Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej

Kierownik Katedry

prof. dr hab. Monika Janczarek
ul. Akademicka 19, 20-033 Lublin
pokój 114A, tel.  81 537 59 09
mail: monika.janczarek@mail.umcs.pl

Nauczyciele akademiccy

prof. dr hab. Monika Janczarek
dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS
dr hab. Adrian Wiater, prof. UMCS
dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS
dr hab. Małgorzata Majewska

dr Katarzyna Buczek
dr Ewa Ozimek
dr Kamila Wlizło
dr Artur Nowak
mgr Mateusz Kutyła

Pracownicy wspierający badania i dydaktykę

dr Anna Gromada
mgr Anna Słomka
mgr Katarzyna Próchniak

Pracownicy emerytowani

prof. dr hab. Jan Fiedurek
prof. dr hab. Janusz Szczodrak

Doktoranci

mgr Marta Kozieł
mgr Mateusz Kutyła 

Historia Katedry

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej powstała 01.10. 2019 r. z połączenia Zakładu Mikrobiologii Przemysłowej i Zakładu Mikrobiologii Środowiskowej. Początki Zakładu Mikrobiologii Przemysłowej sięgają 1962 roku, kiedy to z Katedry Mikrobiologii Ogólnej wyodrębniła się Katedra Mikrobiologii Szczegółowej. Kierownikiem nowo utworzonej Katedry został doc. dr Kazimierz Matusiak. W 1965 roku kierownictwo objął prof. dr hab. Zbigniew Kawecki, sprawując tę funkcję przez 22 lata. Jego dziełem było utworzenie w Katedrze pracowni wirusologiczno-immunologicznej. W 1970 roku Katedra zmieniła nazwę na Zakład Mikrobiologii Stosowanej. W 1987 roku kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. Zdzisław Ilczuk. W 1995 roku Zakład został podzielony na dwie odrębne jednostki: Zakład Wirusologii i Immunologii oraz Zakład Mikrobiologii Przemysłowej, którego kierownikiem w latach 1995-1999 był prof. dr hab. Zdzisław Ilczuk, a w latach 1999-2019 funkcję tę pełnił prof. dr hab. Janusz Szczodrak. Z kolei początki Zakładu Mikrobiologii Środowiskowej sięgają roku 1978, kiedy to w Instytucie Mikrobiologii powstała Pracownia Mikrobiologii Środowiskowej. Jej kierownikiem został prof. dr hab. Józef Kobus z Zakładu Mikrobiologii IUNG w Puławach. W latach 1990-2013 kierownikiem Pracowni była prof. dr hab. Ewa Kurek. W 1992 roku Pracownię przekształcono w Zakład Mikrobiologii Środowiskowej. W latach 2013-2019 kierownikiem Zakładu była dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS. Z dniem 01.10. 2019 r. z połączenia obydwu zakładów została utworzona  Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej, której kierownikiem został prof. dr hab. Janusz Szczodrak. Od 1 września 2020 r. kierownikiem Katedry została prof. dr hab. Monika Janczarek.

Aktualna tematyka badawcza:

 • Bioremediacja i fitoremediacja gleb skażonych metalami ciężkimi oraz ocena jej efektywności.
 • Ocena aktywności biologicznej polisacharydów izolowanych z owocników grzybów wielkoowocnikowych
 • Badanie właściwości prebiotycznych hydrolizatów grzybowych α-(1→3)-glukanów (badania in vitro i in vivo)
 • Badanie wpływu ekstraktów grzybowych na proces koagulacji krwi u ludzi.
 • Biokataliza terpenów przy udziale mikroorganizmów zimnolubnych oraz katalizatorów biomimetycznych w kierunku otrzymywania związków bioaktywnych o właściwościach smakowo-zapachowych i leczniczych
 • Ocena biologicznej aktywności porfiryn w stosunku do drobnoustrojów patogennych;
 • Badanie mechanizmów aktywności pochodnych porfiryn przeciwko wewnątrzkomórkowym pasożytom pszczół
 • Biologiczna ochrona roślin przed infekcjami grzybowymi oraz mikrobiologiczna stymulacja wzrostu roślin ze szczególnym uwzględnieniem metod opartych na oddziaływaniu fitohormonalnym oraz na indukcji odporności roślin z wykorzystaniem elicytorów otrzymywanych ze ścian komórkowych grzybów i roślin oraz z egzopolimerów wytwarzanych przez szczepy grzybowe i bakteryjne, w tym szczepy psychrotroficzne
 • Weryfikacja skuteczności biopreparatów biokontrolnych i bionawożeniowych w badaniach polowych, monitorowanie skażeń gleb i roślin metalami ciężkimi oraz ocena efektywności bioremediacji (w tym fitoremediacji) skażonych gleb
 • Badanie zróżnicowania genetycznego i funkcjonalnego mikrosymbiontów koniczyny łąkowej (Trifolium pratense) z dwóch stref klimatycznych: subpolarnej i umiarkowanej w celu identyfikacji szczepów o potencjalnym zastosowaniu w rolnictwie
 • Charakterystyka szlaku biosyntezy egzopolisacharydu (EPS) Rhizobium leguminosarum: analiza funkcjonalna białek uczestniczących w syntezie podjednostki EPS i regulacji tego procesu
 • Badanie wpływu metali ciężkich na symbiozę R. leguminosarum bv. trifolii z koniczyną oraz roli EPS w adaptacji tych bakterii do różnych warunków stresowych, w tym stresu wywołanego metalami ciężkimi.

Osiągnięcia zespołu Mikrobiologii Środowiskowej 2021:

1. Uzyskanie stopnia doktora

 • Artur Nowak (asystent)

Charakterystyka zewnątrzkomórkowych polimerów uzyskanych z hodowli wybranych grzybów Ascomycota”

Promotor: dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS

 • Renata Tyśkiewicz (studia doktoranckie)

Właściwości ryzosferowych szczepów Trichoderma spp. istotne w stymulacji wzrostu i ochronie pszenicy przed fitopatogenami Fusarium spp.

Promotor: dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS

Promotor pomocniczy: dr Ewa Ozimek

2. Organizacja Konferencji Naukowych:

 • Organizacja 54. Konferencji Mikrobiologicznej „Mikroorganizmy Różnych Środowisk” 20-21.09.2021
 • Współorganizacja V. Sympozjum „Metagenomy Różnych Środowisk”17‑18.06.2021 (Główny Organizator SGGW Warszawa)

Projekty badawcze

 1. Wykonawca - Grant NCBiR (2018-2022), POIR.04.01.02-00-0111/17-00/2018 projekt pt. „Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych”, finansowany ze środków NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu w konsorcjum z podmiotem gospodarczym – firmą D.A. Glass (konsorcjant nr 1) i Liderem   Instytutem Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach. Kierownik projektu (konsorcjant nr 2): dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS.
 2. OPUS16 (NCN) 2018/31/B/NZ9/00663 (2019-2022) – projekt pt. “Badanie zróżnicowania genetycznego i funkcjonalnego mikrosymbiontów koniczyny łąkowej (Trifolium pratense) z dwóch stref klimatycznych: subpolarnej i umiarkowanej w celu identyfikacji szczepów o potencjalnym zastosowaniu w rolnictwie”. 
  Kierownik projektu: prof. dr hab. Monika Janczarek.
 3. OPUS 11 (NCN) (2016-2020) – projekt pt. „Interakcje pomiędzy symbiotycznymi bakteriami nicieni entomopatogenicznych i bakteriami tworzącymi naturalną florę jelitową larw żukowatych (Scarabaeidae)”. Kierownik projektu: dr hab. Adrian Wiater, prof. UMCS.
 4. OPUS 11 (NCN) (2016-2020) – projekt pt. „Aktywność biologiczna i mechanizmy działania związków porfirynoidowych przeciwko wewnątrzkomórkowym patogenom pszczelim z rodzaju Nosema.” Kierownik projektu: dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS.
 5. MINIATURA 1 (NCN) (2017-2018) – projekt pt. „Badanie istotnych dla kolonizacji gleby oraz stymulacji wzrostu roślin właściwości psychrotroficznych i rozpuszczających fosforany grzybów Mortierella w zakresie temperatur typowych dla klimatu umiarkowanego”. Kierownik projektu: dr Ewa Ozimek.
 6. OPUS4 (NCN) 2012/07/B/NZ1/00099 (2013-2016) – projekt pt. „Mechanizmy adaptacyjne Rhizobium leguminosarum bv. trifolii do warunków stresu środowiskowego i w symbiozie z koniczyną”. Kierownik projektu: dr hab. Monika Janczarek, prof. UMCS.

Patenty

 1. Patent PL 231692 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2018 - „Preparat do zastosowania w leczeniu mikrosporydioz, zwłaszcza nosemozy u pszczół”. Twórcy: Trytek M., Ptaszyńska A., Gryko D., Borsuk G.
 2. Patent PL 226792 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej) 2017 - „Heteropolisacharyd jako metabolit Rhizobium leguminosarum bv. trifolii Rt24.2 do zastosowania w pielęgnacji włosów oraz preparat na bazie tego heteropolisacharydu”. Twórcy: Janczarek M., Rachwał K.
 3. Patent PL 225896 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej) 2017 - „Zestaw starterów do identyfikacji bakterii Legionella pneumophila oraz sposób zastosowania tych starterów w łańcuchowej reakcji polimerazy”. Twórcy: Janczarek M., Palusińska-Szysz M.Patent PL 227091 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej) 2017 - „Zestaw starterów do identyfikacji bakterii Legionella micdadei oraz L. bozemanae”. Twórcy: Janczarek M., Palusińska-Szysz M.
 4. Patent PL 227092 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej) 2017 - „Zestaw starterów do identyfikacji bakterii Legionella longbeachae oraz L. dumoffii”. Twórcy: Janczarek M., Palusińska-Szysz M.
 5. Patent PL 227093 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej) 2017 - „Zestaw starterów do identyfikacji bakterii Legionella drancourtii oraz L. gormanii”. Twórcy: Janczarek M., Palusińska-Szysz M.
 6. Patent PL 221515 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2016 „Sposób otrzymywania związków terpenoidowych, zwłaszcza smakowo-zapachowych”. Twórcy: Trytek M., Fiedurek J.
 7. Patent PL 221966 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2016 „Sposób hodowli owocników porka brzozowego (Piptoporus betulinus)”. Twórcy: Wiater A., Pleszczyńska M., Szczodrak J., Siwulski M., Biernacki K.
 8. Patent  PL 219392 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2015 „Sposób otrzymywania mutanazy do zastosowania jako środek przeciwpróchniczy w preparatach do higieny jamy ustnej i produktach spożywczych”. Twórcy: Wiater A., Pleszczyńska M., Szczodrak J.
 9. Patent PL 219753 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2015 „Sposób hodowli owocników żółciaka siarkowego (Laetiporus sulphureus)”. Twórcy: Wiater A., Pleszczyńska M., Szczodrak J., Siwulski M., Biernacki K.

Zgłoszenia patentowe

 1. Numer zgłoszenia: P.428832 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej) 2019- „Preparat o właściwościach przeciwgrzybowych do ochrony roślin i sposób jego otrzymywania”. Twórcy:  Jaroszuk-Ściseł J., Tyśkiewicz R., Nowak A., Majewska M., Ozimek E., Słomka A..
 2. Numer zgłoszenia: P.431168 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej) 2019 - „Sposób otrzymywania biokatalizatorów z grzybów psychrofilnych”. Twórcy: Kutyła M., Trytek M, Fiedurek J.
 3. Numer zgłoszenia: P.431167 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej)  2019 - „Sposób otrzymywania biokatalizatorów z grzybów mezofilnych”. Twórcy: Kutyła M., Trytek M.
 4. Numer zgłoszenia: P.425858 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej) 2018 - „Biosorbent do usuwania metali ze środowisk wodnych oraz sposób usuwania metali z użyciem biosorbentu”. Twórcy: Waśko, A., Nowak, K., Wiater, A., Bieganowski, A.
 5. Numer zgłoszenia: P.420800 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej) 2017 - „Polisacharydy pochodzenia grzybowego do zastosowania wraz z lipazą wyizolowaną z Rhizomucor variabilis w reakcjach estryfikacji wyższych kwasów tłuszczowych oraz sposób otrzymywania takich estrów. Twórcy: Bancerz, R., Osińska-Jaroszuk, M., Jaszek, M., Wiater, A., Rogalski, J.
 6. Numer zgłoszenia: P.420801 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej) 2017 -  „Polisacharydy pochodzenia bakteryjnego do zastosowania wraz z lipazą wyizolowaną  z Rhizomucor variabilis w reakcjach estryfikacji wyższych kwasów tłuszczowych oraz sposób otrzymywania takich estrów”. Twórcy: Renata Bancerz, Magdalena Jaszek, Monika Osińska-Jaroszuk, Monika Janczarek 
 7. Numer zgłoszenia: P.410386 (Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej); 2014. „Biosorbent do oczyszczania środowisk wodnych z metali ciężkich, związków organicznych i pierwiastków radioaktywnych oraz sposób usuwania takich związków chemicznych z użyciem tego biosorbentu”. Twórcy: Trytek M., Gładysz-Płaska A., Majdan M.

Współpraca naukowa

Katedra Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej współpracuje z innymi jednostkami naukowymi UMCS (Zakład Chemii Nieorganicznej, Zakład Chemii Organicznej) oraz uczelni lubelskich: Uniwersytet Przyrodniczy (Katedra Biotechnologii, Mikrobiologii i Żywienia Człowieka, Zakład Biologii Środowiskowej i Apidologii, Katedra Mikrobiologii Środowiskowej, Katedra Ochrony Roślin, Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania Procesami Produkcyjnymi), Instytut Agrofizyki PAN, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II (Katedra Biochemii i Chemii Środowiska). Ponadto, pracownicy Katedry współpracują z następującymi ośrodkami krajowymi: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (Zakład Farmakognozji, Wydział Famaceutyczny), Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu (Katedra Warzywnictwa, Wydział Technologii Drewna), Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (Zakład Medycyny Środowiskowej), Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii), Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy (Wydział Rolnictwa i Biotechnologii), Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie (Katedra Botaniki), Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszwelda PAN we Wrocławiu, Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB w Puławach, Instytut Nowych Syntez Chemicznych (Sieć Badawcza Łukasiewicz) w Puławach, Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii w Puławach, Instytut Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach.Pracownicy Katedry Mikrobiologii Przemysłowej i Środowiskowej prowadzili i prowadzą  również współpracę z ośrodkami zagranicznymi: Department of Arctic and Marine Biology (Arctic University of Tromsø, Norway), Department of Microbiology (University of Sevilla, Spain), Department of Food Science and Human Nutrition (Washington State University, USA), Laboratory of Soil Biochemistry  (The Pennsylvania State University, USA), Institute of Microbiology (Hebei Academy of Science, China), Key Laboratory of Clean Utilization Technology for Renewable Energy (College of Engineering, China Agricultural University, China), Institute of Process Engineering (Chinese Academy of Sciences, China), School of Science (RMIT University, Melbourne, Australia), Graduate School of Life Sciences (Ritsumeikan University, Japan), Delft University of Technology (Netherlands).

Współpraca z otoczeniem gospodarczym

 • Współpraca z firmą D.A. Glass Doros Teodora Sp. z o. o. -  „Analiza własności biobójczych powłoki napylonej na podłoże szklane z katody stopowej z udziałem pierwiastków z grupy lantanowców„ (2020)
 • Projekt BIOGLASS „Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych” (2019-2021). Projekt finansowany ze środków NCBiR w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu we współpracy z podmiotem gospodarczym – firmą D.A. Glass oraz w konsorcjum z tą firmą i Liderem   Instytutem Metalurgii Żelaza im. Stanisława Staszica w Gliwicach. Kierownik projektu: dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS.
 • Projekt „Zakup usługi polegającej na opracowaniu kompozycji innowacyjnego, stabilnego płynu do płukania jamy ustnej zawierającego enzym mutanazę oraz opracowanie technologii jego produkcji” (2016-2018) finansowany przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020. Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawcy: dr hab. M. Pleszczyńska, prof. UMCS, dr hab. A. Wiater, prof. UMCS, prof. dr hab. J. Szczodrak.
 • Projekt „Objęcie wsparciem przedwdrożeniowym wyników badań naukowych i prac rozwojowych”, finansowany przez „Inkubator Innowacyjności” (konsorcjum Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie). Projekt „Inkubator Innowacyjności ” jest współfinansowany ze środków przeznaczonych na naukę w ramach projektu pozakonkursowego „Wsparcie zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacja wyników prac B +R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 –2020 (okres realizacji 01.02. 2018-31.10.2018). Kierownik projektu: dr hab. M. Pleszczyńska, prof. UMCS.
 • udział w działalności Lubelskiego Klastra Biotechnologicznego ze strony Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS (2018); członkami LKB są również firmy z regionu Lubelszczyzny, a jego głównym zadaniem jest nawiązywanie i wzmacnianie współpracy lubelskich uczelni z sektorem gospodarczym naszego regionu.
 • prace wykonywane w ramach Spółki BIOINNOVA Sp. z o.o. w Lublinie, mające na celu komercjalizację badań nad mutanazą oraz wdrożenie instrukcji technologicznej (Nr IT01-UMCS-12) pt. „Postępowanie normalizacyjne oraz sporządzenie dokumentacji technicznej dla mutanazy, substancji czynnej dla przyszłego produktu w postaci płynu do płukania ust, mającej być przedmiotem wdrożenia i będącej wynikiem prac B+R”, objętej klauzulą tajności (Dokument „Know-How” poz. Z/16/12 z dnia 11.12.2012 r., UMCS, Lublin);
 • współpraca z Fabryką Cukierków „Pszczółka” w Lublinie mająca na celu uruchomienie produkcji cukierków o działaniu przeciwpróchniczym;
 • współpraca z firmą D.A. Glass Doros Teodora dotycząca opracowania i walidacji technologii wytwarzania szkła o własnościach biobójczych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.

Nagrody i wyróżnienia

 • Jolanta Jaroszuk-Ściseł, Renata Tyśkiewicz, Artur Nowak, Ewa Ozimek, Małgorzata Majewska, Agnieszka Hanaka, Katarzyna Tyśkiewicz, Anna Pawlik, Grzegorz Janusz – Nagroda zespołowa Rektora UMCS za wysoko punktowany artykuł naukowy (2020)
 • Jolanta Jaroszuk-Ściseł, Małgorzata Majewska, Ewa Ozimek, Anna Słomka, Artur Nowak, Renata, Tyśkiewicz (UMCS) oraz Katarzyna Tyśkiewicz, Edward Rój, Marcin Konkol, Rafał Wiejak (Sieć Badawcza Łukasiewicz - INS) - Złoty Medal za wynalazek pt. „Preparat o właściwościach przeciwgrzybowych do ochrony roślin” (XXIII Moskiewski Międzynarodowy Salon Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „Archimedes 2020”
 • Jolanta Jaroszuk-Ściseł, Małgorzata Majewska, Ewa Ozimek, Anna Słomka, Artur Nowak, Renata, Tyśkiewicz (UMCS) oraz Katarzyna Tyśkiewicz, Edward Rój, Marcin Konkol, Rafał Wiejak (Sieć Badawcza Łukasiewicz - INS) - Nagroda specjalna przyznana przez Taiwan Prominent Inventor League za preparat o właściwościach przeciwgrzybowych do ochrony roślin i sposób jego otrzymywania na 71. Międzynarodowej Wystawie „Pomysły - Wynalazki – Nowe Produkty – iENA 2019" w Norymberdze.
 • Dr hab. Monika Janczarek - list gratulacyjny JM Rektora UMCS za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane cyklem prac eksperymentalnych opublikowanych w roku akademickim 2019/2020 (2020)
 • Prof. dr hab. Janusz Szczodrak - Nagroda indywidualna Rektora UMCS za wyróżniającą się pracę na rzecz Uczelni (2019)
 • Prof. dr hab. Janusz Szczodrak - Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej (Prezydent RP, 2019)
 • Dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS,  dr hab. Aneta Ptaszyńska, prof. UMCS, dr hab. Grzegorz Borsuk, prof. UP, prof. dr hab. Dorota Gryko (IChO, PAN) - Nagroda naukowa "Marii Curie" (Maria Curie Prize) za „Odkrycie nowych właściwości biologicznych związków porfirynowych przydatnych w zwalczaniu wewnątrzkomórkowych pasożytów pszczół” (2019)
 • Dr hab. Adrian Wiater, prof. UMCS, dr hab. Małgorzata Pleszczyńska, prof. UMCS Nagroda zespołowa Rektora UMCS za współpracę z otoczeniem gospodarczym (2019)
 • Dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS, dr hab. Małgorzata Majewska, dr Ewa Ozimek, mgr Artur Nowak, mgr Anna Słomka, dr hab. Agnieszka Hanaka - Nagroda zespołowa Rektora UMCS za współpracę z otoczeniem gospodarczym (2019)
 • Dr hab. Jolanta Jaroszuk-Ściseł, prof. UMCS, dr hab. Małgorzata Majewska, dr Ewa Ozimek, mgr Artur Nowak, mgr Anna Słomka - list gratulacyjny JM Rektora UMCS za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane cyklem prac eksperymentalnych opublikowanych w roku akademickim 2018/2019 (2019)
 • Prof. dr hab. Janusz Szczodrak - Nagroda indywidualna Rektora UMCS za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (2018)
 • Prof. dr hab. J. Fiedurek – Nagroda indywidualna Rektora UMCS za całokształt dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego (2018)
 • Dr hab. Adrian Wiater, prof. UMCS - Nagroda indywidualna Rektora UMCS za wysoko punktowany artykuł naukowy (2018)
 • Dr hab. Monika Janczarek, prof. UMCS, dr. hab. Marta Palusińska-Szysz - odznaka honorowa „Za zasługi dla Wynalazczości” przyznana przez Prezesa Rady Ministrów za uzyskanie pięciu patentów w 2017 r. (2018)
 • Dr hab. Agnieszka Gładysz Płaska, Dr Dariusz Sternik, prof. dr. hab. Marek Majdan, dr hab. Mariusz Trytek, prof. UMCS – Nagroda zespołowa Rektora UMCS za oryginalne i twórcze osiągnięcia naukowe udokumentowane cyklem artykułów dotyczących opisu właściwości sorpcyjnych i termicznych sorbentów specyficznych dla jonów toksycznych ze szczególnym uwzględnieniem uranu(VI), opublikowanych w roku akademickim 2017/2018 (2018)
 • prof. dr hab. Monika Janczarek - Nagroda indywidualna Rektora UMCS  za pozyskanie środków finansowych na realizację projektu pt: „Badanie zróżnicowania genetycznego i funkcjonalnego mikrosymbiontów koniczyny łąkowej (Trifolium pratense) z dwóch stref klimatycznych: subpolarnej i umiarkowanej w celu identyfikacji szczepów o potencjalnym zastosowaniu w rolnictwie” (OPUS 16, NCN) (2018)
 • dr hab. Monika Janczarek, prof. UMCS, dr hab. Marta Palusińska-Szysz, dr hab. Anna Turska-Szewczuk – Nagroda zespołowa Rektora UMCS za osiągnięcie naukowe dotyczące „Charakterystyki genetycznej i biochemicznej elementów pozacytoplazmatycznych bakterii  z rodzajów Rhizobium oraz Legionella i ich biotechnologicznego zastosowania” uzyskane w 2016 r. (2017)
 • dr hab. Monika Janczarek, prof. UMCS, mgr Kamila Rachwał, mgr Ewa Matczyńska –  Nagroda I-ego stopnia Polskiego Towarzystwa Genetycznego za najlepszą pracę z              genetyki mikroorganizmów (Transcriptome profiling of a Rhizobium leguminosarum bv. trifolii rosR mutant reveals the role of the transcriptional regulator RosR in motility, synthesis of cell-surface components, and other cellular processes. BMC Genomics 16:1111. doi:10.1186/s12864-015-2332-4)  opublikowaną w 2015 r. (2016)

Najważniejsze publikacje

 • Acosta-Jurado S., Fuentes-Romero F., Ruiz-Sainz J-E., Janczarek M., Vinardell J-M. (2021): Rhizobial exopolysaccharides: genetic regulation of their synthesis and relevance in symbiosis with legumes.  International Journal of Molecular Science, 22, 6233, https://doi.org/10.3390/ijms22126233
 • Sulej J., Jaszek M., Osińska-Jaroszuk M., Matuszewska A., Bancerz R., Janczarek M. (2021): Natural microbial polysaccharides as effective factors for modification of the catalytic properties of fungal cellobiose dehydrogenase. Archives of Microbiology, 203, 4433-4448, https://doi.org/10.1007/s00203-021-02424-1
 • Kutyła M.Trytek M., Buczek K., Tomaszewska E., Muszyński S (2021):  Biomass of a psychrophilic fungus as a biocatalyst for efficient direct esterification of citronellol. BioEnergy Research, https://doi.org/10.1007/s12155-021-10289-x  
 • Kutyła M., Maciejczyk A., Trytek M., Jakubowicz-Gil J. (2021):  Biocatalytic synthesis of terpene esters and their biological activity in human glioma cells. Current Parmaceutical Biotechnology DOI:10.2174/1389201022666210712094925
 • Muszyński S., Dobrowolski P., Kasperek K., Knaga S., Kwiecień M., Donaldson J., Kutyła M., Kapica M., Tomaszewska E. (2020): Effects of yeast (Saccharomyces cerevisiae) probiotics supplementation on bone quality characteristics in young Japanese quail (Coturnix japonica): the role of sex on the action of the gut-bone axis. Animals, 10, 440
 • Kutyła M., Fiedurek J., Gromada A., Jędrzejewski K., Trytek M. (2020): Mutagenesis and adaptation of psychrotrophic fungus Chrysosporium pannorum A-1 as a method for improving β-pinene bioconversion. Molecules, 25, 2589 
 • Buczek K., Deryło K., Kutyła M., Rybicka-Jasińska K., Gryko D., Borsuk G., Rodzik B., Trytek M. (2020): Impact of protoporphyrin lysine derivatives on the ability of Nosema ceranae spores to infect honeybees. Insects, 11, 504
 • Lipa P., Janczarek M.  (2020): Phosphorylation systems in symbiotic nitrogen-fixing bacteria and their role in bacterial adaptation to various environmental stresses. PeerJ doi: 10.7717/peerj.8466, 1-35        
 • Poniedziałek, B., Siwulski, M., Wiater, A., Komaniecka, I., Komosa, A., Gąsecka, M., Magdziak, Z., Mleczek, M., Niedzielski, P., Proch, J., Ropacka-Lesiak, M., Lesiak, M., Henao, E., Rzymski, P. (2019): The effect of mushroom extracts on human platelet and blood coagulation: In vitro screening of eight edible species. Nutrients, 11, 3040
 • Czerwonka, A., Wiater, A., Komaniecka, I., Adamczyk, P., Rzeski, W., Pleszczyńska, M. (2019): Antitumour effect of glucooligosaccharides obtained via hydrolysis of α‐(1→3)‐glucan from Fomitopsis betulina. Molecular Biology Reports, 46, 5977–5982
 • Nowak K., Wiater A., Choma A., Wiącek D., Bieganowski A., Siwulski M., Waśko A. (2019): Fungal (1→3)-α-D-glucans as a new kind of biosorbent for heavy metals. International Journal of Biological Macromolecules, 137, 960-965
 • Sulborska A., Horecka B., Cebrat M., Kowalczyk M., Skrzypek T.H., Kazimierczak W., Trytek M., Borsuk G. (2019): Microsporidia Nosema spp. – obligate bee parasites are transmitted by air. Scientific Reports, 9, 14376
 • Hanaka A., Plak A., Zagórski P., Ozimek E., Rysiak A., Majewska M., Jaroszuk-Ściseł J. (2019): Relationships between the properties of Spitsbergen soil, number and biodiversity of rhizosphere microorganisms, and heavy metal concentration in selected plant species. Plant and Soil, 436, 49 69
 • Złotko, K., Wiater, A., Waśko, A., Pleszczyńska, M., Paduch, R., Jaroszuk-Ściseł, J., Bieganowski, A. (2019): A report on fungal (1→3)-α-D-glucans: properties, functions and application. Molecules, 24, 3972
 • Hanaka A., Nowak A., Plak A., Dresler S., Ozimek, E., Jaroszuk-Ściseł J., Wójciak Kosior M., Sowa I. (2019): Bacterial isolate inhabiting Spitsbergen soil modifies the physiological response of Phaseolus coccineus in control conditions and under exogenous application of methyl jasmonate and copper excess. International Journal of Molecular Sciences, 20, 1909
 • Karaś M.A., Turska-Szewczuk A., Janczarek M., Szuster-Ciesielska A. (2019): Glycoconjugates of Gram-negative bacteria and parasitic protozoa - are they similar in orchestrating the innate immune response?  Innate Immun. 25(1):73-96
 • WiaterA., Pleszczyńska M., Pietrykowska‐Tudruj E., Janczarek M.,  Staniec B.,  Szczodrak J. (2019): Isolation and characterization of a-(1→3)-glucan-degrading bacteria from the gut of Diaperis boleti feeding on Laetiporus sulphureus. Entomological Science, 22, 36-41
 • Tyśkiewicz K., Tyśkiewicz R., Konkol M., Rój E., Jaroszuk Ściseł J., Skalicka-Woźniak K. (2019): Antifungal properties of Fucus vesiculosus L. supercritical fluid extract against Fusarium culmorum and Fusarium oxysporum. Molecules, 24, 3518
 • Palusińska-Szysz M., Szuster-Ciesielska A., Janczarek M., Wdowiak-Wróbel S., Schiller J., Reszczyńska E., Gruszecki W.I., Fuchs B. (2019): Genetic diversity of Legionella pcs and pmtA genes and the effect of utilization of choline by Legionella spp. on induction of proinflammatory cytokines. Pathog Dis. 77(7)
 • Hanaka A., Ozimek E., Majewska M., Rysiak A., Jaroszuk-Ściseł J. (2019): Physiological diversity of Spitsbergen soil microbial communities suggests their potential as plant growth promoting bacteria. International Journal of Molecular Sciences, 20, 1207
 • Dworaczek K., Kurzylewska M., Karaś M.A., Janczarek M., Pękala-Safińska A., Turska-Szewczuk A. (2019): A Unique Sugar l-Perosamine (4-Amino-4,6-dideoxy-l-mannose) Is a Compound Building Two O-Chain Polysaccharides in the Lipopolysaccharide of Aeromonas hydrophila Strain JCM 3968, Serogroup O6. Marine Drugs 17(5)
 • Jaroszuk-Ściseł J., Tyśkiewicz R., Nowak A., Ozimek E., Majewska M., Hanaka A., Katarzyna Tyśkiewicz, Pawlik A., Janusz G. (2019): Phytohormones (auxin, gibberellin) and ACC deaminase in vitro synthesized by the mycoparasitic Trichoderma DEMTKZ3A0 strain and changes in the level of auxin and plant resistance markers in wheat seedlings inoculated with this strain conidia. International Journal of Molecular Sciences, 20, 4923
 • Andrejko M., Siemińska-Kuczer A., Janczarek M., Janik E., Bednarczyk M., Gagoś M., Cytryńska M. (2019): Pseudomonas aeruginosa alkaline protease exhibits a high renaturation capability. Acta Biochim Pol. 2019; 66(1):91-100
 • Woźniak M., Gałązka A., Tyśkiewicz R., Jaroszuk-Ściseł J. (2019): Endophytic bacteria potentially promote plant growth by synthesizing different metabolites and their phenotypic/physiological profiles in the Biolog GEN III MicroPlateTM test. International Journal of Molecular Sciences 20, 5283
 • Janczarek M., Vinardell J.M., Lipa P., Karaś M. (2018): Hanks-type serine/threonine protein kinases and phosphatases in bacteria: roles in signaling and adaptation to various environments. . International Journal of Molecular Sciences 19(10), 2872
 • Bancerz, R., Osińska-Jaroszuk, M., Jaszek, M., Sulej, J., Wiater, A., Matuszewska, A., Rogalski, R. (2018): Fungal polysaccharides as a water-adsorbing material in esters production with the use of lipase from Rhizomucor variabilis. International Journal of Biological Macromolecules, 118, 957-964
 • Choma A., Nowak K., Komaniecka I., Waśko A., Pleszczyńska M., Siwulski M., Wiater A. (2018): Chemical characterization of alkali-soluble polysaccharides isolated from a Boletus edulis (Bull.) fruiting body and their potential for heavy metal biosorption. Food Chemistry, 266, 329-334
 • Trytek M., Paduch R., Pięt M., Kozieł A., Kandefer-Szerszeń M., Szajnecki Ł., Gromada A. (2018): Biological activity of oxygenated pinene derivatives on human colon normal and carcinoma cells. Flavour and  Fragrance Journal., 33, 428–437
 • Ptaszyńska A.A., Trytek M., Borsuk G., Buczek K., Rybicka-Jasińska K., Gryko D. (2018): Porphyrins inactivate Nosema spp. microsporidia. Scientific Reports, 8:5523
 • Lipa P., Vinardell J.M., Kopcińska J., Zdybicka-Barabas A., Janczarek M. (2018): Mutation in the pssZ gene negatively impacts exopolysaccharide synthesis, surface properties, and symbiosis of Rhizobium leguminosarum bv. trifolii with clover. Genes 9(7), 369
 • Kopycińska M., Lipa P., Cieśla J., Kozieł M., Janczarek M. (2018): Extracellular polysaccharide protects Rhizobium leguminosarum cells against zinc stress in vitro and during symbiosis with clover. Environ. Microbiol. Rep. 10(3):355-368
 • Gładysz Płaska A., Lipke A., Sternik D., Trytek M., Majdan M. (2018): Spectroscopic, thermal and equilibrium characterization of U(VI) ions sorption on inulin in the presence of phosphates. Journal of Molecular Structure 1166, 169-182
 • Ozimek E., Jaroszuk-Ściseł J., Bohacz J., Korniłłowicz-Kowalska T., Tyśkiewicz R., Słomka A., Nowak A., Hanaka A. (2018): Synthesis of indoleacetic acid, gibberellic acid and ACC-deaminase by Mortierella strains promote winter wheat seedlings growth under different conditions. International Journal of Molecular Science, 19(10),3218
 • Karaś M.A., Turska-Szewczuk A., Marczak M., Jaszek M., Janczarek M., Dworaczek K., Stefaniuk D., Wydrych J. (2018): A Mutation in the Mesorhizobium loti oatB Gene Alters the Physicochemical Properties of the Bacterial Cell Wall and Reduces Survival inside Acanthamoeba castellanii. Int J Mol Sci. 2018, 19(11). pii: E3510. 
 • Osińska-Jaroszuk M., Jaszek M., Starosielec M., Sulej J., Matuszewska A., Janczarek M., Bancerz R., Wydrych J., Wiater A., Wilkołazka A. (2018): Bacterial exopolysaccharides as a modern biotechnological tool for modification of fungal laccase properties and metal ion binding. Bioprocess Biosyst. Eng. 41(7):973-989
 • Pleszczyńska M., Lemieszek M.K., Siwulski M., Wiater A., Rzeski W., Szczodrak J. (2017): Fomitopsis betulina (formerly Piptoporus betulinus): the Iceman’s polypore fungus with modern biotechnological potential. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 33(5), 8
 • Pleszczyńska M., Wiater A., Bachanek T., Szczodrak J. (2017): Enzymes in therapy of biofilm-related oral diseases. Biotechnology and Applied Biochemistry: A review, 64, 337-346
 • Tomczyk, M., Sosnowska, K., Pleszczyńska, M., Strawa, J., Wiater, A.,  Grochowski, D. M., Tomczykowa, M., Winnicka, K. (2017): Hydrogel containing extract of Tormentillae rhizoma for the treatment of biofilm-related oral diseases. Natural Product Communications, 12(3), 417-421
 • Janczarek M., Rachwał K., Turska-Szewczuk A. (2017): A mutation in pssE affects exopolysaccharide synthesis by Rhizobium leguminosarum bv. trifolii, its surface properties, and symbiosis with clover. Plant Soil 417(1-2):331-347
 • Majewska M., Jaroszuk-Ściseł J. (2017): Mobilization of cadmium from Festuca ovina roots and its simultaneous immobilization by soil in a root-soil-extractant system (in vitro test). International Journal of Phytoremediation, 19, 701-708
 • Rachwał K., Lipa P., Wojda I., Vinardell J.M., Janczarek M. (2017): Regulatory elements located in the upstream region of the Rhizobium leguminosarum rosR global regulator are essential for its transcription and mRNA stability. Genes 8(12):388
 • Fiedurek J., Trytek M., Szczodrak J. (2017): Strain improvement of industrially important microorganisms based on resistance to toxic metabolites and abiotic stress. Journal of Basic Microbiology, 57, 445–459