Badania środowiskowe

1. Zapylacze w krajobrazie rolniczym

  • Pszczoła miodna Apis mellifera, dzikie zapylacze oraz gawron Corvus frugilegus jako bioindykatory stanu środowiska w okolicach kopalni Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. (Aneta Ptaszyńska)

2. Interakcje między organizmami żywymi a środowiskiem – mechanizmy i narzędzia ochrony przyrody

  • Ochrona ex situ chronionego gatunku mącznica lekarska Actostaphylos uva-ursi (L.) Spreng (Piotr Sugier)
  • Wykorzystanie ryzobiów w biologicznej ochronie szczodrzeńca zmiennego (Chamaecytisus albus) (Jerzy Wielbo)
  • Wpływ ruchu pojazdów i hałasu komunikacyjnego na ptaki krajobrazu rolniczego Lubelszczyzny (Jarosław Wiącek)
  • Znaczenie parków podworskich Lubelszczyzny w zachowaniu i ochronie chrząszczy saproksylicznych (Bernard Staniec)
  • Genetyka ewolucyjna bakterii tworzących układy symbiotyczne z roślinami plemienia Genisteae rosnącymi w Polsce (Michał Kalita)

3. Ocena skuteczności bioremediacji i fitoremediacji ze szczególnym uwzględnieniem gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi

  • Fitoremediacja upraw roślin energetycznych na zanieczyszczonych gruntach a produkcja czystych biopaliw (Małgorzata Wójcik)
  • Ocena potencjału bioremediacyjnego lakazy Siorhizobium melioti (Anna Pawlik)

4. Otwarcie dostępu do danych naukowych w zasobach krajowych instytucji naukowych dotyczących bioróżnorodności Eukaryota


Zobacz również: