Nagroda Maria Curie Prize 2020

Opracowanie preparatu przeciwgrzybowego z płynu celomatycznego dżdżownic Dendrobaena veneta, aktywnego wobec Candida albicans przez Zespół z UMCS i UG w składzie: dr hab. Marta Fiołka prof. UMCS, prof. dr hab. Teresa Urbanik-Sypniewska, dr hab. Jolanta Kutkowska, prof. UMCS, dr hab. Roman Paduch, prof. UMCS oraz dr hab. Paulina Czaplewska, prof. UG.

W ostatnich latach zaobserwowano wzrost oporności na antybiotyki w leczeniu zakażeń grzybiczych. Ten światowy problem stworzył potrzebę poszukiwania nowych środków przeciwgrzybiczych. W efekcie przeprowadzonych badań uzyskano frakcję aktywną z płynu celomatycznegodżdżownicy Dendrobaena veneta, która wykazywała efektywne działanie przeciwgrzybowe przeciw komórkom Candida albicans oraz innym szczepom Candida. Wielokierunkowe analizy chemiczne pozwoliły scharakteryzować preparat, a opracowana procedura izolacji umożliwia otrzymanie wolnej od endotoksyn przeciwgrzybowej frakcji płynu celomatycznego. Stwierdzono, że badany preparat nie wywiera toksycznego wpływu na komórki ludzkich fibroblastów skóry właściwej oraz nie zaburza metabolizmu komórkowego.

Prowadzone badania zaowocowały opatentowanym wynalazkiem: „Wysokocząsteczkowa frakcja białkowo-cukrowa wyizolowana z płynu celomatycznego dżdżownicy Dendrobaena veneta do leczenia grzybic spowodowanych drożdżakiem Candida albicans NR 234801, oraz publikacją:Fiołka M.J., Czaplewska P., Macur K., Buchwald T., Kutkowska J., Paduch R., Kaczyński Z., Wydrych J., Urbanik-Sypniewska T. (2019). Anti-Candida albicans effect of the coelomic fluid fraction obtained from the earthworm Dendrobaena veneta. PLOS ONE.

Biorąc pod uwagę skuteczne działanie przeciwko szczepom Candida przy braku endotoksyczności i cytotoksyczności względem ludzkich prawidłowych fibroblastów skóry właściwej, uzyskana frakcja białkowo-polisacharydowa płynu celomatycznego dżdżownicy D. veneta jest potencjalnym lekiem o działaniu przeciwgrzybiczym.

Załączniki