Wsparcie kierowników projektów naukowych

W ramach wsparcia kierowników projektów realizujących w Instytucie projekty badawcze z funduszy zewnętrznych, uruchomiony zostaje program, którego celem jest finansowanie utworzenia lub modernizacji laboratorium albo modernizacji lub doposażenia aparatury naukowo-badawczej, kluczowych dla realizacji projektu.

Dofinansowanie jest możliwe w drugim roku trwania projektu.

Zachęcamy do występowania o dofinansowanie zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Dofinansowanie jest przyznawane dla kierowników projektów badawczych realizowanych z funduszy zewnętrznych, w celu poprawy warunków w laboratoriach bezpośrednio związanych z realizacją projektu.
 2. Kierownik realizowanego projektu musi być pracownikiem Instytutu Nauk Biologicznych (INB).
 3. Dofinansowanie odbywa się z subwencji przyznanej na badania naukowe, która jest do dyspozycji Dyrektora INB.
 4. W ramach tych funduszy można utworzyć laboratorium, zmodernizować istniejące lub kupić/zmodernizować/doposażyć aparaturę, w drugim roku trwania projektu.
 5. Wysokość dofinansowania z funduszy do dyspozycji Dyrektora INB jest uzależniona od kwoty dotacji przyznanej w ramach projektu dla Instytutu i wynosi:
  1. 10 tys. zł dla projektów od 500 tys. do 1 mln zł,
  2. 20 tys. zł dla projektów od 1 mln do 1,5 mln zł,
  3. 30 tys. zł dla projektów powyżej 1,5 mln.
 6. Sytuacje szczególne i wyjątkowe będą podlegać indywidualnej ocenie przez Dyrekcję INB.
 7. Dofinansowanie można uzyskać po złożeniu wniosku, do którego należy dołączyć zakres planowanych modernizacji i inwestycji wraz ze wstępnym kosztorysem.
 8. Składanie wniosków odbywa się do 15 listopada w pierwszym roku trwania projektu, co umożliwi wpisanie tego zadania do planów inwestycji i remontów Instytutu w kolejnym roku kalendarzowym.
 9. Wszystkie dokumenty należy złożyć w Sekretariacie Instytutu Nauk Biologicznych UMCS lub przesłać na adres inb@umcs.lublin.pl.