Władze

 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego
dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS

tel. (81) 537-54-62

Dyżur:

Poniedziałek 09.30-11.00
Środa: 9:45-11:15
Pokój 302

Zakres kompetencji

 

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
dr Mirosław Łoboda, prof. UMCS

tel. (81) 537-51-71

Dyżur:

Wtorek  - 11.30-13.30
Środa - 11.15-13.15  

Pokój 306

Zakres kompetencji


   

Prodziekan ds. Studentów
dr Małgorzata Kamieniecka, prof. UMCS

tel. (81) 537-52-08, pokój 305

Dyżury:

Środa 13.00-14.00
Czwartek 13:00-14:00

Zakres kompetencji

Zakres kompetencji Dziekana Wydziału Ekonomicznego:

 1. Dziekan koordynuje działalność dydaktyczną i jest odpowiedzialny za jakość kształcenia na wydziale.
 2. Dziekan jest przełożonym studentów na wydziale i nauczycieli akademickich w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków dydaktycznych.
 3. Dziekan jest bezpośrednim przełożonym pracowników dydaktycznych.
 4. Dziekan organizuje bieżącą pracę wydziału w zakresie działalności dydaktycznej i organizacyjnej.
 5. Dziekan dysponuje i zarządza środkami finansowymi wydziału przeznaczonymi na działalność dydaktyczną.
 6. Dziekan sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem administracji i obsługi wydziału.
 7. Dziekan opracowuje strategię rozwoju wydziału w obszarze kształcenia, zgodną ze strategią Uniwersytetu oraz odpowiada za jej realizację.
 8. Dziekan dba o przestrzeganie prawa oraz o porządek i bezpieczeństwo na terenie wydziału.
 9. Dziekan podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z realizacją procesu kształcenia, w szczególności zarządza powierzchnią lokalową budynku wydziału i wyraża zgodę na prowadzenie zajęć dydaktycznych przez osoby niezatrudnione w Uniwersytecie;
 10. Dziekan realizuje inne obowiązków wynikających z zapisów Statutu UMCS oraz obowiązujących aktów prawnych.

Zakres kompetencji Prodziekana ds. Jakości Kształcenia:

 1. Koordynacja harmonogramów zajęć, podziału na grupy, toki wykładowe oraz specjalności.
 2. Organizacja pracy i przewodniczenie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 3. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem systemu jakości kształcenia na Wydziale.
 4. Nadzór nad pracą dziekanatu w zakresie funkcjonowania systemu jakości kształcenia.
 5. Organizacja zapisów na seminaria magisterskie i dyplomowe.
 6. Organizacja zapisów na przedmioty wybieralne.
 7. Opracowywanie i rozwój programów studiów I i II stopnia.
 8. Organizacja i nadzór egzaminów ukończenia studiów, w szczególności wyznaczanie recenzentów prac magisterskich i dyplomowych.
 9. Nadzór nad Biblioteką Wydziałową.
 10. Określanie organizacji roku akademickiego dla studentów studiów niestacjonarnych.
 11. Organizacja rekrutacji na I rok studiów.

Zakres kompetencji Prodziekana ds. Studentów:

 1. Podejmowanie decyzji o zaliczeniu semestru/roku akademickiego.
 2. Podejmowanie decyzji o udzieleniu urlopu okolicznościowego.
 3. Podejmowanie decyzji o warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów, zezwoleniu na powtarzanie semestru lub roku studiów.
 4. Podejmowanie decyzji o egzaminach komisyjnych i przewodniczenie komisji egzaminacyjnej.
 5. Wyrażanie i cofanie zgody na studiowanie studentów Wydziału Ekonomicznego na innych kierunkach studiów oraz podejmowanie studiów na Wydziale Ekonomicznym przez studentów innych wydziałów.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie przeniesienia studenta na inną uczelnię.
 7. Podejmowanie decyzji o przeniesieniach między studiami niestacjonarnymi a stacjonarnymi.
 8. Podejmowanie decyzji o przeniesieniach na Wydział studentów z innych uczelni.
 9. Dokonywanie skreśleń z listy studentów i podejmowanie decyzji o wznowieniu studiów.
 10. Nadzór nad organizacją sesji egzaminacyjnych.
 11. Rozpatrywanie podań w sprawie przedłużenia sesji egzaminacyjnej.
 12. Podejmowanie decyzji odnośnie indywidualnej organizacji studiów.
 13. Nadzór nad studiami według indywidualnego toku studiów.
 14. Występowanie z wnioskami o przyznanie nagród i wyróżnień dla studentów.
 15. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami studenckimi.
 16. Organizacja przydzielania pomocy materialnej dla studentów i podejmowanie decyzji odnośnie jej podziału.
 17. Nadzór nad pracą dziekanatu w zakresie obsługi studentów.
 18. Opiniowanie podań w sprawie przeniesienia na Wydział studentów z innych uczelni.
 19. Opiniowanie podań w sprawie wznowienia studiów.
 20. Opiniowanie wniosków dotyczących zwolnień z opłat za studia.
 
RADA NAUKOWA INSTYTUTUjest organem utworzonym dla dyscypliny naukowej lub artystycznej podlegającej ewaluacji jakości działalności naukowej na podstawie przepisów ustawy.

Zadania Rady Naukowej Instytutu:

 1.  zatwierdzanie na podstawie projektu przygotowanego przez dyrektora instytutu, strategii rozwoju dyscypliny i przedstawianie jej Rektorowi oraz Uniwersyteckiej Radzie Naukowej,
 2. prowadzenie postępowań oraz nadawanie stopni naukowych lub stopni w zakresie sztuki w danej dyscyplinie,
 3. określanie innych wymagań dotyczących nadania stopnia doktora oraz dodatkowych warunków dopuszczenia do obrony rozprawy doktorskiej w danej dyscyplinie,
 4. analiza rozwoju kadry naukowej w danej dyscyplinie,
 5. zatwierdzanie planu rozwoju badań naukowych w danej dyscyplinie przygotowanego przez dyrektora instytutu,
 6. przedstawianie Uniwersyteckiej Radzie Naukowej propozycji kryteriów oceny dorobku naukowego nauczycieli akademickich w danej dyscyplinie,
 7. opiniowanie wniosków w sprawach organizacyjnych instytutu przedstawionych przez dyrektora instytutu.

KOLEGIUM DZIEKAŃSKIE jest ciałem opiniodawczo-doradczym i wspiera Dziekana w realizacji jego obowiązków. W skład kolegium dziekańskiego wchodzą: prodziekani, dyrektorzy instytutów danego wydziału oraz przedstawiciel wydziałowego samorządu studentów i samorządu doktorantów.