Władze

 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego
dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS

tel. (81) 537-54-62

Dyżur:

Poniedziałek 09.30-11.00
Środa: 9:45-11:15
Pokój 302

Zakres kompetencji

 

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
dr Mirosław Łoboda

tel. (81) 537-51-71

Dyżur:

Wtorek  - 11.30-13.30
Środa - 11.15-13.15  

Pokój 306

Zakres kompetencji

 
   

Prodziekan ds. Studentów
dr Małgorzata Kamieniecka

tel. (81) 537-52-08, pokój 305

Dyżury:

Środa 13.00-14.00
Czwartek 13:00-14:00

Zakres kompetencji

Zakres kompetencji Dziekana Wydziału Ekonomicznego:

 1. Dziekan koordynuje działalność dydaktyczną i jest odpowiedzialny za jakość kształcenia na wydziale.
 2. Dziekan jest przełożonym studentów na wydziale i nauczycieli akademickich w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków dydaktycznych.
 3. Dziekan jest bezpośrednim przełożonym pracowników dydaktycznych.
 4. Dziekan organizuje bieżącą pracę wydziału w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej.
 5. Dziekan dysponuje i zarządza środkami finansowymi wydziału przeznaczonymi na działalność dydaktyczną.
 6. Dziekan sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem administracji i obsługi wydziału.
 7. Dziekan opracowuje strategię rozwoju wydziału w obszarze kształcenia, zgodną ze strategią Uniwersytetu oraz odpowiada za jej realizację.
 8. Dziekan dba o przestrzeganie prawa oraz o porządek i bezpieczeństwo na terenie wydziału.
 9. Dziekan podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z realizacją procesu kształcenia, w szczególności zarządza powierzchnią lokalową budynku wydziału i wyraża zgodę na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uniwersytecie;
 10. Dziekan realizuje inne obowiązków wynikających z zapisów Statutu UMCS oraz obowiązujących aktów prawnych.

Zakres kompetencji Prodziekana ds. Jakości Kształcenia:

 1. Koordynacja harmonogramów zajęć, podziału na grupy, toki wykładowe oraz specjalności.
 2. Organizacja pracy i przewodniczenie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 3. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem systemu jakości kształcenia na Wydziale.
 4. Nadzór nad pracą dziekanatu w zakresie funkcjonowania systemu jakości kształcenia.
 5. Organizacja zapisów na seminaria magisterskie i dyplomowe.
 6. Organizacja zapisów na przedmioty wybieralne.
 7. Opracowywanie i rozwój programów studiów I i II stopnia.
 8. Organizacja i nadzór egzaminów ukończenia studiów, w szczególności wyznaczanie recenzentów prac magisterskich i dyplomowych.
 9. Nadzór nad Biblioteką Wydziałową.
 10. Określanie organizacji roku akademickiego dla studentów studiów niestacjonarnych.
 11. Organizacja rekrutacji na I rok studiów.

Zakres kompetencji Prodziekana ds. Studentów:

 1. Podejmowanie decyzji o zaliczeniu semestru/roku akademickiego.
 2. Podejmowanie decyzji o udzieleniu urlopu okolicznościowego.
 3. Podejmowanie decyzji o warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów, zezwoleniu na powtarzanie semestru lub roku studiów.
 4. Podejmowanie decyzji o egzaminach komisyjnych i przewodniczenie komisji egzaminacyjnej.
 5. Wyrażanie i cofanie zgody na studiowanie studentów Wydziału Ekonomicznego na innych kierunkach studiów oraz podejmowanie studiów na Wydziale Ekonomicznym przez studentów innych wydziałów.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie przeniesienia studenta na inną uczelnię.
 7. Podejmowanie decyzji o przeniesieniach między studiami niestacjonarnymi a stacjonarnymi.
 8. Podejmowanie decyzji o przeniesieniach na Wydział studentów z innych uczelni.
 9. Dokonywanie skreśleń z listy studentów i podejmowanie decyzji o wznowieniu studiów.
 10. Nadzór nad organizacją sesji egzaminacyjnych.
 11. Rozpatrywanie podań w sprawie przedłużenia sesji egzaminacyjnej.
 12. Podejmowanie decyzji odnośnie indywidualnej organizacji studiów.
 13. Nadzór nad studiami według indywidualnego toku studiów.
 14. Występowanie z wnioskami o przyznanie nagród i wyróżnień dla studentów.
 15. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami studenckimi.
 16. Organizacja przydzielania pomocy materialnej dla studentów i podejmowanie decyzji odnośnie jej podziału.
 17. Nadzór nad pracą dziekanatu w zakresie obsługi studentów.
 18. Opiniowanie podań w sprawie przeniesienia na Wydział studentów z innych uczelni.
 19. Opiniowanie podań w sprawie wznowienia studiów.
 20. Opiniowanie wniosków dotyczących zwolnień z opłat za studia.
 

Dyrektor Instytutu Ekonomii i Finansów – dr hab. Elżbieta Bukalska, prof. UMCS 

 1. Dyrektor instytutu kieruje pracami instytutu i jest odpowiedzialny za jakość działalności naukowej w danej dyscyplinie.
 2. Dyrektor instytutu jest przełożonym pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych danej dyscypliny, a także zatrudnionych w instytucie pracowników naukowo-technicznych oraz pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych reprezentujących dyscyplinę, która w Uniwersytecie nie podlega ewaluacji jakości działalności naukowej na podstawie przepisów ustawy.
 3. Dyrektor organizuje bieżącą pracę instytutu.
 4. Dyrektor dysponuje i zarządza środkami finansowymi instytutu.
 5. Dyrektor sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem administracji instytutu.
 6. Dyrektor opracowuje projekt strategii rozwoju badań naukowych w dyscyplinie i przedstawia go radzie naukowej instytutu.
 7. Dyrektor opracowuje plan rozwoju naukowego w dyscyplinie zgodny ze strategią oraz odpowiada za jego realizację.
 8. Dyrektor sprawuje bieżący nadzór nad jakością i efektami prac naukowych nauczycieli akademickich w danej dyscyplinie.
 9. Dyrektor przygotowuje propozycje kryteriów oceny dorobku naukowego nauczycieli akademickich w danej dyscyplinie.
 10. Dyrektor sprawuje nadzór nad badaniami naukowymi realizowanymi pod opieką pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych danej dyscypliny przez osoby przygotowujące rozprawy doktorskie.

 Dyrektor Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości – dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS  

 1. Dyrektor instytutu kieruje pracami instytutu i jest odpowiedzialny za jakość działalności naukowej w danej dyscyplinie.
 2. Dyrektor instytutu jest przełożonym pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych danej dyscypliny, a także zatrudnionych w instytucie pracowników naukowo-technicznych oraz pracowników badawczych i badawczo-dydaktycznych reprezentujących dyscyplinę, która w Uniwersytecie nie podlega ewaluacji jakości działalności naukowej na podstawie przepisów ustawy.
 3. Dyrektor organizuje bieżącą pracę instytutu.
 4. Dyrektor dysponuje i zarządza środkami finansowymi instytutu.
 5. Dyrektor sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem administracji instytutu.
 6. Dyrektor opracowuje projekt strategii rozwoju badań naukowych w dyscyplinie i przedstawia go radzie naukowej instytutu.
 7. Dyrektor opracowuje plan rozwoju naukowego w dyscyplinie zgodny ze strategią oraz odpowiada za jego realizację.
 8. Dyrektor sprawuje bieżący nadzór nad jakością i efektami prac naukowych nauczycieli akademickich w danej dyscyplinie.
 9. Dyrektor przygotowuje propozycje kryteriów oceny dorobku naukowego nauczycieli akademickich w danej dyscyplinie.
 10. Dyrektor sprawuje nadzór nad badaniami naukowymi realizowanymi pod opieką pracowników badawczych lub badawczo-dydaktycznych danej dyscypliny przez osoby przygotowujące rozprawy doktorskie.
 RADA NAUKOWA INSTYTUTUjest organem utworzonym dla dyscypliny naukowej lub artystycznej podlegającej ewaluacji jakości działalności naukowej na podstawie przepisów ustawy.

Zadania Rady Naukowej Instytutu:

 1.  zatwierdzanie na podstawie projektu przygotowanego przez dyrektora instytutu, strategii rozwoju dyscypliny i przedstawianie jej Rektorowi oraz Uniwersyteckiej Radzie Naukowej,
 2. prowadzenie postępowań oraz nadawanie stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki w danej dyscyplinie,
 3. określanie innych wymagań dotyczących nadania stopnia doktora oraz dodatkowych warunków dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej w danej dyscyplinie,
 4. analiza rozwoju kadry naukowej w danej dyscyplinie,
 5. zatwierdzanie planu rozwoju badań naukowych w danej dyscyplinie przygotowanego przez dyrektora instytutu,
 6. przedstawianie Uniwersyteckiej Radzie Naukowej propozycji kryteriów oceny dorobku naukowego nauczycieli akademickich w danej dyscyplinie,
 7. opiniowanie wniosków w sprawach organizacyjnych instytutu przedstawionych przez dyrektora instytutu.

KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE jest ciałem opiniodawczo-doradczym i wspiera Dziekana w realizacji jego obowiązków. W skład kolegium dziekańskiego wchodzą: prodziekani, dyrektorzy instytutów danego wydziału oraz przedstawiciel wydziałowego samorządu studentów i samorządu doktorantów.