Finansowanie projektu

Projekt Rozwój nowoczesnego modelu dydaktyki w oparciu o doświadczenia Bifröst University (Islandia) i Wydziału Ekonomicznego UMCS (Polska) finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz ze środków krajowych, w ramach Programu Edukacja, komponent II – Mobilność w szkolnictwie wyższym.

Fundusze EOG reprezentują wkład Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w tworzenie Europy zielonej, konkurencyjnej i sprzyjającej integracji społecznej.

Istnieją dwa cele ogólne: ograniczenie nierówności ekonomicznych i społecznych w Europie i wzmocnienie relacji dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a 15 krajami UE z Europy Środkowej i Południowej i obszaru Morza Bałtyckiego.

Trzy Państwa-Darczyńcy ściśle współpracują z UE w ramach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Darczyńcy przekazali 3,3 miliarda euro w ramach kolejnych programów funduszy w latach 1994–2014. Fundusze EOG na lata 2014–2021 wynoszą 1,55 miliarda euro.

Priorytety na ten okres to:

1. innowacje, badania naukowe, edukacja i konkurencyjność;

2. integracja społeczna, zatrudnienie młodzieży i ograniczenie ubóstwa;

3. środowisko, energia, zmiany klimatu i gospodarka niskoemisyjna;

4. kultura, społeczeństwo obywatelskie, dobre zarządzanie i podstawowe prawa;

5. sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne.

Fundusze EOG są wspólnie finansowane przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię, których wkład oparty jest na ich PKB.

Kwalifikowalność do funduszy wynika ze spełnienia kryteriów określonych w ramach Funduszu Spójności UE przeznaczonego dla państw członkowskich, w których dochód krajowy brutto na mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.