sporządzenie dokumentacji technicznej dla mutanazy, substancji czynnej dla przyszłego produktu w postaci płynu do płukania ust, mającej być przedmiotem wdrożenia i będącej wynikiem prac B+R”, objętej klauzulą tajności (Dokument „Know-How” poz. Z/16/12 z dnia 11.12.2012 r., UMCS, Lublin);
 • współpraca z Fabryką Cukierków „Pszczółka” w Lublinie mająca na celu uruchomienie produkcji cukierków o działaniu przeciwpróchniczym;
 • współpraca z firmą D.A. Glass Doros Teodora dotycząca opracowania i walidacji technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.

Nagrody i wyróżnienia

 • Prof. dr hab. Janusz Szczodrak - Nagroda indywidualna Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni (2019)
 • Prof. dr hab. Janusz Szczodrak - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej (Prezydent RP, 2019)
 • Dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS,  dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. UMCS, dr hab. Grzegorz Borsuk, prof. UP, prof. dr hab. Dorota Gryko (IChO, PAN) - Nagroda naukowa "Marii Curie" (Maria Curie Prize) za „Odkrycie nowych właściwości biologicznych związków porfirynowych przydatnych w zwalczaniu wewnątrzkomórkowych pasożytów pszczół” (2019)
 • Dr hab. Adrian Wiater, prof. UMCS, dr hab. Małgorzata Pleszczyńska, prof. UMCS Nagroda zespołowa Rektora UMCS za współpracę z otoczeniem gospodarczym (2019)
 • Dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS, dr hab. Małgorzata Majewska, dr Ewa Ozimek, mgr Artur Nowak, mgr Anna Słomka, dr hab. Agnieszka Hanaka - Nagroda zespołowa Rektora UMCS za współpracę z otoczeniem gospodarczym (2019)
 • Dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS, dr hab. Małgorzata Majewska, dr Ewa Ozimek, mgr Artur Nowak, mgr Anna Słomka - list gratulacyjny JM Rektora UMCS za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane cyklem prac eksperymentalnych opublikowanych w roku akademickim 2018/2019
 • Prof. dr hab. Janusz Szczodrak - Nagroda indywidualna Rektora UMCS za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (2018)
 • Prof. dr hab. J. Fiedurek – Nagroda indywidualna Rektora UMCS za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (2018)
 • Dr hab. Adrian Wiater, prof. UMCS - Nagroda indywidualna Rektora UMCS za wysoko punktowany artykuł naukowy (2018)
 • Dr hab. Agnieszka Gładysz Płaska, Dr Dariusz Sternik, prof. dr. hab. Marek Majdan, Dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS – Nagroda zespołowa Rektora UMCS za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane cyklem artykułów dotyczących opisu właściwości sorpcyjnych i termicznych sorbentów specyficznych dla jonów toksycznych ze szczególnym uwzględnieniem uranu(VI), opublikowanych w roku akademickim 2017/2018 (2018)
 • Prof. dr hab. Janusz Szczodrak, dr hab. Małgorzata Pleszczyńska,  dr Adrian Wiater - Nagroda naukowa "Marii Curie" (Maria Curie Prize) za badania w zakresie „Opracowania przemysłowej technologii produkcji mutanazy – unikatowego enzymu skutecznego w walce z próchnicą zębów” (2013)

Najważniejsze publikacje

 • Poniedziałek, B., Siwulski, M., Wiater, A., Komaniecka, I., Komosa, A., Gąsecka, M., Magdziak, Z., Mleczek, M., Niedzielski, P., Proch, J., Ropacka-Lesiak, M., Lesiak, M., Henao, E., Rzymski, P., 2019: The effect of mushroom extracts on human platelet and blood coagulation: In vitro screening of eight edible species. Nutrients, 11, 3040, 22 pages.
 • Czerwonka, A., Wiater, A., Komaniecka, I., Adamczyk, P., Rzeski, W., Pleszczyńska, M., 2019: Antitumour effect of glucooligosaccharides obtained via hydrolysis of α‐(1→3)‐glucan from Fomitopsis betulina. Molecular Biology Reports, 46, 5977–5982.
 • Nowak K., Wiater A., Choma A., Wiącek D., Bieganowski A., Siwulski M., Waśko A. 2019. Fungal (1→3)-α-D-glucans as a new kind of biosorbent for heavy metals. International Journal of Biological Macromolecules, 137, 960-965.
 • Sulborska A., Horecka B., Cebrat M., Kowalczyk M., Skrzypek T.H., Kazimierczak W., Trytek M., Borsuk G. 2019. Microsporidia Nosema spp. – obligate bee parasites are transmitted by air. Scientific Reports, 9, 14376;
 • Hanaka A., Plak A., Zagórski P., Ozimek E., Rysiak A., Majewska M., Jaroszuk-Ściseł J. 2019. Relationships between the properties of Spitsbergen soil, number and biodiversity of rhizosphere microorganisms, and heavy metal concentration in selected plant species. Plant and Soil, 436, 49‑69;
 • Złotko, K., Wiater, A., Waśko, A., Pleszczyńska, M., Paduch, R., Jaroszuk-Ściseł, J., Bieganowski, A., 2019. A report on fungal (1→3)-α-D-glucans: properties, functions and application. Molecules, 24, 3972, 20 pages.
 • Hanaka A., Nowak A., Plak A., Dresler S., Ozimek, E., Jaroszuk-Ściseł J., Wójciak‑Kosior M., Sowa I. 2019. Bacterial isolate inhabiting Spitsbergen soil modifies the physiological response of Phaseolus coccineus in control conditions and under exogenous application of methyl jasmonate and copper excess. International Journal of Molecular Sciences,20, 1909, 1-28;
 • WiaterA., Pleszczyńska M., Pietrykowska‐Tudruj E., Janczarek M.,  Staniec B.,  Szczodrak J. 2019. Isolation and characterization of a-(1→3)-glucan-degrading bacteria from the gut of Diaperis boleti feeding on Laetiporus sulphureus. Entomological Science, 22, 36-41;
 • Tyśkiewicz K., Tyśkiewicz R., Konkol M., Rój E., Jaroszuk‑Ściseł J., Skalicka-Woźniak K. 2019.Antifungal properties of Fucus vesiculosus L. supercritical fluid extract against Fusarium culmorum and Fusarium oxysporum. Molecules, 24, 3518, 1‑16;
 • Hanaka A., Ozimek E., Majewska M., Rysiak A., Jaroszuk-Ściseł J. 2019. Physiological diversity of Spitsbergen soil microbial communities suggests their potential as plant growth promoting bacteria. International Journal of Molecular Sciences,20, 1207, 1-26.
 • Jaroszuk-Ściseł J., Tyśkiewicz R., Nowak A., Ozimek E., Majewska M., Hanaka A., Katarzyna Tyśkiewicz, Pawlik A., Janusz G. 2019. Phytohormones (auxin, gibberellin) and ACC deaminase in vitro synthesized by the mycoparasitic Trichoderma DEMTKZ3A0 strain and changes in the level of auxin and plant resistance markers in wheat seedlings inoculated with this strain conidia. International Journal of Molecular Sciences,20, 4923, 1-35.
 • Woźniak M., Gałązka A., Tyśkiewicz R., Jaroszuk-Ściseł J. 2019. Endophytic bacteria potentially promote plant growth by synthesizing different metabolites and their phenotypic/physiological profiles in the Biolog GEN III MicroPlateTM test. International Journal of Molecular Sciences,20, 5283, 1-24.
 • Bancerz, R., Osińska-Jaroszuk, M., Jaszek, M., Sulej, J., Wiater, A., Matuszewska, A., Rogalski, R., 2018. Fungal polysaccharides as a water-adsorbing material in esters production with the use of lipase from Rhizomucor variabilis. International Journal of Biological Macromolecules, 118, 957-964.
 • Choma A., Nowak K., Komaniecka I., Waśko A., PleszczyńskaM., Siwulski M., Wiater A. 2018. Chemical characterization of alkali-soluble polysaccharides isolated from a Boletus edulis (Bull.) fruiting body and their potential for heavy metal biosorption. Food Chemistry, 266, 329-334.
 • Trytek M., Paduch R., Pięt M., Kozieł A., Kandefer-Szerszeń M., Szajnecki Ł., Gromada A. 2018. Biological activity of oxygenated pinene derivatives on human colon normal and carcinoma cells. Flavour and  Fragrance Journal., 33, 428–437.
 • Ptaszyńska A.A., Trytek M., Borsuk G., Buczek K., Rybicka-Jasińska K., Gryko D. 2018. Porphyrins inactivate Nosema spp. microsporidia. Scientific Reports, 8:5523.
 • Gładysz Płaska A., Lipke A., Sternik D., Trytek M., Majdan M. 2018. Spectroscopic, thermal and equilibrium characterization of U(VI) ions sorption on inulin in the presence of phosphates. Journal of Molecular Structure 1166, 169-182.
 • Ozimek E., Jaroszuk-Ściseł J., Bohacz J., Korniłłowicz-Kowalska T., Tyśkiewicz R., Słomka A., Nowak A., Hanaka A. 2018. Synthesis of indoleacetic acid, gibberellic acid and ACC-deaminase by Mortierella strains promote winter wheat seedlings growth under different conditions. International Journal of Molecular Science, 19(10),3218, 1-17.
 • Pleszczyńska M., Lemieszek M.K., Siwulski M., Wiater A., Rzeski W., Szczodrak J. 2017. Fomitopsis betulina (formerly Piptoporus betulinus): the Iceman’s polypore fungus with modern biotechnological potential. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 33(5), Article 83, 12 pages.
 • Pleszczyńska M., Wiater A., Bachanek T., Szczodrak J. 2017. Enzymes in therapy of biofilm-related oral diseases. Biotechnology and Applied Biochemistry: A review, 64, 337-346.
 • Tomczyk, M., Sosnowska, K., Pleszczyńska, M., Strawa, J., Wiater, A.,  Grochowski, D. M., Tomczykowa, M., Winnicka, K., 2017: Hydrogel containing extract of Tormentillae rhizoma for the treatment of biofilm-related oral diseases. Natural Product Communications, 12(3), 417-421.
 • Zagaja M., Staniec B., Pietrykowska-Tudruj E., Trytek M. 2017. Biology and defensive secretion of myrmecophilous Thiasophila spp. (Coleoptera: Staphylinidae: Aleocharinae) associated with the Formica rufa species group. Journal of Natural History, 51, 45–46, 2759–2777.
 • Fiedurek J., Trytek M., Szczodrak J. 2017. Strain improvement of industrially important microorganisms based on resistance to toxic metabolites and abiotic stress. Journal of Basic Microbiology, 57, 445–459.
 • Jóźwiakowski K., Marzec M., Fiedurek J., Kamińska A., Gajewska M., Wojciechowska E., Wu S., Dach J., Marczuk A., Kowalczyk-Juśko A. 2017. Application of H2O2 to optimize ammonium  removal from domestic wastewater. Separation and Purification Technology, 173, 357-363.
 • Majewska M., Jaroszuk-Ściseł J. 2017. Mobilization of cadmium from Festuca ovina roots and its simultaneous immobilization by soil in a root-soil-extractant system (in vitro test). International Journal of Phytoremediation, 19, 701-708.
 • Trytek M, Fiedurek J., Gromada A. 2016. Effect of some abiotic stresses on the biotransformation of α-pinene by a psychrotrophic Chrysosporium pannorum. Biochemical Engineering Journal, 112, 86-93.
 • Fuks L., Oszczak A., Dudek J., Majdan M., Trytek M. 2016. Removal of the radionuclides from aqueous solutions by biosorption on the roots of the dandelion (Taraxacum officinale). International Journal of Environmental Science and  Technology. 13, 2339-2352.
 • Paduch R., Trytek M., Król S.K., Kud J., Frant M., Kandefer-Szerszeń M., Fiedurek J. 2016. Biological activity of terpene compounds produced by biotechnological methods. Pharmaceutical Biology, 54, 1096-1107.      
 • Pleszczyńska, M., Wiater, A., Siwulski, M., Lemieszek, M.K., Kunaszewska, J., Kaczor, J., Rzeski, W., Janusz, G., Szczodrak, J., 2016: Cultivation and utility of Piptoporus betulinus fruiting bodies as a source of anticancer agents. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 32(9), 151.      
 • Wiater A., Paduch  R., Choma A., Stączek S., Pleszczyńska M., Tomczyk M,  Locatelli M., Szczodrak J. 2015. (1→3)-α-d-Glucans from Aspergillus spp.: Structural   characterization and biological study on their carboxymethylated derivatives. Current Drug Targets, 16(13), 1488-1494.
 • Paduch, R., Wiater, A., Locatelli, M., Pleszczyńska, M., Tomczyk, M., 2015: Aqueous extracts of selected Potentilla species modulate biological activity of human normal colon cells. Current Drug Targets, 16 (13), 1495-1502.
 • Pleszczyńska M., Wiater A., Janczarek M., Szczodrak J. 2015. (1→3)-α-d-Glucan hydrolases in dental biofilm prevention and control: A review. International Journal of Biological Macromolecules, 79, 761-778.
 • Trytek M., Jędrzejewski K., Fiedurek J. 2015. Bioconversion of α-pinene by a novel cold-adapted fungus Chrysosporium pannorum. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 42, 181-188.
 • Trytek M, Fiedurek J, Podkościelna B, Gawdzik B, Skowronek M. 2015. An efficient method for the immobilization of inulinase using new types of polymers containing epoxy groups. Journal of Industrial Microbiology and Biotechnology, 42, 985-996.
 • Osińska-Jaroszuk M., Jarosz-Wilkołazka A., Jaroszuk-Ściseł J., Szałapata K., Nowak A., Jaszek M., Ozimek E., Majewska M. 2015. Extracellular polysaccharides from Ascomycota and Basidiomycota: production conditions, biochemical characteristics, and biological properties. A review. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 31, 1823‑1844.