Urlopy naukowe płatne

URLOPY NAUKOWE - nauczyciele akademiccy ( art. 130 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1668) oraz §113 Statutu UMCS)

- urlop naukowy płatny – w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni

Rektor może udzielić nauczycielowi akademickiemu posiadającemu co najmniej stopień naukowy doktora, w okresie 7 lat zatrudnienia w danej uczelni, płatnych urlopów naukowych w łącznym wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań.

- urlop naukowy na przygotowanie rozprawy doktorskiej

Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy.

- urlop w celu odbycia za granicą kształcenia, stażu naukowego albo dydaktycznego, uczestnictwa w konferencji albo uczestnictwa we wspólnych badaniach naukowych prowadzonych z podmiotem zagranicznym na podstawie umowy o współpracy naukowej.

Urlopy płatne udzielane są przed rozpoczęciem kolejnego semestru.

Urlopu płatnego udziela Rektor na wniosek pracownika, a w przypadku pracowników jednostek innych niż podstawowe, po uzyskaniu opinii kierownika właściwej jednostki organizacyjnej.