Finansowanie wyjazdów szkoleniowych

Celem konkursu jest wsparcie działania młodych naukowców poprzez umożliwienie odbycia stażu naukowego w wiodącym zagranicznym ośrodku naukowych. W roku 2022 na ten cel zostanie przeznaczonych 14 tysięcy złotych.

Szczegółowe warunki dotyczące ubiegania się o finanse w ramach konkursu oraz zasady rozliczania przyznanych finansów:

 1. czas realizacji projektu – projekt realizowany przez minimum 1 miesiąc w roku 2022,
 2. wysokość dofinasowania i jego przeznaczenie – maksymalnie 7 tys. zł na jeden wyjazd; fundusz ten może być przeznaczony na pokrycie kosztów dojazdu, zakwaterowania, pobytu,
 3. organizacja wyjazdu i pobytu - wszystkie koszty muszą być ponoszone zgodnie z zasadami obowiązującymi na UMCS (obowiązująca uchwała w sprawie warunków i trybu kierowania pracowników, doktorantów i studentów UMCS za granicę w celach naukowych); młody naukowiec samodzielnie organizuje wszystkie sprawy związane z wyjazdem, pobytem oraz jego rozliczeniem,
 4. prosimy zapoznać się z Wnioskiem o finansowanie wyjazdu szkoleniowego dla młodego naukowca Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie (strona Instytutu, zakładka „Badania/Projekty młodych naukowców”),
 5. forma i termin składania wniosku – wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu (wersja papierowa) w Sekretariacie Instytutu Nauk Biologicznych UMCS oraz przesłać w formie elektronicznej (wersja edytowalna) na adres agnieszka.szuster-ciesielska@mail.umcs.pl do 10 lutego 2022 r.,
 6. wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję ds. Oceny Projektów Badawczych Młodych Naukowców, zaś ostateczną decyzję podejmie Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych,
 7. termin rozstrzygnięcia konkursu – wyniki zostaną ogłoszone do 28 1utego 2022 r.; informacja o zaakceptowanych wnioskach zostanie przekazana do wszystkich pracowników Instytutu (imię i nazwisko młodego naukowca, termin i miejsce wyjazdu, cel wyjazdu, wysokość dofinansowania).

Anna Jarosz-Wilkołazka
                                                                       Dyrektor Instytutu

  Autor
  Iwona Nogieć