Najważniejsze regulacje prawne i wzory podań

Większość wniosków i podań, zgodnie z ZARZĄDZENIEM Nr 80/2022 Rektora należy składać do właściwego Dziekana z wykorzystaniem systemu USOSweb - moduł: podania.

Podania powinny zawierać niezbędne informacje (wzory treści podań znajdują się poniżej). Podania nieuwzględniające wymaganych informacji nie będą mogły być rozpatrywane.
ZARZĄDZENIE Nr 80/2022 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 września 2022 r. w sprawie zasad składania wniosków za pośrednictwem USOSweb przez studentów Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, obowiązujących od 1 października 2022 roku 

 NAJWAŻNIEJSZE REGULACJE PRAWNE:

WZORY PODAŃ:

Podania kierowane do Prodziekan ds. Studentów:

1) Składane przez USOSweb:

2) Składane bezpośrednio do Dziekanatu (wersja papierowa lub skan)