Historia

Historia Wydziału Ekonomicznego w skrócie

15.02.1965 – powstanie Wydziału Ekonomicznego

W 1963 roku Senat UMCS podjął uchwałę postulującą zorganizowanie Wydziału Ekonomicznego. Formalną decyzję w tej sprawie podjął Minister Szkolnictwa Wyższego zarządzeniem z 15. lutego 1965 r. Wydział Ekonomiczny powstał jako piąty w strukturze organizacyjnej UMCS i zatrudniał 20 nauczycieli akademickich, w tym: 7 docentów, 6 adiunktów i 7 asystentów z różnych środowisk naukowych (obok lubelskiego głównie z warszawskiego i krakowskiego). W 1965 roku na 2 kierunkach: ekonomice rolnictwa i ekonomice przemysłu rozpoczęło studia 157 studentów.

1969 – uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych. Pierwszy doktor – Czesław Grusiewicz
1970 – uzyskanie uprawnień habilitacyjnych (nauki ekonomiczne). Pierwszy doktor habilitowany – Zbigniew Szeloch (1975)
1977 – utworzenie dwóch nowych kierunków: „ekonomiczno-społecznego” oraz „organizacji i zarządzania”
1991 – rozpoczęcie kształcenia na akredytowanych kierunkach: Ekonomia oraz Zarządzanie i marketing
1996 – uruchomienie studiów doktoranckich (nauki ekonomiczne).
1999 – doktorat honorowy UMCS dla Hanny Gronkiewicz-Waltz, wówczas prezes Narodowego Banku Polskiego
2001 – doktorat honorowy UMCS dla Wiktora Juszczenko, wówczas premiera Ukrainy
2007 – uruchomienie kierunku Rachunkowość i Finanse
2013 – uruchomienie kierunku Logistyka
2015 – uzyskanie drugich uprawnień do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych (dyscyplina nauk o zarządzaniu)
2016 – uruchomienie kierunku Analityka gospodarcza
2021 – uruchomienie kierunku Data science
2022 – uruchomienie kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Dziekani Wydziału Ekonomicznego:

1965-1968 – doc. dr hab. Zdzisław Lewandowski
1968-1969 – doc. dr hab. Władysław Holtzman
1969-1975 – doc. dr hab. Ryszard Orłowski
1975-1976 – doc. dr Władysław Tomaszewski
1976-1978 – doc. dr hab. Lechosław Siejak
1978-13 XII 1981 – doc. dr hab. Sławomir Kozłowski
1982-1984 – prof. dr hab. Ryszard Orłowski
1984-1987 – prof. dr hab. Zdzisław Lewandowski
1987-1990 – prof. dr hab. Ryszard Orłowski
1990-1993 – doc. dr hab. Jan Zalewa
1993-1996 – prof. dr hab. Urszula Wich
1996-1999 – dr hab. Jerzy Węcławski
1999-2002 – prof. dr hab. Jerzy Węcławski
2002-2005 – dr hab. Piotr Karpuś
2005-2008 – prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek
2008-2012 – prof. dr hab. Jerzy Węcławski
2012-2016 – dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. nadzw. 
2016-2019 – dr hab. Zbigniew Pastuszak prof. nadzw. 
2019-2020 – dr hab. Radosław Mącik, prof. UMCS
2020-2024 – dr hab. Mariusz Kicia

W latach 1969-2013 studia na Wydziale Ekonomicznym ukończyło blisko 25 500 osób (w tym Filia UMCS w Rzeszowie - 4907 osób).

W roku akademickim 2012/2013 Wydział Ekonomiczny zatrudniał 141 pracowników w tym: 18 profesorów i doktorów habilitowanych, 65 doktorów, 32 asystentów i wykładowców oraz 26 pracowników administracji i biblioteki. Wydział prowadzi kształcenie na 5 kierunkach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, na 4 kierunkach II stopnia oraz na studiach doktoranckich (III stopnia) w zakresie ekonomii i nauk o zarządzaniu. Posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego oraz doktora nauk ekonomicznych. Na Wydziale studiuje ok. 3 500 studentów, w tym ok. 60 obcokrajowców.

W strukturze Wydziału Ekonomicznego znajdują się dwa Instytuty: Instutut Ekonomii i Finansów oraz Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości. W ich skład wchodzi 13 katedr.

Działalność naukowo-badawcza pracowników Wydziału obejmuje szeroki zakres zagadnień, m.in.: rynki finansowe i zarządzanie finansami, systemy rachunkowości i finanse publiczne, problemy społeczne i gospodarcze w ekonomii, zarządzanie przedsiębiorstwami i instytucjami, zarządzanie kapitałem społecznym itd. Pracownicy Wydziału podejmują prace doradcze i eksperckie na rzecz jednostek sektora finansów publicznych (na zamówienie organów administracji rządowej i samorządowej – w obszarze budżetowania zadaniowego, wieloletniego prognozowania i planowania finansowego, zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych), jak i przedsiębiorstw (doradztwo ekonomiczne i podatkowe oraz doradztwo w obszarze szeroko rozumianych problemów zarządzania przedsiębiorstwem). Zakres usług możliwych do zaoferowania w ramach współpracy Wydziału z przedsiębiorstwami i instytucjami jest bardzo szeroki i obejmuje większość współczesnych zagadnień o charakterze ekonomicznym, a w szczególności: zarządzanie projektami, zarządzania jakością, wyceny spółek, doradztwo w procesie wprowadzania spółki do obrotu giełdowego, analizę i projektowanie systemów wynagradzania, procesy restrukturyzacji przedsiębiorstw, zarządzanie zmianami; wdrażanie innowacji ekologicznych, analizę rynków i opracowywanie strategii marketingowych, wdrożenia systemów informacyjnych, analizy procesów logistycznych itp.

W roku 2010 przy Wydziale powołano Radę Przedsiębiorców, skupiającą wybitnych menedżerów przedsiębiorstw i instytucji finansowych, szefów korporacji zawodowych oraz instytucji samorządowych. W ramach współpracy środowiska akademickiego, władz samorządowych oraz biznesu realizowane są projekty i inicjatywy zgłaszane zarówno przez Wydział, jak i przedstawicieli praktyki gospodarczej, zmierzające do efektywnego wykorzystania posiadanego potencjału naukowego oraz powiązania praktyki gospodarczej z procesem kształcenia w celu wsparcia rozwoju społeczno-ekonomicznego regionu.

Wydział Ekonomiczny realizuje współpracę naukową oraz prowadzi wymianę pracowników naukowo-dydaktycznych i studentów z ośrodkami zagranicznymi, w tym m.in.: International School for Social and Business Studies w Celje (Słowenia), KasetsartUniversity w Bangkoku (Tajlandia), TatungUniversity w Tajpej (Tajwan), Narodowym Uniwersytetem w Czerkasach (Ukraina), Politechniką Lwowską (Ukraina). University Center for Euromediterranean Partnership (EMUNI) w Portoroż (Słowenia) i in.

Wydział Ekonomiczny organizuje cykliczne krajowe konferencje naukowe poświęcone funkcjonowaniu rynków finansowych, finansów publicznych i prawa finansowego,szeroko rozumianej problematykizarządzania jakością oraz marketingu. Tematyka tych konferencji cieszy się dużym zainteresowaniem przedstawicieli świata nauki z czołowych ośrodków uniwersyteckich i uczelni ekonomicznych, polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz studentów, dla których organizowane są specjalne warsztaty i sesje naukowe. Wydział występuje także jako organizator cyklicznych ogólnopolskich konferencji katedr marketingu i katedr finansów, a także jako współorganizator dwóch cyklicznych konferencji międzynarodowych: MakeLearn (z partnerami ze Słowenii) oraz TIIM – Technology, Innovation, and Industrial Management (z partnerem z Tajlandii).

W okresie od 1 września 2009 do 30 września 2014 r. na Wydziale realizowany był projekt współfinansowany przez Unię Europejską pn. „SYNERGIA – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej”. Miał on na celu podniesienie praktycznych kompetencji zawodowych studentów i lepsze przygotowanie absolwentów do potrzeb dzisiejszego rynku pracy poprzez m.in. prowadzenie przez przedsiębiorców wykładów w ramach tzw. „Praktycznych aspektów przedsiębiorczości”, realizację praktyk i płatnych staży oraz projektów doradczych dla przedsiębiorstw lub instytucji, uczestnictwo studentów w treningach interpersonalnych, szkoleniach z zakresu rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej, kursach rachunkowości komputerowej itd.

Na Wydziale Ekonomicznym aktywnie działa Samorząd Studencki, a studenci mają szansę rozwoju zainteresowań poprzez udział w pracach szeregu kół naukowych i uczestnictwo w programie wymiany międzynarodowej Erasmus+.