Celem konkursu jest wsparcie działań naukowych młodych naukowców, a wysokość dofinansowania tych działań w roku 2021 wynosi:

-     60 tys. zł z subwencji przeznaczonej na wsparcie badań naukowych,
-     55 tys. zł z funduszy przeznaczonych na kształcenie doktorantów studiów doktoranckich. 

Zgodnie z Regulaminem konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców Instytutu Nauk Biologicznych UMCS zostaje ogłoszony konkurs na projekty indywidualne lub zespołowe realizowane przez młodych naukowców.Zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce, młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  1. jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo
  2. posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie.

Szczegółowe warunki dotyczące konkursu i realizacji projektów:

  1. czas realizacji projektu – projekty roczne realizowane do 31 stycznia 2022 r.,
  2. wysokość dofinasowania – maksymalne dofinansowanie indywidualnego projektu badawczego może wynieść 10 tys. zł, natomiast projektu zespołowego – 15 tys. zł; wszystkie wydatki należy ponieść do 15 listopada 2021 r. (data wpłynięcia faktury),
  3. forma i termin składania wniosku – wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu (wersja papierowa) w Sekretariacie Instytutu Nauk Biologicznych UMCS oraz przesłać w formie elektronicznej (wersja edytowalna) na adres szusterciesielska.agnieszka@umcs.lublin.pl do 15 marca 2021 r.,
  4. termin rozstrzygnięcia konkursu – wyniki zostaną ogłoszone 1 kwietnia 2021 r.; informacja o zaakceptowanych wnioskach zostanie przekazana do wszystkich członków Rady Naukowej Instytutu (imię i nazwisko wykonawcy lub kierownika zespołu badawczego wraz z wykonawcami, tytuł projektu badawczego, wysokość dofinansowania); na stronie Instytutu oraz Wydziału zamieszczona zostanie lista beneficjentów konkursu,
  5. szczegółowy kalendarz przebiegu konkursu o finansowanie projektów badawczych dla młodych naukowców stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia,
  6. do oceny wniosków została powołana Komisja ds. Projektów Młodych Naukowców.

Prosimy zapoznać się z Regulaminem konkursu na projekty badawcze dla młodych naukowców Instytutu Nauk Biologicznych UMCS, który wraz z załącznikami jest umieszczony na stronie Instytutu w zakładce „Badania/Projekty młodych naukowców”.

Joanna Czarnecka                                      Anna Jarosz-Wilkołazka
Dziekan Wydziału                                              Dyrektor Instytutu