Cel i zasady konkursu

Celem konkursu jest wsparcie działań badawczych młodych naukowców, a działania te dofinansowane są z subwencji przeznaczonej na wsparcie badań naukowych w danym roku budżetowym.

Nowy konkurs jest ogłaszany przez Dyrektora Instytutu w styczniu danego roku kalendarzowego na zasadach określonych w Regulaminie konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców Instytutu Nauk Biologicznych UMCS.

Prawo do udziału w konkursie mają tzw. młodzi naukowcy. Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  1. jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo
  2. posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie.

Szczegółowe warunki dotyczące konkursu i realizacji projektów są następujące:

  1. czas realizacji projektu – projekty roczne realizowane są do 31 stycznia roku następującego po roku przyznania środków,
  2. wysokość dofinasowania – maksymalne dofinansowanie indywidualnego projektu badawczego może wynieść 10 tys. zł, natomiast projektu zespołowego – 15 tys. zł; wszystkie wydatki należy ponieść do 15 listopada roku, w którym przyznano finansowanie (data wpłynięcia faktury),
  3. forma i termin składania wniosku – wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu (wersja papierowa) w Sekretariacie Instytutu Nauk Biologicznych UMCS oraz przesłać w formie elektronicznej (wersja edytowalna) na adres agnieszka.szuster-ciesielska@mail.umcs.pl do dnia 28 lutego roku ogłoszenia konkursu,
  4. termin rozstrzygnięcia konkursu – wyniki zostają ogłoszone nie poźniej, niż do końca marca roku rozpoczęcia konkursu; informacja o zaakceptowanych wnioskach zostaje przekazana do wszystkich członków Rady Naukowej Instytutu (imię i nazwisko wykonawcy lub kierownika zespołu badawczego wraz z wykonawcami, tytuł projektu badawczego, wysokość dofinansowania); na stronie Instytutu zostaje zamieszczona lista beneficjentów konkursu,
  5. szczegółowy kalendarz przebiegu konkursu o finansowanie projektów badawczych dla młodych naukowców zostaje podany do wiadomości jako załącznik do ogłoszenia o konkursie w danym roku,
  6. ocenę wniosków przeprowadza Komisja ds. Projektów Młodych Naukowców.

Prosimy zapoznać się z Regulaminem konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, oraz z załącznikami niezbędnymi do złożenia wniosku i sprawozdania projektu - odnośniki poniżej oraz w dziale Wsparcie młodych naukowców, zakładka Dokummenty do pobrania

Anna Jarosz-Wilkołazka
Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych


Zobacz również: