Finansowanie wyjazdów stażowych

Celem konkursu jest wsparcie działania młodych naukowców poprzez umożliwienie odbycia stażu naukowego w wiodącym ośrodku naukowym. W roku 2023 na ten cel zostanie przeznaczonych 14 tysięcy złotych.

Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami niezbędnymi do złożenia wniosku i rozliczenia wyjazdu stażowego.

Kalendarium konkursu

Działanie Data
Ogłoszenie konkursu przez Dyrektora Instytutu do 30 listopada 2022 r.
Złożenie wniosku w Sekretariacie Instytutu do 9 lutego 2022 r.
Ogłoszenie wyników oceny wniosków do 28 lutego 2023 r.
Wykorzystanie przyznanych środków finansowych do 30 września 2023 r.
Złożenie raportu i rozliczenie wyjazdu, w tym rozpowszechnienie efektów wyjazdu – pkt. 7 Rozliczenia do 30 listopada 2023 r.
Ocena wyjazdu oraz jego rozliczenie do 15 grudnia 2023 r.

Szczegółowe warunki dotyczące ubiegania się o finanse w ramach konkursu oraz zasady rozliczania przyznanych finansów:

  1. czas realizacji projektu – projekt realizowany przez minimum 1 miesiąc w roku 2023,
  2. wysokość dofinasowania i jego przeznaczenie – maksymalnie 7 tys. zł na jeden wyjazd; fundusz ten może być przeznaczony na pokrycie kosztów dojazdu, zakwaterowania, pobytu,
  3. organizacja wyjazdu i pobytu – wszystkie koszty muszą być ponoszone zgodnie z zasadami obowiązującymi na UMCS; młody naukowiec samodzielnie organizuje wszystkie sprawy związane z wyjazdem, pobytem oraz jego rozliczeniem,
  4. prosimy zapoznać się z Wnioskiem o finansowanie wyjazdu szkoleniowego dla młodego naukowca Instytutu Nauk Biologicznych UMCS w Lublinie
  5. forma i termin składania wniosku – wniosek należy złożyć w jednym egzemplarzu (wersja papierowa) w Sekretariacie Instytutu Nauk Biologicznych UMCS oraz przesłać w formie elektronicznej (wersja edytowalna) na adres agnieszka.szuster-ciesielska@mail.umcs.pl do 9 lutego 2023 r.,
  6. wnioski zostaną rozpatrzone przez Komisję ds. Projektów Młodych Naukowców, zaś ostateczną decyzję podejmie Dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych,
  7. termin rozstrzygnięcia konkursu – wyniki zostaną ogłoszone do 28 1utego 2023 r.; informacja o zaakceptowanych wnioskach zostanie przekazana do wszystkich pracowników Instytutu (imię i nazwisko młodego naukowca, termin i miejsce wyjazdu, cel wyjazdu, wysokość dofinansowania).

Prof. Anna Jarosz-Wilkołazka
Dyrektor Instytutu


DO POBRANIA: