Program MOST (Strona główna)

Program MOST (Facebook)

Broszura informacyjna 

PROGRAM MOBILNOŚCI STUDENTÓW

M O S T

 jest ofertą wymiany studentów  w ramach 20 polskich uczelni:

 

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. Mogą wziąć w nim udział studenci po ukończeniu drugiego semestru na jednolitych studiach magisterskich, studiach I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia. Można studiować w  wybranej uczelni przez semestr lub cały rok. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie 30 punktów kredytowych w semestrze lub zaliczenie wybranego przedmiotu i uzyskanie pozostałych punktów w macierzystej uczelni.

MOST daje możliwość:

  • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta,
  • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem studentki/studenta, zajęć dydaktycznych,
  • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta,
  • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym,
  • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz,
  • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry,
  • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

KOORDYNATORZY PROGRAMU MOST:

WYDZIAŁOWY

mgr Beata Lipczyńska
Starszy referent
Dziekanat Wydziału Ekonomicznego
pok. 318
e-mail: b.lipczynska@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537-52-21

UCZELNIANY

 mgr Elwira Mrugała
Centrum Kształcenia i Obsługi Studentów
Biuro ds. Kształcenia
Zespół ds. Toku Studiów
20-031 Lublin Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
e-mail: elwira.mrugala@poczta.umcs.lublin.pl
tel. (81) 537-5122, (81) 537-5791