Komunikat Centrum Kadrowo-Płacowego

Centrum Kadrowo-Płacowe UMCS informuje, iż od dnia 2 stycznia 2016 r. zmieniły się przepisy dotyczące korzystania przez pracownika ze zwolnienia od pracy w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem do 14 roku życia na podstawie art. 188 Kodeksu pracy.

Pracownikowi, wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze do 2 dni lub do 16 godzin z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Zwolnienie od pracy udzielane w wymiarze godzinowym dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika:

  • ¾ etatu = 12 godzin,
  • ½ etatu = 8 godzin,
  • ¼ etatu = 4 godziny.

Niepełną godzinę zwolnienia od pracy zaokrągla się w górę do pełnej godziny.

O sposobie korzystania z ww. uprawnienia decyduje pracownik poprzez złożenie oświadczenia i dostarczenie go do Biura Kadr. Obowiązujący wzór oświadczenia zamieszczony jest na stronie internetowej UMCS w zakładce: Pracownik / Informacje kadrowe / Urlopy / Urlopy związane z rodzicielstwem.

Wniosek o udzielenie opieki składa się drogą elektroniczną poprzez samoobsługę pracowniczą w systemie SAP.

Instrukcja „Wnioskowanie o nieobecność – opieka nad dzieckiem w godzinach” zamieszczona jest na stronie internetowej UMCS w zakładce: Pracownik / Informacje kadrowe / Urlopy / Urlopy związane z rodzicielstwem.

DYREKTOR
Centrum Kadrowo-Płacowego UMCS
mgr Agnieszka Krukowska

    Aktualności

    Data dodania
    7 marca 2016