Akredytacje zagraniczne

Akredytacja zagraniczna Wydziału lub kierunku studiów jest dobrowolnym procesem, który potwierdza, że spełnia on ustalone standardy jakości oraz zwiększa międzynarodową konkurencyjność i wspiera działania mające na celu podniesienie poziomu umiędzynarodowienia poprzez podniesienie atrakcyjności oferty kształcenia. Posiadanie akredytacji międzynarodowej świadczy o najwyższej jakości kształcenia w danym obszarze, a także o tym, że dana jednostka jest owarta na świat m.in poprzez prowadzenie programów w języku angielskim czy zatrudnianiem zagranicznych wykładowców. Celem pozyskania akredytacji zagranicznych jest również zwiększenie atrakcyjności oferty edukacyjnej dla naukowców i studentów z zagranicy oraz poprawa konkurencyjności w międzynarodowych rankingach.