Procedury

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE NA WYDZIALE EKONOMICZNYM

Obszar 1: Rekrutacja na studia

1.1 Procedura dotycząca zasad rekrutacji na studia I, II i III stopnia oraz studia podyplomowe obowiązująca na Wydziale Ekonomicznym UMCS

Obszar 2: Organizacja i przebieg procesu kształcenia

2.1 Procedura opracowania programów studiów na Wydziale Ekonomicznym UMCS

2.2 Procedura opracowania i weryfikowania efektów kształcenia na kierunkach realizowanych na Wydziale Ekonomicznym UMCS

2.3 Procedura wyboru specjalności, przedmiotów fakultatywnych i seminarium dyplomowego obowiązująca na Wydziale Ekonomicznym UMCS

2.4 Procedura dyplomowania na Wydziale Ekonomicznym UMCS

2.5 Procedura potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną na Wydziale Ekonomicznym UMCS

2.6 Zasady dokumentowania efektów kształcenia na Wydziale Ekonomicznym UMCS

2.7 Procedura realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomicznym UMCS w warunkach zagrożenia epidemiologicznego

2.8 Zasady hospitacji zajęć na Wydziale Ekonomicznym UMCS

2.9 Protokół hospitacji zajęć

2.10 Zasady prowadzenia zajęć w formie zdalnej

2.11 Procedura oferowania przedmiotów w języku obcym (PJO) i przedmiotów w języku obcym dla studentów programu Erasmus+ (PJOE) na Wydziale Ekonomicznym UMCS

Obszar 3: Zasoby kadrowe i materialne

3.1 Procedura dbałości o infrastrukturę dydaktyczną na Wydziale Ekonomicznym UMCS

3.2 Zasady rozwiązywania konfliktów oraz reagowania na przypadki naruszenia bezpieczeństwa, dyskryminacji i przemocy wobec członków społeczności akademickiej Wydziału Ekonomicznego UMCS

Obszar 4: Obsługa administracyjna studentów

4.1 Procedura indywidualnej organizacji studiów (IOS) i indywidualnego programu studiów (IPS) obowiązująca na Wydziale Ekonomicznym UMCS

Warunki ubiegania się o IOS

4.2 Procedura postępowania w ramach programów wymiany studenckiej Erasmus + na kierunkach realizowanych na Wydziale Ekonomicznym UMCS

Obszar 5: System motywacji, pomocy i wspierania studentów

5.1 Procedura wsparcia udzielanego studentom na Wydziale Ekonomicznym UMCS

5.2 Procedura wsparcia udzielanego studentom z niepełnosprawnością na Wydziale Ekonomicznym UMCS

5.3 Zasady nagradzania najlepszych studentów i najlepszych absolwentów Wydziału Ekonomicznego UMCS

Obszar 6: System obiegu i udostępniania informacji  

6.1 Procedura wykorzystania badań projakościowych na Wydziale Ekonomicznym UMCS

6.2 Zasady udostępniania informacji na Wydziale Ekonomicznym UMCS

6.3 Procedura współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym na Wydziale Ekonomicznym UMCS

 

Inne dokumenty: