Opis projektu

W okresie od 1 kwietnia 2022 roku do 30 września 2023 roku realizowany jest projekt Rozwój nowoczesnego modelu dydaktyki w oparciu o doświadczenia Bifröst University (Islandia) i Wydziału Ekonomicznego UMCS (Polska). Celem projektu jest podniesienie poziomu kształcenia oraz usprawnienie obsługi administracyjnej studentów.

W ramach projektu odbędą się dwa warsztaty – jeden w Lublinie, organizowany przez Wydział Ekonomiczny UMCS, a drugi w Bifröst, organizowany przez tamtejszy uniwersytet. Ich celem będzie wymiana doświadczeń w zakresie metodyki prowadzenia zajęć dydaktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć realizowanych „na odległość”. Wnioski z obu warsztatów zostaną zebrane i opublikowane na stronach obu uczelni, jako kodeks dobrych praktyk w nauczaniu zdalnym i hybrydowym.

Ponadto, projekt przewiduje wyjazdy studyjne do uczelni partnerskiej pracowników dydaktycznych i administracyjnych obu uniwersytetów. Celem będzie m.in. obserwacja funkcjonowania goszczącej uczelni, sposobów prowadzenia zajęć dydaktycznych, a także wygłaszanie gościnnych wykładów. Łącznie projekt przewiduje 16 mobilności z UMCS do Bifröst University oraz 10 w przeciwnym kierunku.