Rada przedsiębiorców

Rada Przedsiębiorców przy Wydziale Ekonomicznym powstała w 2010 roku w celu ściślejszego powiązania procesu kształcenia oraz przedsięwzięć naukowo-badawczych z praktyką gospodarczą. 

[SKŁAD RADY PRZEDSIĘBIORCÓW W KADENCJI 2016-2020]

[SKŁAD RADY PRZEDSIĘBIORCÓW W KADENCJI 2021-2024]

Rada przyjęła realizację w ramach swojej działalności następujących celów:

 • Wymianę informacji i doświadczeń z obszaru działalności obydwu środowisk – naukowego i praktyki gospodarczej.
 • Inicjowanie działań leżących we wspólnym interesie oraz opiniowanie przedkładanych projektów.
 • Organizowanie wspólnych przedsięwzięć z zakresu działalności podstawowej partnerów bądź realizujących interes publiczny.

Określono następujące obszary współpracy:

W zakresie naukowo-badawczym:

 • Podejmowanie wspólnych projektów naukowo-badawczych z partnerami bądź wspieranie ich w realizacji prowadzonych projektów, w tym unijnych.
 • Realizacja przedsięwzięć o charakterze aplikacyjnym.
 • Realizacja działalności doradczej, konsultacyjnej oraz udzielenia innych form wsparcia w rozwiązywaniu konkretnych problemów na zasadach określonych przez partnerów.
 • Organizowanie konferencji naukowych, seminariów, warsztatów.

W zakresie kształcenia:

 • Konsultowanie i opiniowanie planów kształcenia i programów nauczania w aspekcie oczekiwanej sylwetki absolwenta studiów ekonomicznych.
 • Wsparcie w pozyskiwaniu przez studentów Wydziału miejsc praktyk i staży.
 • Współpraca w zakresie określania tematyki prac dyplomowych i doktorskich z punktu widzenia zapotrzebowania praktyki.
 • Wsparcie w opracowywaniu materiałów dydaktycznych opartych na przykładach z praktyki gospodarczej.
 • Organizowanie przez Wydział studiów podyplomowych, kursów i szkoleń na zamówienie pracodawców.
 • Organizacja konkursów na najlepsze prace dyplomowe i doktorskie oraz promowanie najzdolniejszych absolwentów.
 • Organizowanie wykładów gościnnych wybitnych praktyków gospodarczych.

W zakresie promocji:

 • Współpraca i wsparcie w przedsięwzięciach promujących Wydział i partnerów.
 • Współudział w popularyzacji wiedzy i edukacji.
 • Uczestnictwo w uroczystych wydarzeniach organizowanych przez Wydział i partnerów.