Władze

 

Dziekan Wydziału Ekonomicznego
dr hab. Zbigniew Pastuszak, prof. UMCS

tel. (81) 537-54-62

Dyżur:

Poniedziałek 13.00-15.00
Pokój 302

Zakres kompetencji

 
   

Prodziekan ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej
dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS

tel. (81) 537-54-62

Dyżur:

Poniedziałek - 10.00-12.00
Czwartek - 11.15-13.15
Pokój 301

Zakres kompetencji

   
   

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
dr Mirosław Łoboda

tel. (81) 537-51-71

Dyżur:

Środa - 11.15-13.15  
Czwartek - 11.30-13.30
Pokój 306

Zakres kompetencji

   
     

Prodziekan ds. Studentów
dr Małgorzata Kamieniecka

tel. (81) 537-52-08, pokój 305

Dyżury:

Środa 12.00-13.00
Czwartek 12.00-13.00

Zakres kompetencji

 

Zakres kompetencji Dziekana Wydziału Ekonomicznego:

 1. Opracowywanie strategii rozwoju Wydziału zgodnej ze strategią rozwoju Uniwersytetu oraz odpowiedzialność za jej realizację.
 2. Organizacja pracy i przewodniczenie Radzie Wydziału.
 3. Dysponowanie środkami finansowymi Wydziału.
 4. Dysponowanie środkami finansowymi badań naukowych.
 5. Działania związane z rozwojem kadry naukowej.
 6. Koordynowanie współpracy z jednostkami organizacyjnymi uczelni w sprawach naukowo-dydaktycznych.
 7. Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych dotyczących prowadzenia zajęć dydaktycznych przez poszczególne jednostki organizacyjne Wydziału, w tym sprawowanie nadzoru nad odpowiednim rozłożeniem obowiązków dydaktycznych pomiędzy nauczycieli akademickich na Wydziale.
 8. Przedkładanie Radzie Wydziału wniosków o nadanie tytułu naukowego, a także wniosków dotyczących zatrudniania na stanowiskach nauczycieli akademickich, na zasadach określonych w Statucie.
 9. Sprawowanie nadzoru nad procesem rekrutacji na I rok studiów.
 10. Powoływanie komisji dziekańskich i pełnomocników dziekana.
 11. Powoływanie komisji konkursowych.
 12. Sprawowanie nadzoru nad wykorzystaniem urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich wykonujących pracę na wydziale.
 13. Dbanie o przestrzeganie prawa oraz o porządek i bezpieczeństwo na terenie Wydziału.
 14. Sprawowanie nadzoru nad zaspokojeniem potrzeb socjalno-bytowych studentów i doktorantów.
 15. Organizacja i przewodniczenie Radzie Przedsiębiorców Wydziału Ekonomicznego.
 16. Koordynacja współpracy z instytucjami i podmiotami gospodarczymi.
 17. Reprezentowanie i promocja Wydziału w otoczeniu zewnętrznym.
 18. Sprawy personalne dotyczące pracowników Wydziału.
 19. Występowanie z wnioskami o nagrody, odznaczenia i wyróżnienia.
 20. Nadzór nad majątkiem oraz gospodarką pomieszczeniami Wydziału.
 21. Realizacja innych obowiązków wynikających z zapisów Statutu UMCS oraz obowiązujących aktów prawnych.
 

Zakres kompetencji Prodziekana ds. Badań i Współpracy Międzynarodowej:

 1. Inicjowanie i koordynacja realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków unijnych.
 2. Współpraca z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych Unii Europejskiej.
 3. Współpraca z Centrum Komercjalizacji Badań Naukowych.
 4. Koordynacja badań prowadzonych w jednostce.
 5. Nadzór nad funkcjonowaniem i koordynacja projektów badawczych finansowanych z innych źródeł.
 6. Nadzór nad sprawozdawczością w zakresie działalności naukowo-badawczej realizowanej na Wydziale.
 7. Inicjowanie i koordynacja współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi i instytucjami.
 8. Ocena realizacji badań naukowych i opracowywanie kryteriów ich podziału.
 9. Organizacja i nadzór nad studiami podyplomowymi.
 10. Organizacja i nadzór nad wymianą zagraniczną kadry naukowej i studentów.
 11. Współpraca w zakresie działalności badawczej i międzynarodowej z instytucjami zewnętrznymi.
 12. Organizacja, opracowywanie i rozwój programów studiów doktoranckich oraz nadzór nad tymi studiami doktoranckimi.
 13. Koordynacja działalności wydawniczej.
 14. Zastępowanie Dziekana Wydziału w czasie urlopów i zwolnień lekarski.
 

Zakres kompetencji Prodziekana ds. Jakości Kształcenia:

 1. Koordynacja harmonogramów zajęć, podziału na grupy, toki wykładowe oraz specjalności.
 2. Organizacja pracy i przewodniczenie Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia.
 3. Nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem systemu jakości kształcenia na Wydziale.
 4. Nadzór nad pracą dziekanatu w zakresie funkcjonowania systemu jakości kształcenia.
 5. Organizacja zapisów na seminaria magisterskie i dyplomowe.
 6. Organizacja zapisów na przedmioty wybieralne.
 7. Opracowywanie i rozwój programów studiów I i II stopnia.
 8. Organizacja i nadzór egzaminów ukończenia studiów, w szczególności wyznaczanie recenzentów prac magisterskich i dyplomowych.
 9. Nadzór nad Biblioteką Wydziałową.
 10. Określanie organizacji roku akademickiego dla studentów studiów niestacjonarnych.
 11. Organizacja rekrutacji na I rok studiów.
 

Zakres kompetencji Prodziekana ds. Studentów:

 1. Podejmowanie decyzji o zaliczeniu semestru/roku akademickiego.
 2. Podejmowanie decyzji o udzieleniu urlopu okolicznościowego.
 3. Podejmowanie decyzji o warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów, zezwoleniu na powtarzanie semestru lub roku studiów.
 4. Podejmowanie decyzji o egzaminach komisyjnych i przewodniczenie komisji egzaminacyjnej.
 5. Wyrażanie i cofanie zgody na studiowanie studentów Wydziału Ekonomicznego na innych kierunkach studiów oraz podejmowanie studiów na Wydziale Ekonomicznym przez studentów innych wydziałów.
 6. Podejmowanie decyzji w sprawie przeniesienia studenta na inną uczelnię.
 7. Podejmowanie decyzji o przeniesieniach między studiami niestacjonarnymi a stacjonarnymi.
 8. Podejmowanie decyzji o przeniesieniach na Wydział studentów z innych uczelni.
 9. Dokonywanie skreśleń z listy studentów i podejmowanie decyzji o wznowieniu studiów.
 10. Nadzór nad organizacją sesji egzaminacyjnych.
 11. Rozpatrywanie podań w sprawie przedłużenia sesji egzaminacyjnej.
 12. Podejmowanie decyzji odnośnie indywidualnej organizacji studiów.
 13. Nadzór nad studiami według indywidualnego toku studiów.
 14. Występowanie z wnioskami o przyznanie nagród i wyróżnień dla studentów.
 15. Współpraca z organizacjami i stowarzyszeniami studenckimi.
 16. Organizacja przydzielania pomocy materialnej dla studentów i podejmowanie decyzji odnośnie jej podziału.
 17. Nadzór nad pracą dziekanatu w zakresie obsługi studentów.
 18. Opiniowanie podań w sprawie przeniesienia na Wydział studentów z innych uczelni.
 19. Opiniowanie podań w sprawie wznowienia studiów.
 20. Opiniowanie wniosków dotyczących zwolnień z opłat za studia.