Wsparcie publikowania artykułów

Celem programu jest wsparcie finansowania kosztów publikacji artykułów open access w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych w przypadku autorów, którzy wykazują afiliację Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, zgodnie z następującymi zasadami:

1. Dofinansowanie jest przyznawane za najlepsze prace przyjęte do druku w czasopismach, które mają przypisane 200, 140 lub 100 punktów ministerialnych (zgodnie z aktualną listą czasopism), w celu pokrycia kosztów publikacji w ramach otwartego dostępu.

2. Dofinansowanie odbywa się z subwencji przyznanej na badania naukowe, która jest do dyspozycji Dyrektora INB. Dofinansowanie dotyczy kosztów ponoszonych przez Instytut Nauk Biologicznych UMCS i jest uzależnione od punktacji czasopisma.

3. Warunkiem otrzymania finansowania jest spełnienie następujących wymagań:
a) autor korespondencyjny musi być pracownikiem, doktorantem lub studentem INB,
b) dodatkowo, w przypadku publikacji artykułu w czasopiśmie, które ma przypisane 140 lub 100 punktów, również pierwszy autor musi być pracownikiem, doktorantem lub studentem INB,
c) afiliacja INB, jako pierwsza afiliacja wyżej wymienionych autorów, musi zostać zamieszczona w artykule.

Afiliacja w publikacjach (na przykładzie pracownika Katedry Biochemii i Biotechnologii):
- w języku polskim:
Katedra Biochemii i Biotechnologii
Instytut Nauk Biologicznych
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
- w języku angielskim:
Department of Biochemistry and Biotechnology
Institute of Biological Sciences
Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland

4. Wysokość dofinansowania z funduszy do dyspozycji Dyrektora INB:
a) artykuł w czasopiśmie, które ma przypisane 200 pkt – 100% kosztów,
b) artykuł w czasopiśmie, które ma przypisane 140 pkt – maks. 60% kosztów,
c) artykuł w czasopiśmie, które ma przypisane 100 pkt – maks. 30% kosztów.

5. Sytuacje szczególne i wyjątkowe będą podlegać indywidualnej ocenie przez Dyrekcję INB.

6. Dofinansowanie można uzyskać po złożeniu wniosku (Załącznik), do którego należy dołączyć informacje o przyjęciu artykułu do druku, kopię faktury oraz pierwszą stronę zaakceptowanego artykułu.

7. Składanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Nabór jest prowadzony do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie INB na dany rok kalendarzowy.

8. Decyzja w sprawie finansowania jest wydawana maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych, aby zapewnić prawidłowe przetwarzanie płatności.

9. Wszystkie dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Nauk Biologicznych UMCS lub przesłać na adres inb@umcs.lublin.pl.

    Autor
    Iwona Nogieć