Rośliny naczyniowe

Najstarszą część kolekcji botanicznej stanowią okazy roślin kwiatowych. Niektóre zostały zebrane przez botaników niemieckich podczas pierwszej i drugiej wojny światowej. Do zbiorów roślin naczyniowych włączono również stosunkowo dużą kolekcję Haliny Koporskiej, pochodzącą z okresu międzywojennego, która została ofiarowana przez Bibliotekę im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.

Jak wspomniano w części wstępnej inicjatorem powstania oraz założycielem zielnika był prof. Józef Motyka, z którym przez wiele lat ściśle współpracował zespół zatrudnianych przez niego botaników. Wkrótce po rozpoczęciu pracy, w 1947 r. Profesor Motyka powierzył opiekę nad zbiorami Dominikowi Fijałkowskiemu (1922–2015), który wówczas był studentem pierwszego roku studiów botanicznych.

Prof. dr Dominik Fijałkowski (1922-2015) ukończył studia na Wydziale Przyrodniczym UMCS, a następnie został zatrudniony w Katedrze Systematyki i Geografii Roślin, kierowanej przez Profesora Motykę, gdzie przeszedł wszystkie szczeble awansu naukowego, natomiast od roku 1971, przez ponad dwadzieścia lat (do 1992) kierował Zakładem Systematyki i Geografii Roślin. Już pod koniec pierwszego roku jego pracy zielnik powiększył się o kilka tysięcy arkuszy roślin z różnych grup taksonomicznych i ekologicznych. W kolejnych latach rośliny gromadzone były systematycznie podczas badań terenowych prowadzonych wspólnie z prof. Motyką. Łącznie zbiory zielnikowe zgromadzone przez prof. Dominika Fijałkowskiego z obszaru Lubelszczyzny liczą około 150 000 arkuszy, a kilkadziesiąt tysięcy okazów zostało zebranych w innych regionach Polski.

Z prof. D. Fijałkowskim współpracowali dr Anna Łuczycka-Popiel, dr Maria Wawer, dr Barbara Taranowska, dr Wiesława Krzaczek, dr Marek Kucharczyk, mgr Krystyna Sawa wnosząc znaczny wkład w poznanie roślin naczyniowych Lubelszczyzny. Badania botaniczne prowadzili także inni profesorowie: Krystyn Izdebski (rejon Roztocza), Florian Święs (lasy Beskidów oraz roślinność synantropijna; poniżej).

Prof. dr Florian Święs (1939-2015) ukończył studia biologiczne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS (1957-1962). Po uzyskaniu tytułu magistra został zatrudniony w Zakładzie Systematyki i Geografii Roślin, kierowanym przez Profesora J. Motykę. W 1992 roku został kierownikiem nowo powstałego Zakładu Geobotaniki, którym kierował przez 17 lat (do 2009 roku).

Profesor Florian Święs prowadził badania w zakresie fitosocjologii, ekologii i geografii roślin występujących w zbiorowiskach naturalnych i przeobrażonych. Głównym obiektem badań były górskie zbiorowiska leśne Beskidów oraz roślinność synantropijna i ruderalna rozwijająca się na obszarach zurbanizowanych, np. wokół Zakładów Azotowych w Puławach, czy Tarnobrzeskiego Zagłębia Siarkowego. Ważne miejsce zajmowała też problematyka związana z ochroną przyrody. Profesor F. Święs był uczestnikiem zagranicznych wypraw naukowych organizowanych do Mongolii, na południowo-zachodnią Ukrainę, na Półwysep Kola oraz kilkukrotnie na Spitsbergen. Ze wszystkich wymienionych regionów pochodzą obfite i cenne materiały zielnikowe, które dotyczą różnych grup organizmów, głównie roślin naczyniowych, ale też zarodnikowych – mszaków, porostów. Zbiór zielnikowy prof. F. Święsa oceniany jest na kilkadziesiąt tysięcy okazów.

Z prof. F. Święsem współpracowali m.in. dr Małgorzata Wrzesień i dr Marek Kucharczyk, przyczyniając się do systematycznego powiększania dotychczasowych kolekcji roślin naczyniowych.

FLAGOWE OKAZY