Administracja Wydziału

 

Kierownik Administracji

mgr Magdalena Krynica-Kisiel 

pok. 301
tel.  (81) 537 57 53
       (81) 537 54 62
e-mail: m.krynica-kisiel@umcs.pl 

Zakres podstawowych zadań:

 • Nadzór nad pracownikami administracji Wydziału Ekonomicznego w zakresie realizowanej przez nich obsługi Wydziału Ekonomicznego oraz Instytutów, zwanej dalej „administracją wydziałową”.
 • Przygotowanie szczegółowych zakresów obowiązków podległych pracowników.
 • Kontrola oraz nadzór nad wykonywaniem zadań przez pracowników administracji wydziałowej w tym nad dyscypliną pracy. Powierzanie bieżących obowiązków podległym pracownikom.
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej posiadanych uprawnień do nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego w zakresie dyscyplin naukowych reprezentowanych w Instytutach.
 • Monitorowanie okresów ważności badań okresowych pracowników i wystawianie skierowań na badania oraz koordynacja szkoleń BHP.
 • Koordynacja systemu POL-on.
 • Sporządzanie umów lojalnościowych z pracownikami.
 • Nadzorowanie prowadzenia dokumentacji w sprawie nagród i odznaczeń pracowników Wydziału i Instytutów  oraz prowadzenie spraw związanych z konkursami na stanowiska nauczycieli akademickich.
 • Ścisła współpraca z innymi jednostkami Uczelni, w tym jednostkami administracji centralnej, dbanie o prawidłowy przepływ informacji i wymianę doświadczeń.
 • Przyjęcia studentów i doktorantów w sprawach skarg i wniosków dotyczących ich obsługi.
Starszy specjalista ds. finansów i zamówień publicznych

mgr Agnieszka Capała

 

pok. 309 
tel. (81) 537 50 56 
e-mail: a.capala@umcs.pl

 

Zakres podstawowych zadań:

 • Sporządzanie i wprowadzanie do systemu SAP planu rzeczowo-finansowego Wydziału oraz stałe monitorowanie budżetu
 • Zbieranie danych do planu rzeczowo-finansowego oraz współpraca z Kierownikami Studiów Podyplomowych w zakresie planu rzeczowo-finansowego.
 • Prowadzenie rejestrów umów sporządzanych na Wydziale i Instytutach, w szczególności dotyczące umów cywilnoprawnych, zamówień publicznych, dodatków do wynagrodzeń, not.
 • Przygotowanie, prowadzenie i rozliczanie dokumentacji związanej z umowami cywilnoprawnymi.
 • Przygotowanie umów dotyczących awansów naukowych.
 • Przygotowanie i rozliczanie dokumentów finansowych w przewodach doktorskich i postępowaniach habilitacyjnych.
 • Rezerwacja i rozliczanie noclegów dla gości Wydziału i Instytutów.
 • Przygotowanie dokumentacji związanej z wypłatą wynagrodzeń z tytułu godzin ponadwymiarowych na podstawie danych z Biura Kształcenia.
 • Sporządzanie list wypłat dotyczących spraw studenckich, tj. nagrody, wyróżnienia i dofinansowania w ramach wyjazdu z programu Erasmus.
 • Przygotowywanie wniosków na zamówienia publiczne i wprowadzanie danych do systemu.
 • Przygotowywanie i prowadzenie dokumentacji finansowej związanej z zamówieniami.
 • Sprawy związane z postępowaniami habilitacyjnymi.
Asystent Dziekana Wydziału Ekonomicznego

mgr Monika Frańczuk

pok. 302 
tel. (81) 537 54 62
e-mail: ekonomia@umcs.lublin.pl 

Zakres podstawowych zadań:

 • Obsługa sekretariatu oraz pracowników dydaktycznych podległych Dziekanowi Wydziału.
 • Prowadzenie kalendarza Dziekana Wydziału.
 • Obsługa wyjazdów służbowych Dziekana Wydziału oraz pracowników dydaktycznych (wystawianie wniosków o wyjazd służbowy w SAP oraz rozliczanie wyjazdów służbowych w SAP).
 • Wszelkie sprawy kadrowe pracowników dydaktycznych podległych Dziekanowi Wydziału.
 • Organizacja i koordynacja procesu oceny okresowej pracowników dydaktycznych.
 • Zbieranie oświadczeń o przekroczonym pensum (tzw. nadgodziny) pracowników dydaktycznych, badawczo-dydaktycznych i badawczych.
 • Sprawy związane z inwentaryzacją i likwidacją środków trwałych.
 • Administrowanie współpracy z otoczeniem zewnętrznym.
 • Bieżąca obsługa (osobista, telefoniczna, e-mailowa) pracowników, studentów i interesariuszy zewnętrznych.
 • Przygotowywanie organizacyjno-administracyjne posiedzeń Kolegium Dziekańskiego.
Asystent Dyrektora Instytutu Ekonomii i Finansów

inż. Magdalena Oraczewska - Martyna 

 

pok. 313
tel. (81) 537 51 75
e-mail:  instytutyekonomia@poczta.umcs.lublin.pl

Zakres podstawowych zadań:

 • Obsługa sekretariatu, pracowników Instytutu oraz Rady Instytutu.
 • Obsługa kadrowa pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych podległych Dyrektorowi Instytutu.
 • Ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich, badania i skierowania lekarskie pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych.
 • Obsługa delegacji służbowych w systemie SAP pracowników podległych Dyrektorowi Instytutu.
 • Obsługa administracyjna wyjazdów zagranicznych pracowników Instytutówi przyjazdów gości.
 • Wsparcie administracyjne konferencji krajowych i zagranicznych.
 • Tworzenie i aktualizacja bazy kontaktów, w tym zbieranie terminów konsultacji pracowników.
 • Przygotowywanie organizacyjno-administracyjne posiedzeń, spotkań i narad organizowanych na Wydziale i Instytucie.
 • Bieżąca obsługa (osobista, telefoniczna, e-mailowa) pracowników, studentów i interesariuszy zewnętrznych.

Asystent Dyrektora Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości 

mgr Bogumiła Brzuchala

 

pok. 312
tel. (81) 537 51 73
e-mail: 
bogumila.brzuchala@mail.umcs.pl

Zakres podstawowych zadań:

 • Obsługa sekretariatu, pracowników Instytutu oraz Rady Instytutu.
 • Obsługa kadrowa pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych podległych Dyrektorowi Instytutu.
 • Ewidencja urlopów, zwolnień lekarskich, badania i skierowania lekarskie pracowników badawczo-dydaktycznych i badawczych.
 • Obsługa delegacji służbowych w systemie SAP pracowników podległych Dyrektorowi Instytutu.
 • Obsługa administracyjna wyjazdów zagranicznych pracowników Instytutówi przyjazdów gości.
 • Wsparcie administracyjne konferencji krajowych i zagranicznych.
 • Tworzenie i aktualizacja bazy kontaktów, w tym zbieranie terminów konsultacji pracowników.
 • Przygotowywanie organizacyjno-administracyjne posiedzeń, spotkań i narad organizowanych na Wydziale i Instytucie.
 • Bieżąca obsługa (osobista, telefoniczna, e-mailowa) pracowników, studentów i interesariuszy zewnętrznych.
Starszy specjalista ds. obsługi działalności badawczo-rozwojowej

mgr Beata Kozłowska

pok. 308
tel. (81) 537 55 33
e-mail: 
beata.kozlowska@poczta.umcs.lublin.pl

Zakres podstawowych zadań:

 • Wprowadzanie do systemu i bieżąca korekta danych o działalności i osiągnięciach naukowych pracowników w systemach informatycznych m.in. POL-on.
 • Monitoring osiągnięć pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych w kontekście okresowej karty oceny pracownika oraz przygotowanie informacji i materiałów związanych z działalnością badawczą, publikacyjną, konferencyjną i inną aktywnością naukową, w tym międzynarodową (dla wewnętrznej, okresowej oceny osiągnięć).
 • Obsługa wyjazdów zagranicznych pracowników Wydziału Ekonomicznego.
 • Obsługa administracyjna studiów doktoranckich, w tym współpraca z kierownikami studiów i obsługa doktorantów w zakresie toku studiów i pomocy materialnej. Obsługa administracyjna działalności naukowo-badawczej wydziału, w tym: zbieranie i wprowadzanie danych o dorobku naukowym pracowników w module sprawozdawczym PBN, koordynacja sprawozdań naukowo-badawczych.
 • Wsparcie w obsłudze delegacji SAP dla pracowników Wydziału i Instytutów.
Starszy referent - ds. informacji i promocji

mgr Agnieszka Gryglicka

pok. 310
tel. (81) 537 51 71
e-mail: agnieszka.gryglicka@mail.umcs.pl

Zakres podstawowych zadań:

 • Obsługa formularza kontaktowego na stronie wydziałowej.
 • Prowadzenie strony internetowej oraz profili Wydziału w social media.
 • Koordynacja lub / oraz wsparcie imprez i działań promocyjnych podejmowanych przez Wydział / Instytuty.
 • Przygotowywanie materiałów promocyjnych i informacyjnych o Wydziale i Instytutach.
 • Redagowanie informacji do Wiadomości Uniwersyteckich.
 • Współpraca ze środowiskiem uczelni w zakresie pozyskiwania informacji.
 • Promowanie oferty dla biznesu (otoczenia społeczno-gospodarczego) z zakresu działalności naukowej Instytutów.
 • Promowanie oferty edukacyjnej prowadzonej na Wydziale.
 • Nadzór nad realizacją budżetu Kół Naukowych oraz pomoc w przygotowywaniu i rozliczaniu dokumentów finansowych.
 • Sprawy związane z rekrutacją.
 • Zbieranie dokumentacji potwierdzającej osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia od pracowników zewnętrznych.
 • Wsparcie przy realizacji wniosków na zamówienia publiczne i wprowadzanie danych do systemu.
 • Prowadzenie terminarza sesji egzaminacyjnej.
 • Przygotowywanie pism i zamawianie zajęć na innych wydziałach.
 • Sprawy związane z powołaniami – opiekun roku, zespoły.
 • Programy studiów – techniczne przygotowanie do zatwierdzenia.
 • Obsługa systemu APD. Obsługa oferty i zapisów na zajęcia do wyboru (specjalności, fakultety, seminaria).
Specjalista - ds. obsługi procesu dydaktycznego i jakości kształcenia

mgr Monika Nóżka

pok. 307
tel. (81) 537 51 71
e-mail: monika.nozka@umcs.pl

Zakres podstawowych zadań:

 • Przygotowywanie niezbędnych zestawień dotyczących obciążeń dydaktycznych.
 • Przygotowywanie rozkładów zajęć na studia stacjonarne i niestacjonarne.
 • Obsługa oferty i zapisów na zajęcia do wyboru (specjalności, fakultety, seminaria).
 • Obsługa bieżąca systemu USOS. 
 • Gospodarowanie salami dydaktycznymi, odwoływanie, przekładanie zajęć (zamieszczanie stosownych informacji w mediach społecznościowych).
 • Przygotowywanie pism i zamawianie zajęć na innych wydziałach.
 • Przygotowywanie niezbędnej dokumentacji na potrzeby PKA.
 • Obsługa studentów w ramach programu ERASMUS.
Koordynator, starszy specjalista - ds. obsługi studenta 

mgr Anna Dyś-Król

pok. 317
tel. (81) 537 50 55
e-mail: anna.dys-krol@mail.umcs.pl

 

Zakres podstawowych zadań:

 • Koordynowanie i nadzór pracy Dziekanatu w zakresie techniczno-administracyjnej obsługi procesu dydaktycznego na wszystkich rodzajach studiów oraz nadzór na osobami realizującymi praktyki studenckie w Dziekanacie.
 • Obsługa toku studiów, praktyk zawodowych przewidzianych w programach studiów oraz procesu dyplomowania, w tym prowadzenie dokumentacji przebiegu studiów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Bieżąca obsługa studentów w sprawach wynikających z procesu kształcenia, w tym przygotowywanie wszelkich decyzji administracyjnych i indywidualnych, związanych z przebiegiem studiów.
 • Obsługa systemu USOS, w tym m.in. wprowadzanie oferty dydaktycznej.
 • Obsługa studentów w ramach programu Erasmus i MOST.
 • Wydawanie zaświadczeń na prośbę studentów i innych interesantów, w tym m.in. o statusie studenta, o przebiegu studiów (karta przebiegu studiów), o średniej, o pobieranej pomocy materialnej i inne.
 • Naliczanie należności za czesne i dodatkowe usługi edukacyjne w systemie SAP oraz stałe monitorowanie terminowości i poprawności wnoszenia opłat przez studentów i innych interesantów; naliczanie odsetek.
 • Obsługa procesu przyznawania świadczeń pomocy materialnej, a także innych stypendiów wypłacanych studentom, uczestniczenie w pracach komisji socjalnej – zgodnie z powierzonymi zadaniami.
Kierownik Obiektu 

mgr Dorota Leposińska

pok. 1407
tel. (81) 537 53 25
e-mail: dorota.leposinska@umcs.lublin.pl

Zakres podstawowych zadań:

 • Zapewnianie sprawnego funkcjonowania obiektu.
 • Usuwanie na bieżąco wszelkich awarii i usterek utrudniających prawidłowe funkcjonowanie obiektu.
 • Gospodarowanie mieniem Wydziału.
 • Nadzór nad prowadzonymi pracami remontowymi.
 • Prowadzenie ewidencji majątku.
Stanowisko ds. Obsługi Technicznej

mgr Michał Caban

pok. 206
tel (81) 537-54-94
e-mail: michal.caban@mail.umcs.pl

Zakres podstawowych zadań:

 • Wsparcie realizacji procesu dydaktycznego przeprowadzanego na Wydziale.
 • Sprawowanie nadzoru technicznego nad sprzętem audiowizualnym i komputerowym w pracowniach informatycznych, dziekanacie, salach dydaktycznych, aulach oraz w innych pomieszczeniach Wydziału.
 • Obsługa techniczna przedsięwzięć realizowanych na Wydziale (obrad Rady Instytutu, spotkań, prezentacji, wydziałowych uroczystości akademickich, itp.).
 • Dbałość o sprzęt oraz konserwacja i dbanie o ich wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem.
 • Przygotowywanie pod względem technicznym sal, auli, pomieszczeń w których odbywają się zajęcia, zjazdy i konferencje itp. organizowane w Jednostce.
 • Współpraca z Kierownikiem Obiektu.