Urlopy naukowe płatne

URLOPY NAUKOWE - nauczyciele akademiccy ( art. 134 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, ze zm.) oraz §113 Statutu UMCS)

urlop naukowy płatny – raz na 7 lat

Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora, nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w danej uczelni, płatnego urlopu naukowego w wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań poza uczelnią.

urlop naukowy na przygotowanie rozprawy doktorskiej

Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy.

Urlopy płatne udzielane są przed rozpoczęciem kolejnego semestru.

Urlopu płatnego udziela Rektor na wniosek pracownika, po uzyskaniu opinii rady wydziału,
a w przypadku pracowników jednostek innych niż podstawowe, po uzyskaniu opinii kierownika właściwej jednostki organizacyjnej.

urlop bezpłatny dla celów naukowych

Na wniosek nauczyciela akademickiego, zaopiniowany pozytywnie przez radę wydziału
lub kierownika właściwej jednostki międzywydziałowej Rektor może udzielić bezpłatnego urlopu dla celów naukowych.