Sylwetka absolwenta

Absolwenci kierunku MSG II stopnia będą posiadali wiedzę, umiejętności praktyczne oraz kompetencje społeczne pozwalające na założenie i prowadzenie własnego biznesu w wymiarze międzynarodowym lub na podjęcie zatrudnienia w już istniejących podmiotach gospodarczych oraz instytucjach, w tym międzynarodowych.

Absolwenci będą dysponowali szczegółową wiedzą z zakresu ekonomii i finansów oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Będą dobrze rozumieli procesy zachodzące w gospodarce światowej oraz w jej poszczególnych segmentach, a także miejsce i rolę podmiotów funkcjonujących w ramach międzynarodowych stosunków gospodarczych, w tym m. in. zasady działania struktur i instytucji Unii Europejskiej w jej wymiarze gospodarczym. Ponadto, absolwenci będą potrafili aktywnie i efektywnie uczestniczyć w pracy zespołowej, komunikować się w ramach otoczenia wewnętrznego (w miejscu pracy) oraz otoczenia zewnętrznego, przy respektowaniu zasad etycznych i prawnych. Będą również przygotowani do samodzielnego pozyskiwania, analizowania i oceny informacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii komunikacyjno-informacyjnych oraz do podejmowania na ich podstawie optymalnych decyzji. Jednocześnie absolwenci będą świadomi konieczności ciągłego uzupełniania swojej wiedzy oraz doskonalenia umiejętności i kompetencji w zmieniających się uwarunkowaniach otoczenia społeczno-gospodarczego.