Choroby człowieka i zwierząt

1. Badanie mechanizmów leżących u podstaw powstawania padaczki i depresji - poszukiwanie nowych sposobów ich leczenia.

  • Izolacja związków fenolowych zawartych w wyciągach Zingiber officinale i ocena ich aktywności przeciwdrgawkowej w modelach in vivo (Dorota Nieoczym)
  • Wpływ SSR 504734, selektywnego inhibitora transportera glicyny typu 1, na aktywność drgawkową i potencjał terapeutyczny wybranych leków przeciwdrgawkowych (Piotr Wlaź)

2. Mechanizmy działania przeciwnowotworowego substancji bioaktywnych pochodzenia naturalnego i syntetycznego

  • Ocena wpływu alfa-ketoglutaranu (AKG) na poziom i aktywność neutralnej endopeptydazy (NEP) w komórkach nowotworowych (Magdalena Mizerska-Kowalska)
  • Ocena aktywności przeciwinwazyjnej ksantohumolu wobec komórek raka płuca w warunkach in vitro (Adrianna Sławińska-Brych)
  • Ocena udziału kompleksu białek Bcl-2 i beklina-1 w eliminacji komórek glejaków na drodze zaprogramowanej śmierci (Adrian Zając)
  • Badania aktywności przeciwnowotworowej związków pochodzenia naturalnego, ich zmodyfikowanych pochodnych oraz nowych związków syntetycznych w modelach komórkowych różnych nowotworów – mechanizmy ich działania
  • Potencjał terapeutyczny małocząsteczkowych metabolitów wtórnych Cerrena unicolor w leczeniu raka jelita grubego – mechanizmy biochemiczne i molekularne
  • Lakaza z Cerrena unicolor jako nowy środek w leczeniu raka szyjki macicy
  • Substancje pochodzenia naturalnego w terapii czerniaka

3. Funkcjonalizacja biomateriałów

4. Sekretom Cerrena unicolor jako źródło nowych środków skutecznie modulujących procesy hemostatyczne (Dawid Stefaniuk)

5. Niskocząsteczkowe metabolity grzybów w zwalczaniu nicieni i chorób pasożytniczych (Anna Matuszewska, Magdalena Jaszek, Dawid Stefaniuk)

6. Badanie skuteczności i mechanizmów grzybobójczego działania wybranych pochodnych 1,3,4-tiadiazoli w interakcji z antybiotykami z grupy azoli i polienów wobec szczepów wykazujących oporność specyficzną lub wielolekową (Mariusz Gagoś)

7. Mikroskopijne grzyby fitopatogenne – charakterystyka biochemiczna i potencjalny wpływ na rozwój alergii u ludzi (Agnieszka Szuster-Ciesielska)

8. Ocena in vitro wzajemnych, pośrednich i bezpośrednich interakcji między komórkami nabłonka rogówki i spojówki człowieka (Roman Paduch)

9. Wpływ suplementacji pochodnych aminokwasów i ketokwasów na prawidłowy rozwój tkanki chrzęstnej i kostnej (Piotr Dobrowolski)

10. Badania immunochemiczne struktur powierzchniowych Aeromonas sp. jako antygenów szczepionki poliwalentnej (Anna Turska-Szewczuk)


Zobacz również: