Organizacja praktyk

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Staży

dr Joanna Świerk

dyżur: pok. 606 

wtorek 8.00 - 9.30
środa 11.30 - 13.00

e-mail dot. praktyk: praktykiwe@umcs.pl

Obsługa techniczna procesu praktyk ze strony Dziekanatu

Dziekanat właściwy dla danego kierunku studiów
poniedziałek – czwartek w godz. 10.00 - 14.00
piątek nieczynne

CEL PRAKTYK

Praktyka zawodowa jest integralną częścią planu studiów i programu kształcenia na kierunkach realizowanych na Wydziale Ekonomicznym: Analityka gospodarcza, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Logistyka i Zarządzanie. 

Podstawowym celem praktyki jest rozwijanie umiejętności wykorzystywania w praktyce zdobytej w czasie studiów wiedzy teoretycznej oraz osiągnięcie efektów kształcenia przypisanych do kierunku studiów. Praktyka może także ułatwić wybór tematyki pracy dyplomowej oraz może być pomocna przy zbieraniu informacji i danych do jej przygotowania. Powinna pomóc w sprecyzowaniu zainteresowań zawodowych na przyszłość i zapewnić lepsze przygotowanie do późniejszej pracy.

Podczas praktyki Student powinien:

1.    Zapoznać się z głównymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa/instytucji, w której odbywa praktykę;

2.    Aktywnie uczestniczyć w realizacji zleconych w trakcie praktyki zadań związanych z kierunkiem studiów oraz doskonalić umiejętności diagnozowania i rozwiązywania prostych problemów zawodowych;

3.    Nabyć umiejętność planowania własnej pracy i analizowania jej efektów;

4.    Rozwijać cechy osobowe związane z pracą, m.in. takie jak: odpowiedzialność i sumienność, etyczne zachowanie, umiejętność pracy w zespole i efektywne komunikowanie się.

 

CZAS TRWANIA PRAKTYK 

  KIERUNEK           CZAS TRWANIA PRAKTYKI         OKRES REALIZACJI 
PIERWSZY STOPIEŃ

Analityka gospodarcza

dla rozpoczynających studia od roku ak. 2018/19 i wcześniej
3 m-ce (ok. 360 h) wakacje letnie po II sem (1 m-c – 120 h)
wakacje letnie po IV sem (2 m-ce – 240 h)

Analityka gospodarcza

dla rozpoczynających studia od roku ak. 2019/2020

 6 m-cy (ok. 720 h)  wakacje letnie po II sem (2 m-ce – 240 h)
 podczas trwania VI sem. (4 m-ce – 480 h)
Ekonomia 1 m-c (ok. 120 h) wakacje letnie po IV sem (1 m-c – 120 h)
Finanse i rachunkowość    1 m-c (ok. 120 h) wakacje letnie po IV sem (1 m-c – 120 h)

Logistyka

dla rozpoczynających studia od roku ak. 2017/2018
3 m-ce (ok. 360 h) wakacje letnie po II sem (1 m-c – 120 h)
 wakacje letnie po IV sem (2 m-ce – 240 h)

Logistyka

dla rozpoczynających studia od roku ak. 2019/2020
6 m-cy (ok. 720 h) wakacje letnie po II sem (1 m-c – 120 h)
wakacje letnie po IV sem (1 m-c – 120 h)
 podczas trwania VI sem. (4 m-ce – 480 h)
Zarządzanie 1 m-c (ok. 120 h) wakacje letnie po IV sem (1 m-c – 120 h)
DRUGI STOPIEŃ

Analityka gospodarcza

dla rozpoczynających studia od roku ak. 2019/2020
3 m-ce (ok. 360 h) wakacje letnie po II sem (2 m-ce – 240 h)
podczas trwania III sem. (1 m-c – 120 h)

Logistyka

dla rozpoczynających studia od roku ak. 2018/2019
3 m-ce (ok. 360 h) wakacje letnie po II sem (6 tyg. – 180 h)
podczas trwania III sem. (6 tyg. – 180 h)

Logistyka

dla rozpoczynających studia od roku ak. 2019/2020
3 m-ce (ok. 360 h) wakacje letnie po II sem (1 m-c – 120 h)
podczas trwania III sem. (2 m-ce – 240 h)

W sytuacjach szczególnych praktyka może odbywać się za zgodą Prodziekana ds. Studentów w czasie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem, że nie koliduje to z obowiązkami studenta wynikającymi z procesu dydaktycznego.

MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK
Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie/instytucji, realizując zadania i czynności związane z programem kształcenia na danym kierunku. Wybór miejsca praktyki obowiązkowej jest dokonywany w konsultacji z Promotorem, a w przypadku praktyk odbywanych przed powołaniem Promotora w konsultacji z Opiekunem roku, zaś dla praktyk ponadprogramowych Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Staży.

Dokonując wyboru miejsca praktyki istnieje możliwość skorzystania z Bazy Praktyk przygotowywanej przez Wydział Ekonomiczny. Zawiera ona aktualne oferty praktyk zgłaszane przez różne przedsiębiorstwa i instytucje z wielu branż (sektor publiczny, finansowy, produkcyjny, logistyka i in.). Corocznie Baza Praktyk jest aktualizowana na dany rok i udostępniana dla studentów w zakładce dla studenta/praktyki studenckie w maju danego roku akademickiego. W celu aplikacji na praktyki z Bazy Praktyk należy wypełnić i złożyć Formularz zgłoszeniowy bezpośrednio do właściwego Dziekanatu. W zakładce oferty praktyk umieszczane są także bieżące ogłoszenia dla studentów na staże i praktyki.

REALIZACJA PRAKTYKI
Szczegółowe zasady realizacji praktyk zawiera Procedura realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie w zakresie:

  1. Praktyki obowiązkowej realizowanej zgodnie z programem studiów.
  2. Praktyki obowiązkowej realizowanej zgodnie z programem studiów na podstawie innej aktywności.
  3. Praktyki obowiązkowej realizowanej wcześniej niż termin wynikający z programu studiów.
  4. Praktyki ponadprogramowej (nieobowiązkowej).

Obsługa procedury praktyk obowiązkowych odbywa się za pomocą Systemu Obsługi Praktyk (SOP – www.praktyki.umcs.lublin.pl).

 WSZYSCY STUDENCI PRZED REALIZACJĄ PRAKTYK ZOBOWIAZANI SĄ 
DO WNIKLIWEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z

Procedurą realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomicznym 

UBEZPIECZENIE
Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej na czas jej odbywania student jest zobowiązany ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

KOSZTY
Wydział Ekonomiczny UMCS oraz zakład pracy nie ponoszą kosztów związanych z dojazdem na praktyki oraz zakwaterowania studentów realizujących praktyki.

SYSTEM OBSŁUGI PRAKTYK

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Staży

dr Joanna Świerk

praktykiwe@umcs.pl

dyżur pok. 606:

poniedziałek godz. 11.30-13.00

środa 8.00 – 9.30

 

Obsługa techniczna procesu praktyk

Dziekanat właściwy dla danego kierunku studiów

poniedziałek – czwartek w godz. 10:00 – 14:00