PROJEKTY BADAWCZE - SERWIS INFORMACYJNY INTER-PRO UMCS

https://projektybadawcze.umcs.pl

 

GRANTY PRACOWNIKÓW

Projekt pod kierownictwem dr hab. Bożeny Pawlikowskiej-Pawlęgi, prof. UMCS z Katedry Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii UMCS, Pełnomocnika Pracowni Mikroskopowej Instytutu Nauk Biologicznych, prowadzony w ramach tej Pracowni wraz z mgr. Jarosławem Pawelcem otrzymał dotację celową na realizację inwestycji związanej z działalnością naukową. Projekt zostanie sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr 7230/IA/SP/2021. Inwestycja dotyczy zakupu aparatury naukowo – badawczej pn. „Elektronowy mikroskop transmisyjny dla Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie

Całkowita wartość kosztorysowa projektu wynosi 3 000 000 zł

Środki dofinansowania z Ministerstwa Edukacji i Nauki: 2 900 000 zł

Okres realizacji projektu: lata 2021 - 2022

Cel projektu:

Przy pomocy zakupionego elektronowego mikroskopu transmisyjnego planowane są w Instytucie badania m. in. w ramach następujących tematów:

  • Zmiany ultrastruktury komórek prawidłowych i nowotworowych z hodowli in vitro pod wpływem wybranych flawonoidów.
  • Wpływ substancji pochodzenia naturalnego na ultrastrukturę i wewnątrzkomórkowe mechanizmy indukcji zaprogramowanej śmierci w komórkach glejaków.
  • Analiza zmian wewnątrzkomórkowych zachodzących w komórkach drobnoustrojów: bakterii, grzybów oraz pierwotniaków pod wpływem peptydów i białek odpornościowych bezkręgowców.
  • Analiza zmian ultrastrukturalnych w zarodnikach wewnątrzkomórkowych pasożytów z rodzaju Nosema spp. pod wpływem działania porfiryn.
  • Poszukiwanie i charakterystyka nowych substancji bioaktywnych pochodzenia grzybowego o potencjale biomedycznym w tym przeciwnowotworowym.
  • Immunocytochemiczna lokalizacja enzymów rozkładających kwas szczawiowy w tkankach grzybów.
  • Analiza odpowiedzi grzybów na obecność metali ciężkich w podłożu hodowlanym.
  • Badania embriologiczne wybranych roślin nasiennych w tym procesów rozdziału autonomicznych organelli.
  • Monitorowanie procesu kolonizacji roślin przez bakterie endofityczne

MINIATURA NCN

Dr Adrian Zając z Katedry Anatomii Funkcjonalnej i Cytobiologii, autor projektu pt.: „Ocena udziału kompleksu białek Bcl-2 i beklina-1 w eliminacji komórek glejaków na drodze zaprogramowanej śmierci”, został laureatem piątej edycji konkursu Miniatura Narodowego Centrum Nauki, w ramach którego otrzyma grant na realizację badań naukowych. Wartość uzyskanego finansowania wynosi 36 091,00 PLN.

Dr Dawid Stefaniuk będzie realizował projekt badawczy pt. „Sekretom Cerrena unicolor jako źródło nowych czynników efektywnie modelujących procesy hemostazy”

Dr Eliza Molestak będzie realizowała projekt badawczy pt. Rola fosforylacji drożdżowego elongacyjnego czynnika translacyjnego EF3 w interakcji z rybosomem"

OPUS NCN

Dr hab. Agata Starosta, prof. UMCS z Katedry Biologii Molekularnej będzie realizowała projekt badawczy pt. Rola alternatywnych EF-G w regulacji translacji podczas biosyntezy antybiotyków u Myxococcus xanthus (kwota przyznanych środków - 3 513 000 zł).

Dr hab. Marta Fiołka, prof. UMCS z Katedry Immunobiologii będzie kierowała projektem badawczym pt. Działanie i charakterystyka chemiczna frakcji polisacharydowo-białkowej płynu celomatycznego dżdżownic Dendrobaena veneta na kliniczne szczepy Candida albicans , który będzie realizowany w ramach konsorcjum z naukowcami z Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Środki przyznane na ten projekt to 2 023 980 zł.

Dr hab. Iwona Wojda, prof. UMCS z Katedry Immunobiologii będzie realizowała projekt badawczy pt. Związki bioaktywne w reakcji odpornościowej Galleria mellonella zakażonej bakterią entomopatogenną Pseudomonas enthomophila. Modulacja reakcji odpornościowej w piętnowaniu immunologicznym (wartość przyznanych środków - 837 960 zł).

Projekt badawczy pt. Charakterystyka molekularna pęcherzyków błony zewnętrznej endofitycznych bakterii z rodzaju Pseudomonas i Rhizobium oraz ocena ich roli w stymulowaniu indukowanej odpowiedzi systemicznej u roślin, zrealizowany zostanie przez konsorcjum składające się z Wydziału Nauk Przyrodniczych z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (lider projektu) oraz Wydziału Biologii i Biotechnologii z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Zespołem badawczym z naszego Instytutu będzie kierował prof. dr hab. Adam Choma - Kierownik Katedry Genetyki i Mikrobiologii. Przyznane na ten projekt środki wynoszą 1 929 396 zł.

Prof. dr hab. Agnieszka Szuster-Ciesielska będzie realizowała projekt badawczy pt. Mikroskopijne grzyby fitopatogenne - charakterystyka biochemiczna i potencjalny wpływ na rozwój alergii u ludzi a w skład zespołu będą wchodziły także inne osoby z naszego Instytutu - dr hab. Marta Palusińska-Szysz, prof. UMCS, dr hab. Sylwia Wdowiak-Wróbel, prof. UMCS (Katedra Genetyki i Mikrobiologii), dr hab. Agata Wołczańska (Katedra Botaniki, Mykologii i Ekologii) oraz prof. dr hab. Piotr Wlaź (Katedra Fizjologii Zwierząt i Farmakologii).

Prof. dr hab. Mariusz Gagoś będzie kierował projektem badawczym pt. Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybiotykami z grupy azoli i polienów wobec szczepów wykazujących oporność specyficzną lub wielolekową, który będzie realizowany przez konsorcjum następujących jednostek naukowych: Wydział Biologii i Biotechnologii oraz Wydział Chemii z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (lider projektu), Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej w Sosnowcu (Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach) oraz Wydział Biologii Środowiskowej. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Prof. dr hab. Piotr Wlaź z Katedry Fizjologii Zwierząt i Farmakologiibędzie kierował projektem badawczym pt. Wpływ SSR 504734, selektywnego inhibitora transportera glicyny typu 1, na aktywność drgawkową i potencjał terapeutyczny wybranych leków przeciwdrgawkowych, realizowanym w konsorcjum z naukowcami zInstytutu Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk w Krakowie (przyznane środki - 1 084 400 zł).

Prof. dr hab. Małgorzata Cytryńska z Katedry Immunobiologii będzie realizowała projekt badawczy pt. Nowe polikationy o działaniu antymykotycznym – synteza, charakterystyka chemiczna, toksyczność i spektrum przeciwgrzybicze. Projekt ten będzie realizowany w konsorcjum z naukowcami z Wydziału Chemii (kierownik projektu dr Kamil Kamiński) oraz Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego (wartość przyznanych środków – 1 426 332 zł).

Dr hab. Dorota Nieoczym z Katedry Fizjologii Zwierząt i Farmakologiiwspólnie z naukowcami z Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (kierownik projektu dr hab. Wirginia Kukuła-Koch) będzie realizowała projekt pt. Izolacja związków fenolowych zawartych w wyciągach Zingiber officinale i ocena ich aktywności przeciwdrgawkowej w modelach in vivo (wartość przyznanych środków - 2 534 795 zł).

PRELUDIUM NCN

Mgr Magdalena Kunat z Katedry Immunobiologii będzie kierowała projektem badawczym pt. Nosemoza – wpływ choroby na parametry układu immunologicznego u robotnic w różnym wieku utrzymywanych w warunkach naturalnych (pasieka) oraz sztucznych (laboratorium)(przyznane środki - 131 545 zł).

Projekt pt. „Bridging the gap between phytoremediation solutions on growing energy crops on contaminated lands and clean biofuel production” będzie realizowany przez zespół kierowany przez prof. Jaco Vangronsvelda oraz dr hab. Małgorzata Wójcik, prof. uczelni, z Katedry Fizjologii Roślin i Biofizyki. Zespół ten jest partnerem konsorcjum, w którego skład wchodzi 20 podmiotów, głownie naukowych; koordynatorem całego projektu jest Centre For Renewable Energy Sources and Saving Fondation z Grecji. Badania będą dotyczyły możliwości wytwarzania biopaliwa z wybranych gatunków roślin energetycznych, uprawianych na zanieczyszczonych terenach, co w konsekwencji przyczyni się do obniżenia poziomu zanieczyszczeń i przywrócenia na tych terenach produkcji rolnej. Projekt będzie trwał 4 lata a budżet projektu dla naszego Uniwersytetu wynosi niemal 183 tysiące euro. Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie UMCS pod tym linkiem.

Dr hab. Sławomir Dresler, autor prac pt.: „Opracowania innowacyjnej, naturalnej kompozycji preparatu kosmetycznego do pielęgnacji skóry, w tym skóry skłonnej do podrażnień”, w ramach wewnętrznego konkursu grantowego na realizację prac przedwdrożeniowych "Inkubator Innowacyjności 4.0" otrzymał dofinansowanie o wartości 86 700,00 zł.

Dr Piotr Koper w ramach I edycji konkursu Minigranty UMCS na projekt zatytułowany „Poszukiwanie nowych czynników wirulencji bakterii z rodzaju Legionella” otrzymał finansowanie w wysokości 20 000 PLN.

WFOŚiGW

- Projekt badawczy „Wykorzystanie ryzobiów w biologicznej ochronie szczodrzeńca zmiennego (Chamaecytisus albus)” finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie realizowany od kwietnia do grudnia 2020roku przez grupę badawczą w składzie: dr hab. Jerzy Wielbo, prof. UMCS, dr hab. Sylwia Wdowiak-Wróbel, prof. UMCS, dr Monika Marek-Kozaczuk oraz mgr Karolina Włodarczyk.

W ramach projektu zostanie stworzona kolekcja szczepów bakteryjnych wyizolowanych z brodawek korzeniowych szczodrzeńca zmiennego. Mikroorganizmy zostaną zbadane testami fenotypowymi i genomowymi, co pozwoli na poszerzenie wiedzy o układzie symbiotycznym ryzobia-szczodrzeniec oraz umożliwi identyfikację szczepu/szczepów bakteryjnych, które mogłyby posłużyć do produkcji biopreparatu stymulującego wzrost Chamaecytisus albus. Szczodrzeniec zmienny jest gatunkiem krytycznie zagrożonym i podlega ścisłej ochronie. W Polsce występuje tylko na jednym stanowisku naturalnym, na Lubelszczyźnie, a jego liczebność i zasięg cały czas maleje. Dlatego tak istotne jest poszukiwanie nowych sposobów,  np. biopreparatów, na bazie promujących wzrost roślin szczepów bakteryjnych, mogących zwiększać szanse na utrzymanie tego gatunku w środowisku naturalnym.

 

- Projekt badawczy „Pszczoła miodna Apis mellifera, dzikie zapylacze oraz gawron Corvus frugilegus jako bioindykatory stanu środowiska w okolicach kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A.” finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie realizowany od kwietnia do grudnia 2020roku przez grupę badawczą w składzie: dr hab. Aneta A. Ptaszyńska, prof. UMCS, dr Anna Rysiak oraz mgr Magdalena Kunat.

Zaplanowane w projekcie badania dotyczą analizy stanu środowiska w okolicach kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. w oparciu o bioindykatory takie jak pszczoła miodna, dzikie zapylacze oraz gawron.

 

- Projekt badawczy „Wpływ ruchu pojazdów i hałasu komunikacyjnego na ptaki krajobrazu rolniczego” finansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie realizowany od kwietnia do grudnia 2020 roku przez dr hab. Jarosława Wiącka.

Głównym celem projektu jest określenie czy ruch kołowy oraz emitowany przez pojazdy hałas komunikacyjny wywołuje śmiertelność oraz efekty ilościowe i jakościowe wśród ptaków krajobrazu rolniczego zamieszkujących sąsiedztwo dróg. Szczegółowym celem projektu jest określenie granicznego poziomu hałasu powyżej którego ptaki reagują spadkiem zagęszczeń w związku z emisją hałasu komunikacyjnego przez pojazdy oraz określenie odległości od drogi w jakiej  ptaki reagują na ruch  pojazdów i hałas. Następnym celem jest określenie reakcji ptaków z różnych gildii ekologicznych (pokarmowej, głosowej czy gniazdowej) na ruch pojazdów i emitowany hałas oraz ustalenie indywidualnych preferencji różnych gatunków ptaków do unikania lub przebywania w sąsiedztwie drogi. Uzyskane wyniki pozwolą na zastosowanie środków minimalizujących śmiertelność ptaków na drogach oraz podjęcia działań w zakresie ograniczenia negatywnych skutków hałasu komunikacyjnego na zachowania ptaków.