Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Joanna Świerk

dr Joanna Świerk
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA MARKETINGU
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze letnim 2022/23 roku odbywają się w terminach:


wtorek w godz.: 8.00 - 9.30 (online MS Teams)


piątek w godz.: 11.15 - 12.45 pok. 504


MS Teams Zespół: Konsultacje dr Joanna Świerk, kod dostępu: 4nkv1s3 


W sprawach pilnych można się kontaktować na mail: joanna.swierk@umcs.lublin.pl


 


 

O sobie

Działalność dydaktyczna

W ramach pracy dydaktycznej prowadzę obecnie zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych z następujących przedmiotów:

  • Narzędzia wspierania rozwoju przedsiębiorstw,
  • Planowanie finansowe,
  • Finanse przedsiębiorstw,
  • Restrukturyzacja finansowa przedsiębiorstw,
  • Strategie rozwoju i restruktuyzacji przedsiebiorstw,
  • Controlling finansowy i budżetowanie,
  • Ocena projektów gospodarczych,
  • Analiza ekonomiczno-finansowa,
  • Seminarium dyplomowe licencjackie,
  • Seminarium dyplomowe magisterskie.

Moje zainteresowania koncentrują się głównie na obszarach związanych z planowaniem strategii przedsiębiorstw i organizacji sektora publicznego (jednostki samorządu terytorialnego, uczelnie wyższe), zastosowania strategicznej karty wyników w zarządzaniu strategią, a także analizie procesów restrukturyzacyjnych i upadłościowych podmiotów gospodarczych. 

Działalność organizacyjna

1.    Koordynator Wydziału Ekonomicznego ds. programów międzynarodowych – lata 2004 – 2005.

2.    Koordynator projektu: „Zarządzanie i administrowanie oświatą – studia podyplomowe dla osób z obszarów wiejskich woj. lubelskiego zatrudnionych w oświacie”.Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.Priorytet IX, Działanie 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty”. Czas trwania projektu 1.08.2009 – 21.08.2010r.

3. Opiekun merytoryczny w projekcie pn. „SYNERGIA – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej” (2010-2012).

4. Specjalista ds. Praktyk i Staży w projekcie pn. „SYNERGIA – kształtowanie kompetencji studentów Wydziału Ekonomicznego UMCS poprzez zdobywanie wiedzy praktycznej” – lata 2012-2014.

 5. Ekspert branży ekonomiczno-administracyjnej w projekcie „Nowa jakość kształcenia zawodowego” projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, Priorytet III, Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4. Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie,  Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe. Projekt 2.01.2012 – 31.12.2014

 6. Współautor Programu praktyk w przedsiębiorstwach dla nauczycieli szkół zawodowych publicznych i niepublicznych (ponadgimnazjalnych), szkół specjalnych, Branża ekonomiczno-administracyjna, Projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego”, 2012 r.

 7. Autor raportu Efekty upowszechnienia projektu – dobre praktyki, Branża ekonomiczno-administracyjna, Projekt „Nowa jakość kształcenia zawodowego”, 2014 r.

8. Realizacja Innowacyjnego Projektu Badawczego pt. „Opracowanie Strategicznej Karty Wyników na potrzeby systemu wdrażania Strategii Rozwoju Lublina na lata 2013–2020” w ramach odbytego stażu badawczego w Urzędzie Miasta Lublin, Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, 1.07.2013 – 31.10.2013, finansowany przez NCBiR.

9. Pełnomocnik Dziekana ds. Praktyk i Staży Studenckich - 1.10.2014 - 30.06.2016, 1.10.2016 - 30.09.2023


Działalność naukowa

Monografia:

Joanna Świerk, Mapa strategii i strategiczna karta wyników w planowaniu działań przedsiębiorstwa. Studium teoretyczno-empiryczne. Wyd. UMCS, Lublin 2009

Najważniejsze publikacje:

J. Świerk, Rola benchmarkingu w doskonaleniu przedsiębiorstwa,  Annales UMCS Sectio H, tom XLIV, t.2, Lublin 2010, s. 881 – 893.

J. Świerk, Budżetowanie tradycyjne a budżetowanie z wykorzystaniem strategicznej karty wyników, A. Jackiewicz (red.) Finanse i rachunkowość w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem – Teoria i praktyka, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XII, Zeszyt 13, Brodnica 2011, s. 159 - 180. 

J. Świerk, Benchmarking we wdrażaniu strategicznej karty wyników, Annales UMCS Sectio H, Vol. XLVI t. 1 , Lublin 2012, s. 169 – 178. 

J. Świerk, Monitorowanie przebiegu procesu restrukturyzacji ZUS przy wykorzystaniu strategicznej karty wyników, Annales UMCS Sectio H, Vol. XLVI t. 4, Lublin 2012, s. 815 – 826. 

J. Świerk, A. Banach, Upadłość polskich przedsiębiorstw w latach 2009-2012, Zarządzanie i Finanse, nr 2 cz. 2, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2013, s. 441-452. Streszczenie artykułu pojawi się w bazie danych „The Central European Journal of Social Science i Humanities” 

J. Świerk, Wykorzystanie strategicznej karty wyników w procesie implementacji strategii uczelni wyższej na przykładzie UMCS, [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.) Rachunkowość a controlling, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, nr 291, s. 541-551

J. Świerk, Wykorzystanie strategicznej karty wyników w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa w dobie kryzysu, [w:] R. Borowiecki, J. Chadam, J. Kaczmarek (red.) Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych. Restrukturyzacja – Zarządzanie – Analiza, Wyd. Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, s. 271-282. 

J. Świerk, Proces kaskadowania strategii na przykładzie Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Annales UMCS Sectio H, Vol. XLVIII, 1, Lublin 2014, s. 171 – 181. 

J. Świerk, Rola mapy strategii w zarządzaniu uczelnią wyższą [w:] M. Marcinkowska (red.) Future of finance. Przyszłość finansów publicznych i bankowości, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica 1 (299), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 95 – 106. 

J. Świerk, S. Bajon, Analiza procesu restrukturyzacji w PKP Intercity S.A., Annales UMCS Sectio H, Vol. XLVIII, 4, Lublin 2014, s. 245 – 254. 

J. Świerk, M. Mulawa, IT Balanced Scorecard as a Significant Component of Competitive and Modern Company, Proceedings of the Management, Knowledge and Learning, International Conference 2014, 25 – 27 Portoroż, Slovenia, s. 821 - 829.

J. Świerk, Staże i praktyki oraz ich rola w kształtowaniu kompetencji praktycznych [w:] A. Sitko –Lutek, Z. Pastuszak, Synergia nauki i biznesu. Interesariusze – Kompetencje – Innowacje, UMCS, Lublin 2014, s. 121-133. 

J. Świerk, A. Banach, Analiza efektów procesu restrukturyzacji PKM Duda, Perspektywa – wyzwania współczesnych finansów i bankowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2014, s. 227 – 242. 

J. Świerk, S. Bajon, Upadłość polskich przedsiębiorstw w 2013 roku – czy można było to przewidzieć?, Wybrane aspekty z finansów i rynków finansowych, pod red. Z. Głodek i A. Kuciński, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Gorzów Wielkopolski 2014, s. 245 - 257

J. Świerk, Koncepcja strategicznej karty wyników w zarządzaniu strategią rozwoju miasta Lublin [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red.) Prace Naukowe Uniwersytetu we Wrocławiu nr 343, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2014, s. 538 - 549 DOI 10.15611/pn.2014.343.50

J. Świerk, M. Mulawa, IT Balanced Scorecard – New Way of IT and Business Strategy Integration, International Journal of Management and Enterprise Development  2015, (4 pkt) Vol. 14, No. 1, pp. 36 – 55 (http://www.inderscience.com/info/inarticle.php?artid=69310)

J. Świerk, Pomiar dokonań jednostki samorządu terytorialnego przy wykorzystaniu strategicznej karty wyników na przykładzie Gminy Inowrocław, Annales UMCS Sectio H, Vol. XLIX, 4, Lublin 2015, s. 589 - 599., ISSN: 0459-9586,  DOI:10.17951/h.2015.49.4.589

J. Świerk, M. Mulawa, The Balanced Scorecard for higher education  - the case of Maria Curie Sklodowska University, Barometr Regionalny. Analizy i prognozy, Tom 13, nr 3, 2015, s. 169-178. ISSN: 1644 – 9398 

J. Świerk, Mapa strategii w działalności jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie miasta Lublin [w:] E. Nowak, M. Kowalewski (red.), Zarządzanie kosztami i dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 398, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2015, ISSN: 1899-3192, DOI: 10.15611/pn.2015.398.45 ss. 470-480.

J. Świerk, A. Banach-Kobyra, Upadłość układowa a likwidacyjna – porównanie zjawisk na przykładzie Spółki Energomontaż – Południe S.A. [w:] A. Kraińska (red.), Rynek nieruchomości, pracy i finansowy – kierunki rozwoju, Wyd. Hutena, Elbląg 2015, ss. 73-86.

J. Świerk, Rola interesariuszy w zarządzaniu strategią na przykładzie gminy Inowrocław, Przyszłość Finansów 2015 – Łódź, w druku

J. Świerk, The Role of Business Models in Managing Organisations in Turbulent Times, Proceedings of the MakeLearn & TIIM Joint International Conference 2016: Managing Innovation and Diversity in Knowledge Society throughTurbulent Time, 25-27 May 2016, Timisoara, Romania, ss. 785 – 792.

J. Świerk, Analiza gotowości polskich miast do wdrożenia strategicznej karty wyników, [w:] R. Kowalak, M. Kowalewski, P. Bednarek (red.), Wyzwania w zarządzaniu kosztami i dokonaniami, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 442, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2016, ISSN: 1899-3192, e-ISSN: 2392-0041, DOI: 10.15611/pn.2016.442.46, ss. 478-486.

J. Świerk, A. Banach-Kobyra, Analiza komparatystyczna instrumentarium restrukturyzacji własnościowej przedsiębiorstw, [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4/2016 (82) cz. 2 – Rynek kapitałowy i wycena przedsiębiorstw, DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/2-47, ss. 537-547.

J. Świerk, A. Banach-Kobyra, Procesy prywatyzacyjne po transformacji wolnorynkowej w Polsce – rozmiary zjawiska 1999-2012, [w:] A. Kraińska (red.) Interdyscyplinarność jako droga rozwoju nauki III, Wyd. HUTENA, Elbląg 2016, ISBN: 978-83-945304-0-2, ss. 81-92.