Badania środowiskowe

1. Zapylacze w krajobrazie rolniczym i zurbanizowanym

2. Interakcje między organizmami żywymi a środowiskiem – mechanizmy i narzędzia ochrony przyrody

  • Ochrona ex situ globalnie zagrożonego gatunku ramienicy lychnotamnus brodaty Lychnothamnus barbatus (Meyen) Leonhardi 1863 (Piotr Sugier)   Czytaj więcej...
  • Wpływ ruchu pojazdów i hałasu komunikacyjnego na ptaki krajobrazu rolniczego Lubelszczyzny (Jarosław Wiącek)
  • Znaczenie parków podworskich Lubelszczyzny w zachowaniu i ochronie chrząszczy saproksylicznych (Bernard Staniec)
  • Genetyka ewolucyjna bakterii tworzących układy symbiotyczne z roślinami plemienia Genisteae rosnącymi w Polsce (Michał Kalita)
  • Metabolizm roślin w warunkach stresowych – parametry użyteczne w określaniu stanu roślin (Agnieszka Hanaka, Sławomir Dresler)   Czytaj więcej...

3. Synantropizacja flory i roślinności – mechanizmy, skutki i zapobieganie (Anna Rysiak)   Czytaj więcej...

4. Ocena skuteczności bioremediacji i fitoremediacji ze szczególnym uwzględnieniem gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi

5. Otwarcie dostępu do danych naukowych w zasobach krajowych instytucji naukowych dotyczących bioróżnorodności Eukaryota


Zobacz również: