Wsparcie publikowania artykułów

Celem programu jest wsparcie finansowania kosztów publikacji artykułów open access w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych w przypadku autorów, którzy wykazują afiliację Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Dofinansowanie jest przyznawane za najlepsze prace przyjęte do druku w czasopismach, które mają przypisane 200, 140 lub 100 punktów ministerialnych (zgodnie z aktualną listą czasopism), w celu pokrycia kosztów publikacji w ramach otwartego dostępu.
 2. Dofinansowanie odbywa się z subwencji przyznanej na badania naukowe, która jest do dyspozycji Dyrektora INB. Dofinansowanie dotyczy kosztów ponoszonych przez Instytut Nauk Biologicznych UMCS i jest uzależnione od punktacji czasopisma.
 3. Warunkiem otrzymania finansowania jest spełnienie następujących wymagań:
  1. autor korespondencyjny musi być pracownikiem, doktorantem lub studentem INB,
  2. dodatkowo, w przypadku publikacji artykułu w czasopiśmie, które ma przypisane 140 lub 100 punktów, również pierwszy autor musi być pracownikiem, doktorantem lub studentem INB,
  3. afiliacja INB*, jako pierwsza afiliacja wyżej wymienionych autorów, musi zostać zamieszczona w artykule.
  4. *Afiliacja wymagana w publikacjach (na przykładzie Katedry Biochemii i Biotechnologii)

   w języku polskim:
   Katedra Biochemii i Biotechnologii, Instytut Nauk Biologicznych, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin

   w języku angielskim:
   Department of Biochemistry and Biotechnology, Institute of Biological Sciences, Maria Curie-Sklodowska University, Lublin, Poland
 4. Wysokość dofinansowania z funduszy do dyspozycji Dyrektora INB artykułu w czasopiśmie, które ma przypisane:
  1. 200 pkt – maks. 80% kosztów,
  2. 140 pkt – maks. 40% kosztów,
  3. 100 pkt – maks. 20% kosztów.
 5. Sytuacje szczególne i wyjątkowe będą podlegać indywidualnej ocenie przez Dyrekcję INB.
 6. Dofinansowanie można uzyskać po złożeniu wniosku, do którego należy dołączyć informacje o przyjęciu artykułu do druku, kopię faktury oraz pierwszą stronę zaakceptowanego artykułu.
 7. Składanie wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Nabór jest prowadzony do wyczerpania środków zaplanowanych w budżecie INB na dany rok kalendarzowy.
 8. Decyzja w sprawie finansowania jest wydawana maksymalnie w ciągu 3 dni roboczych, aby zapewnić prawidłowe przetwarzanie płatności.
 9. Wszystkie dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Nauk Biologicznych UMCS lub przesłać na adres inb@umcs.lublin.pl.