Głównym celem wsparcia finansowego zespołów badawczych jest wzmocnienie potencjału naukowego Instytutu Nauk Biologicznych poprzez zwiększenie liczby składanych wniosków o finansowanie badań z funduszy zewnętrznych. O dofinansowanie mogą ubiegać się zespoły badawcze utworzone przez pracowników INB zgodnie z Regulaminem .

Zgodnie z Regulaminem wsparcia finansowego zespołów badawczych w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS ogłaszam konkurs na projekty realizowane przez zespoły badawcze powołane zgodnie z Regulaminem tworzenia i funkcjonowania zespołów badawczych w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS. Celem konkursu jest wsparcie działania naukowego zespołów badawczych w latach 2021-2022.

Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację wewnętrznych projektów przez zespoły badawcze w roku 2021 w kwocie 80 tys. zł oraz następujące warunki dotyczące konkursu i realizacji projektu:

  1. czas realizacji projektu - projekty roczne realizowane do 31 grudnia 2021 r. lub projekty dwuletnie realizowane do 31 grudnia 2022 r.,
  2. wysokość dofinansowania - maksymalne dofinansowanie wewnętrznego projektu badawczego może wynieść 20 tys. zł na 1 rok; wszystkie wydatki z danego roku kalendarzowego należy ponieść do 15 listopada (data wpłynięcia faktury); fundusze nie wydane w danym roku kalendarzowym przechodzą do dyspozycji Dyrektora Instytutu,
  3. forma i termin składania wniosku - wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu w Sekretariacie Instytutu Nauk Biologicznych UMCS oraz przesłać w formie elektronicznej (wersja edytowalna) na adres inb@umcs.lublin.pl do dnia 5 marca 2021 r.,
  4. termin rozstrzygnięcia konkursu - wyniki zostaną ogłoszone do 31 marca 2021 r.; informacja o zaakceptowanych wnioskach zostanie przekazana do wszystkich członków Rady Naukowej Instytutu (imię i nazwisko kierownika zespołu badawczego, tytuł projektu badawczego, wysokość dofinansowania),
  5. do oceny wniosków zostanie powołana Komisja ds. Oceny Wewnętrznych Projektów Badawczych, w której skład nie mogą wchodzić osoby, które są członkami zespołów badawczych ubiegających się o dofinansowanie w ramach wewnętrznych projektów w roku 2020 i 2021.

Proszę o zapoznanie się z Regulaminem tworzenia i funkcjonowania zespołów badawczych w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS oraz Regulaminem wsparcia finansowego zespołów badawczych w Instytucie Nauk Biologicznych UMCS, które są umieszczone na stronie Instytutu w zakładce „Badania/Zespoły badawcze”.

Anna Jarosz-Wilkołazka
Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych