Kolekcja zielnikowa

Kolekcja obejmuje wszystkie grupy taksonomiczne grzybów oraz porostów i liczy około 185 000 okazów, w tym ok. 400 śluzowców, 25 000 grzybów mikroskopowych, 15 000 grzybów makroskopowych oraz 145 000 porostów. Pochodzą one głównie z obszarów chronionych makroregionu lubelskiego, parków narodowych: Poleskiego i Roztoczańskiego, parków krajobrazowych: Lasy Janowskie, Kazimierski PK, a także z Białowieskiego i Tatrzańskiego Parku Narodowego (część polska i słowacka). Poza wymienionymi obszarami, okazy porostów pochodzą także z Ukrainy, Szwecji, Norwegii, Finlandii oraz wielu innych krajów europejskich, jak również z obu Ameryk (zbiory prof. Józefa Motyki).

Dysponujemy również kartoteką literatury mykologicznej przygotowaną przez nestor polskich mykologów, prof. Alinę Skirgiełło. Jest to niemalże kompletny wykaz grzybów oraz literatury mykologicznej, od końca XIX w. aż do 1980 roku. Kartoteka została przekazana Wydziałowi Biologii i Biotechnologii przez prof. Tomasza Majewskiego, z Katedry Fitopatologii SGGW w Warszawie.

Dodatkowe informacje na temat kolekcji znajdują się w artykule pt.: "Zbiory naukowe Wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie" opublikowanym w czasopiśmie "KOSMOS".

SEKCJE