Cel i zasady konkursu

Głównym celem wsparcia finansowego zespołów badawczych jest wzmocnienie potencjału naukowego Instytutu Nauk Biologicznych UMCS poprzez zwiększenie liczby składanych wniosków o finansowanie badań z funduszy zewnętrznych.

Zespoły badawcze w Instytucie Nauk Biologicznych powstają z inicjatywy pracowników w celu realizacji określonego tematu badawczego i mogą funkcjonować w ramach Katedry (zespoły katedralne) lub w ramach Instytutu (zespoły instytutowe). Zasady powoływania zespołów badawczych określa Regulamin tworzenia i funkcjonowania zespołów badawczych w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS.

Powołane zespoły badawcze mogą starać się o wsparcie finansowe realizacji swojego tematu badawczego ze środków pozostających do dyspozycji Dyrektora Instytutu Nauk Biologicznych. Przyznanie finansowania odbywa się w drodze konkursu, którego zasady określa Regulamin wsparcia finansowego zespołów badawczych w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS.

Nowa edycja konkursu na projekty realizowane przez zespoły badawcze ogłaszana jest przez Dyrektora Instytutu w styczniu danego roku kalendarzowego.

Ogłoszenia konkursów oraz Regulaminy i formularze obowiązujące w danej edycji znajdują się w zakładce: Archiwum konkursów.


Zobacz również: