Administracja Wydziału

 

Kierownik Dziekanatu i Administracji 

mgr Magdalena Krynica-Kisiel (zwolnienie lekarskie)

pok. 310
tel. (81) 537 57 53
e-mail: m.krynica-kisiel@umcs.pl 

Zakres kompetencji: 

 • Obsługa spraw związanych z przewodami doktorskimi i postępowaniami habilitacyjnymi oraz postępowań o nadanie tytułu profesora.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej posiadanych uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego.
 • Koordynacja systemu POL-on.
 • Kierowanie pracą dziekanatu i organizacja pracy dziekanatu, w tym w szczególności: powierzanie bieżących obowiązków i prac pracownikom dziekanatu, przygotowanie szczegółowych zakresów obowiązków podległych pracowników.
Kierownik Dziekanatu i Administracji (zastępstwo)
 mgr Agnieszka Capała

pok. 309 
tel. (81) 537 50 56 
e-mail: a.capala@umcs.pl

 

Zakres kompetencji: 

 • Obsługa spraw związanych z postępowaniami habilitacyjnymi oraz postępowań o nadanie tytułu profesora.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej posiadanych uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego.

mgr Bogumiła Brzuchala

pok. 313
tel. (81) 537 51 73
email: administracja.we@poczta.umcs.lublin.pl

Zakres kompetencji: 

 • Obsługa spraw związanych z przewodami doktorskimi.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej posiadanych uprawnień do nadawania stopnia doktora.
 • Koordynacja systemu POL-on.

mgr Anna Dyś-Król

pok. 317
tel. (81) 537 50 55
e-mail: andys@hektor.umcs.lublin.pl 

Zakres kompetencji: 

 • Kierowanie pracą dziekanatu i organizacja pracy dziekanatu, w tym w szczególności: powierzanie bieżących obowiązków i prac pracownikom dziekanatu.
Asystent Dziekana

mgr Monika Frańczuk (urlop)
mgr Magdalena Kondas
    

pok. 302 
tel. (81) 537 54 62, (81) 537 51 81 

email: ekonomia@umcs.lublin.pl 
email: m.szczepanik@poczta.umcs.lublin.pl
email: m.kondas@umcs.pl 

Zakres kompetencji:

 • Asystowanie w codziennych obowiązkach Władz Dziekańskich.
 • Przyjmowanie/rejestrowanie/wysyłanie korespondencji Wydziału.
 • Przygotowywanie organizacyjno-administracyjne posiedzeń Rady Wydziału, Rady Przedsiębiorców, Kolegium Dziekańskiego, spotkań i narad organizowanych przez Władze Wydziału (przygotowanie edytorskie dokumentów, list obecności, zestawień, druków głosowań i sporządzanie protokołów).
 • Przygotowywanie dokumentacji i obsługa administracyjna procedur związanych z konkursami (wnioski i ogłoszenia konkursowe) i zatrudnianiem (wnioski i uchwały) pracowników dydaktycznych i administracyjnych.
 • Organizacja i koordynacja procesu oceny okresowej pracowników dydaktycznych.
 • Obsługa administracyjna procesów przyznawania urlopów naukowych.
 • Przygotowywanie dokumentacji i koordynacja procesu przyznawania nagród Rektora oraz Medali i Odznaczeń resortowych.
Stanowisko ds. Finansów
mgr Agnieszka Capała

pok. 309 
tel. (81) 537 50 56
e-mail: a.capala@umcs.pl

Zakres kompetencji:

 • Opracowywanie, kontrola i analiza prowizorium/planu rzeczowo-finansowego Wydziału.
 • Wystawianie faktur związanych z konferencjami organizowanymi przez koła naukowe.
 • Prowadzenie wydziałowych rejestrów (umów cywilnoprawnych, zamówień publicznych o wartości poniżej 14000 euro, dodatków do wynagrodzeń).
 • Nadzorowanie realizacji budżetów kół naukowych/organizacji studenckich działających na Wydziale.
 • Sporządzanie list wypłat wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe na podstawie danych z Biura Kształcenia.
 • Sporządzanie list wypłat dotyczących spraw studenckich, tj. nagrody, wyróżnienia i dofinansowania w ramach wyjazdu z programu Erasmus.
 • Przygotowywanie umów cywilnoprawnych dotyczących: procedury postępowania habilitacyjnego i przewodu doktorskiego oraz ich rozliczanie.
 • Koordynowanie spraw związanych z osobami zatrudnionymi na umowy cywilno-prawne.
 • Koordynowanie zajęć zlecanych pracownikom Wydziału na zewnątrz.
 • Zbieranie danych dotyczących aktywności studenckiej i kół naukowych.
Stanowisko ds. Jakości Kształcenia i Promocji Wydziału

mgr Agata Kołodziej

pok. 307
tel. (81) 537 51 71
e-mail: a.kolodziej@umcs.pl

Zakres kompetencji:

 • Obsługa Systemu Jakości Kształcenia, w tym Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.
 • Przygotowywanie dokumentacji na potrzeby Polskiej Komisji Akredytacyjnej.
 • Prowadzenie zapisów na specjalności, wykłady fakultatywne i ogólnowydziałowe.
 • Koordynacja planów obciążeń dydaktycznych pracowników Wydziału.
 • Tworzenie i aktualizacja harmonogramów zajęć.
 • Dokumentowanie realizacji zajęć przez pracowników – odwoływanie, odpracowywanie, przekładanie zajęć (zamieszczanie informacji na Facebooku).
 • Koordynacja systemu USOS w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.
 • Administrowanie stroną internetową Wydziału, obsługa portali społecznościowych.
 • Obsługa przedsięwzięć związanych z promocją Wydziału (w tym akcji informacyjnej o prowadzonych kierunkach studiów i zasadach rekrutacji w ramach Drzwi Otwartych UMCS).
 • Obsługa procesu dyplomowania (obsada seminariów, tematyka seminariów, koordynowania zapisów, wykaz tematów prac dyplomowych).
 • Gospodarowanie salami: rezerwacja sal dydaktycznych na egzaminy, dodatkowe zajęcia oraz różnego rodzaju przedsięwzięcia realizowane przez pracowników naukowych, koła i organizacje studenckie oraz instytucje zewnętrzne.
 • Przygotowanie terminarza sesji egzaminacyjnej.
 • Koordynacja konsultacji pracowników (profile pracowników na stronie internetowej, informacje na drzwiach).
Stanowisko ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej, ds. Studiów Doktoranckich

mgr Beata Kozłowska

pok. 308
tel. (81) 537 55 33
e-mail: beata.kozlowska@poczta.umcs.lublin.pl

Zakres kompetencji:

 • Obsługa administracyjna działalności naukowo-badawczej Wydziału, w tym: koordynacja sprawozdań naukowo-badawczych, wprowadzanie informacji dot. działalności naukowo-badawczej do systemu POL-on,  wprowadzanie i koordynowanie danych o dorobku naukowym pracowników w module sprawozdawczym PBN.
 • Wystawianie faktur związanych z konferencjami naukowymi.
 • Obsługa administracyjna współpracy międzynarodowej Wydziału.
 • Obsługa administracyjna procesu pozyskiwania funduszy zewnętrznych.
 • Sporządzanie, aktualizacja i monitoring budżetu badań.
 • Bieżąca kontrola wydatków na działalność naukowo-badawczą.
 • Bieżąca analiza przepisów dot. działalności naukowo-badawczej.
 • Obsługa administracyjna studiów doktoranckich (w tym współpraca z kierownikami studiów i obsługa słuchaczy w zakresie toku studiów i pomocy materialnej).
 • Redagowanie informacji do Wiadomości Uniwersyteckich.
Koordynator Obsługi Studiów

mgr Anna Dyś-Król

pok. 317
tel. (81) 537 50 55
e-mail: andys@hektor.umcs.lublin.pl 

Zakres kompetencji:

 • Prowadzenie gospodarki drukami ścisłego zarachowania.
 • Obsługa administracyjna Wydziałowej Studenckiej Komisji Socjalnej.
 • Koordynowanie pracy dziekanatu w zakresie techniczno-administracyjnej obsługi procesu dydaktycznego na wszystkich rodzajach studiów.
 • Dbanie o prawidłowość i rzetelność dokumentacji dotyczącej działalności dziekanatu.
 • Bieżąca kontrola oraz nadzór nad rzetelnością i prawidłowością dokumentacji przebiegu studiów oraz dokumentacji pomocy materialnej, w tym prawidłowością, rzetelnością i terminowością wprowadzania danych do systemów informatycznych Uczelni.
 • Nadzór nad praktykami realizowanymi w dziekanacie.
Stanowisko ds. Obsługi Wydziału I

mgr Bogumiła Brzuchala

pok. 313
tel. (81) 537 51 73
email: administracja.we@poczta.umcs.lublin.pl

Zakres kompetencji:

 • Zbieranie i wprowadzanie danych o dorobku naukowym pracowników w module sprawozdawczym PBN.
 • Przygotowanie wniosków i dokumentacji dotyczącej zamówień publicznych.
 • Przyjmowanie oświadczeń od pracowników w sprawie zaliczenia do minimum kadrowego oraz prowadzenie dokumentacji dotyczącej minimum kadrowego
 • Przyjmowanie wykazów oświadczeń dotyczących planowanego i faktycznego udziału w wynagrodzeniu zasadniczym honorarium autorskiego na dany rok.
 • Zbieranie i archiwizacja druków ewidencji prac twórczych objętych prawami autorskimi.
 • Obsługa wyjazdów służbowych pracowników (wystawianie wniosków o wyjazd służbowy w SAP, rozlicznie wyjazdów służbowych w SAP, sporządzanie i rozliczanie wniosków o dokonanie przelewu dot. udziału w konferencjach naukowych).
 • Realizowanie procedury przyjęcia do pracy nowego pracownika.
 • Zbieranie danych dotyczących aktywności studenckiej i kół naukowych.
Stanowisko ds. Obsługi Wydziału II

mgr Wanda Białecka

pok. 312
tel. (81) 537 51 75
e-mail: administracja.we@poczta.umcs.lublin.pl

Zakres kompetencji: 

 • Zbieranie i wprowadzanie danych o dorobku naukowym pracowników w module sprawozdawczym PBN.
 • Monitorowanie okresów ważności badań okresowych pracowników, wystawianie skierowań na badania okresowe.
 • Zbieranie oświadczeń dotyczących nadgodzin.
 • Koordynacja szkoleń BHP i opisów stanowisk pod kątem wymogów BHP.
 • Przyjmowanie planów urlopów wypoczynkowych.
 • Obsługa systemu praktyk studenckich.
 • Koordynacja inwentaryzacji i likwidacji środków trwałych.
 • Sporządzanie wykazów przedmiotów likwidowanych i dokumentacji związanej z likwidacją środków trwałych.
 • Obsługa kancelaryjna (rejestracja, pobieranie, wysyłanie i rozdzielanie korespondencji).
 • Prenumerata i ewidencja czasopism dla pracowników Wydziału.
Kierownik Obiektu

mgr Dorota Leposińska

pok. 1407
tel. (81) 537 53 25
e-mail: dorota.leposinska@umcs.lublin.pl

Zakres kompetencji:

 • Zapewnianie sprawnego funkcjonowania obiektu.
 • Usuwanie na bieżąco wszelkich awarii i usterek utrudniających prawidłowe funkcjonowanie obiektu.
 • Gospodarowanie mieniem Wydziału.
 • Nadzór nad prowadzonymi pracami remontowymi.
 • Prowadzenie ewidencji majątku.
Stanowisko ds. Obsługi Technicznej

mgr Michał Caban

pok. 206
tel (81) 537-54-94
e-mail: mcaban@hektor.umcs.lublin.pl

Zakres kompetencji:

 • Sprawowanie nadzoru technicznego nad sprzętem audiowizualnym i komputerowym w pracowniach informatycznych, dziekanacie, salach dydaktycznych oraz w innych pomieszczeniach Wydziału.
 • Obsługa techniczna przedsięwzięć realizowanych na Wydziale (obrad Rady Wydziału, spotkań, prezentacji, wydziałowych uroczystości akademickich, itp.).
 • Koordynowanie spraw związanych z zakupami i realizacją zamówień publicznych.
 • Współpraca z Kierownikiem obiektu.