Ochrona wyników badań

OCHRONA WYNIKÓW BADAŃ

Podstawowe, krajowe akty prawne z zakresu ochrony własności przemysłowej:

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej ze zm. (tekst jednolity Dz.U. z 2023, poz. 1170)

Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo własności przemysłowej:

Wewnętrzne regulacje prawne:

UCHWAŁA Nr XXIV – 5.13/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Szczegółowe informacje o przedmiotach właśności przemysłowej, krajowych i międzynarodowych procedurach ich ochrony zawarte są na stronie:

www.uprp.pl

a w szczególności w najnowszej publikacji UPRP (2023 r.) - "Poradnik wynalazcy. Procedury zgłoszeniowe w systemie krajowym, europejskim, międzynarodowym", dostępnej w wersji elektronicznej PDF.


WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE

  1. Informacje o chronionych w Polsce prawami wyłącznymi wynalazkach i wzorach użytkowych oraz o ich nowych zgłoszeniach, publikowanych po 18 miesiącach od daty pierwszeństwa (data zgłoszenia w UPRP), dostępne są poprzez E–wyszukiwarkę na stronie www.uprp.pl.
  2. Oprócz zasobów informacyjnych gromadzonych przez UPRP na stronie www.uprp.pl dostępne są międzynarodowe bazy patentowe, stanowiące źródło poszukiwań w regionalnej i światowej dokumentacji patentowej, jak np.:
  • ESPACENET i European Patent Register – międzynarodowa baza dokumentów patentowych prowadzona przez EPO – codziennie aktualizowane dane o ponad 100 milionach dokumentów patentowych z 90 krajów świata, umożliwiające dostęp do zasobów dokumentacji WIPO – (zgłoszenia międzynarodowe w trybie PCT), Europejskiego Urzędu Patentowego EPO i poszczególnych Urzędów krajowych. Baza zawiera pełne teksty opisów patentowych oraz informacje o zgłoszonych wynalazkach będących w toku procedowania i statusie udzielonych praw wyłącznych;
  • PATENTSCOPE – międzynarodowa baza dokumentów patentowych prowadzana przez WIPO. Zasoby dokumentacji WIPO – zgłoszenia międzynarodowe w trybie PCT, od roku 1978 na bieżąco;
  • Google Patents – międzynarodowa baza dokumentów patentowych prowadzona przez Google.

ZNAKI TOWAROWE

Informacje o znakach towarowych chronionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i znakach wspólnotowych rozpatrywanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante oraz znakach towarowych chronionych w 56 krajach świata (łącznie z krajami Unii Europejskiej), można uzyskać, korzystając z E-wyszukiwarki  oraz baz międzynarodowych na stronie www.uprp.pl.

WZORY PRZEMYSŁOWE

Informacje na temat ochrony wzorów przemysłowych, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i wzorów wspólnotowych rozpatrywanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante oraz wzorów przemysłowych chronionych poza terytorium Unii Europejskiej w ponad 50 krajach świata, można uzyskać korzystając z E-wyszukiwarki  wzorów przemysłowych oraz baz międzynarodowych, dostępnych na stronie www.uprp.pl, takich jak:

W okresie poprzedzającym rejestrację wzoru przemysłowego informacji o zgłoszeniach nie publikuje się w żadnych bazach danych.

Szczegółowych informacji dot. korzystania z internetowych zasobów informacji patentowej udziela Rzecznik patentowy UMCS, tel. 81 537 51 06.

PRZYDATNE PUBLIKACJE I PREZENTACJE DOSTĘPNE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Wybrane prezentacje z seminariów dla rzeczników szkół wyższych w Cedzynie