Organizacja praktyk

Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Staży

dr Joanna Świerk

poniedziałek: 13:30 - 15:00 online (kod dostępu: 4nkv1s3) 

środa: 11:15 - 12:45 pok. 504

e-mail dot. praktyk: praktykiwe@umcs.pl

Zakres obowiązków: 

 1. Utworzenie i aktualizowanie wydziałowej bazy ofert praktyk i staży.
 2. Przygotowanie zasad rekrutacji oraz wzorów wykorzystywanych formularzy w zakresie praktyk i staży.
 3. Przeprowadzanie rekrutacji kandydatów na praktyki i staże.
 4. Informowanie kandydatów o wynikach rekrutacji.
 5. Przygotowywanie i aktualizowanie harmonogramów praktyk i staży.
 6. Monitorowanie przebiegu praktyk i staży.
 7. Podpisywanie umów o realizacje praktyk w imieniu UMCS.
 8. Przygotowywanie studentów do odbywania praktyk i staży poprzez organizowanie spotkań informacyjnych.
 9. Udzielanie pomocy merytorycznej praktykantom i stażystom.
 10. Współpraca z firmami / instytucjami w trakcie trwania praktyk i staży.
 11. Komunikowanie w zakresie praktyk i staży z opiekunami studentów po stronie firm / instytucji.
 12. Przygotowywanie okresowych raportów z przebiegu praktyk i staży.

 

Obsługa techniczna procesu praktyk ze strony Dziekanatu

Dziekanat właściwy dla danego kierunku studiów
poniedziałek – czwartek w godz. 10.00 - 14.00
piątek nieczynne

CEL PRAKTYK

Praktyka zawodowa jest integralną częścią planu studiów i programu kształcenia na kierunkach realizowanych na Wydziale Ekonomicznym: Analityka gospodarcza, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Logistyka i Zarządzanie. 

Podstawowym celem praktyki jest rozwijanie umiejętności wykorzystywania w praktyce zdobytej w czasie studiów wiedzy teoretycznej oraz osiągnięcie efektów kształcenia przypisanych do kierunku studiów. Praktyka może także ułatwić wybór tematyki pracy dyplomowej oraz może być pomocna przy zbieraniu informacji i danych do jej przygotowania. Powinna pomóc w sprecyzowaniu zainteresowań zawodowych na przyszłość i zapewnić lepsze przygotowanie do późniejszej pracy.

Podczas praktyki Student powinien:

1.    Zapoznać się z głównymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstwa/instytucji, w której odbywa praktykę;

2.    Aktywnie uczestniczyć w realizacji zleconych w trakcie praktyki zadań związanych z kierunkiem studiów oraz doskonalić umiejętności diagnozowania i rozwiązywania prostych problemów zawodowych;

3.    Nabyć umiejętność planowania własnej pracy i analizowania jej efektów;

4.    Rozwijać cechy osobowe związane z pracą, m.in. takie jak: odpowiedzialność i sumienność, etyczne zachowanie, umiejętność pracy w zespole i efektywne komunikowanie się.

 

CZAS TRWANIA PRAKTYK 

  KIERUNEK

   CZAS TRWANIA PRAKTYKI       

 OKRES REALIZACJI 

PIERWSZY STOPIEŃ

Analityka gospodarcza

6 m-cy (ok. 720 h)

wakacje letnie po II sem ( 2 m-ce – 240 h)

w trakcie VI sem (4 m-ce – 480 h)

Business Analytics

6 m-cy (ok. 720 h)

wakacje letnie po II sem ( 2 m-ce – 240 h)

w trakcie VI sem (4 m-ce – 480 h)

Ekonomia

1 m-c (ok. 120 h)

wakacje letnie po IV sem (1 m-c – 120 h)

Finanse i rachunkowość   

1 m-c (ok. 120 h)

wakacje letnie po IV sem (1 m-c – 120 h)

Logistyka

6 m-cy (ok. 720 h)

wakacje letnie po II sem (1 m-c – 120 h)

wakacje letnie po IV sem (1 m-c – 120 h)

 podczas trwania VI sem. (4 m-ce – 480 h)

Międzynarodowe stosunki gospodarcze

1 m-c (ok. 120 h)

wakacje letnie po IV sem (1 m-c – 120 h)

Zarządzanie

1 m-c (ok. 120 h)

wakacje letnie po IV sem (1 m-c – 120 h)

DRUGI STOPIEŃ

Analityka gospodarcza

3 m-ce (ok. 360 h)

wakacje letnie po II sem (2 m-ce – 240 h)

podczas trwania III sem. (1 m-c – 120 h)

Data Science

3 m-ce (ok. 360 h)

wakacje letnie po II sem (2 m-ce – 240 h)

podczas trwania III sem. (1 m-c – 120 h)

Logistyka

3 m-ce (ok. 360 h)

wakacje letnie po II sem (1 m-c – 120 h)

podczas trwania III sem. (2 m-ce – 240 h)

W sytuacjach szczególnych praktyka może odbywać się za zgodą Prodziekana ds. Studentów w czasie zajęć dydaktycznych, pod warunkiem że nie koliduje to z obowiązkami studenta wynikającymi z procesu dydaktycznego.

MIEJSCE ODBYWANIA PRAKTYK


Student odbywa praktykę w wybranym przez siebie przedsiębiorstwie/instytucji, realizując zadania i czynności związane z programem kształcenia na danym kierunku. Wybór miejsca praktyki obowiązkowej jest dokonywany w konsultacji z Promotorem, a w przypadku praktyk odbywanych przed powołaniem Promotora w konsultacji z Opiekunem roku, zaś dla praktyk ponadprogramowych Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Staży.

Dokonując wyboru miejsca praktyki istnieje możliwość skorzystania z Bazy Praktyk przygotowywanej przez Wydział Ekonomiczny. Zawiera ona aktualne oferty praktyk zgłaszane przez różne przedsiębiorstwa i instytucje z wielu branż (sektor publiczny, finansowy, produkcyjny, logistyka i in.). Corocznie Baza Praktyk jest aktualizowana na dany rok i udostępniana dla studentów w zakładce dla studenta/praktyki studenckie w maju danego roku akademickiego. W celu aplikacji na praktyki z Bazy Praktyk należy wypełnić i złożyć Formularz zgłoszeniowy bezpośrednio do właściwego Dziekanatu. W zakładce oferty praktyk umieszczane są także bieżące ogłoszenia dla studentów na staże i praktyki.

REALIZACJA PRAKTYKI
Szczegółowe zasady realizacji praktyk zawiera Procedura realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomicznym UMCS w Lublinie w zakresie:

 1. Praktyki obowiązkowej realizowanej zgodnie z programem studiów.
 2. Praktyki obowiązkowej realizowanej zgodnie z programem studiów na podstawie innej aktywności.
 3. Praktyki obowiązkowej realizowanej wcześniej niż termin wynikający z programu studiów.
 4. Praktyki ponadprogramowej (nieobowiązkowej).

Obsługa procedury praktyk obowiązkowych odbywa się za pomocą Systemu Obsługi Praktyk (SOP – www.praktyki.umcs.lublin.pl).

 WSZYSCY STUDENCI PRZED REALIZACJĄ PRAKTYK ZOBOWIAZANI SĄ 
DO WNIKLIWEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z

Procedura realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Ekonomicznym 

UBEZPIECZENIE
Przed rozpoczęciem praktyki zawodowej na czas jej odbywania student jest zobowiązany ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

KOSZTY
Wydział Ekonomiczny UMCS oraz zakład pracy nie ponoszą kosztów związanych z dojazdem na praktyki, oraz zakwaterowania studentów realizujących praktyki.

SYSTEM OBSŁUGI PRAKTYK