Ochrona wyników badań

OCHRONA WYNIKÓW BADAŃ

Podstawowe, krajowe akty prawne z zakresu ochrony własności przemysłowej:

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej ze zm. (tekst jednolity z 2017 r., poz. 776)

Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo własności przemysłowej:

Wewnętrzne regulacje prawne:

UCHWAŁA Nr XXIII – 25.1/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie


Informacje o chronionych i zgłoszonych do ochrony przedmiotach własności przemysłowej (dostępne na stronie www.uprp.pl)


WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE

 1. Informacje o chronionych w Polsce prawami wyłącznymi wynalazkach i wzorach użytkowych oraz o ich nowych zgłoszeniach, publikowanych po 18 miesiącach od daty pierwszeństwa (data zgłoszenia w UPRP), dostępne są poprzez Wyszukiwarkę Przedmiotów Chronionych - Bazy Danych UPRP, na stronie www.uprp.pl.
 2. Informacje o statusie  udzielonych praw wyłącznych i zgłoszeń (po publikacji w BUP) dot. wynalazków i wzorów użytkowych można sprawdzić w Wyszukiwarce wynalazków i wzorów użytkowych - Register Plus (strona www.uprp.pl).
 3. Serwis internetowy o nazwie Serwer Publikacji (strona www.uprp.pl),udostępniony jest użytkownikom informacji patentowej w celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu do dokumentacji opisów patentowych i ochronnych wydawanych przez UPRP.

W Serwerze Publikacji zamieszczane są w cyklach miesięcznych, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia w WUP, i udostępniane w formacie PDF pełne teksty wydawanych przez UPRP:

 • polskich opisów patentowych,
 • polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych,
 • polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych
 • tłumaczonych na język polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Oprócz zasobów informacyjnych gromadzonych przez UPRP, na stronie www.uprp.pl. dostępne są międzynarodowe bazy patentowe, stanowiące  źródło poszukiwań w regionalnej i światowej dokumentacji patentowej, jak np.:

 • ESPACENET i  European Patent Register – codziennie aktualizowane dane o ponad 100 milionach dokumentów patentowych z 90 krajów świata, umożliwiające dostęp do zasobów dokumentacji WIPO – (zgłoszenia międzynarodowe w trybie PCT), Europejskiego Urzędu Patentowego i poszczególnych Urzędów krajowych. Baza zawiera pełne teksty opisów patentowych oraz informacje o zgłoszonych wynalazkach będących w toku procedowania i statusie udzielonych praw wyłącznych;
 • PATENTSCOPE (WIPO) – zasoby dokumentacji WIPO – zgłoszenia międzynarodowe w trybie PCT, od roku 1978 na bieżąco;
 • DepatisNET (Niemcy);
 • USPTO (USA) – bazy z pełnymi tekstami oraz faksymile patentowej dokumentacji zgłoszeń oraz udzielonych patentów (patenty w zakresie od roku 1790 na bieżąco; zgłoszenia w zakresie od roku 2001 na bieżąco).

ZNAKI TOWAROWE

 1. Informacje o nowych zgłoszeniach znaków towarowych, udzielonych na nie prawach ochronnych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich statusie, można uzyskać korzystając z Wyszukiwarki Przedmiotów Chronionych – Bazy Danych UPRP oraz Wyszukiwarki  znaków towarowych Register Plus, dostępnej na stronie www.uprp.pl.
 2. Szczegółowe informacje na temat ochrony znaków towarowych, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i znaków wspólnotowych rozpatrywanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante oraz znaków towarowych chronionych w 56 krajach świata (łącznie z krajami Unii Europejskiej), można uzyskać korzystając z Wyszukiwarki  znaków towarowych TMview, dostępnej na stronie www.uprp.pl.

WZORY PRZEMYSŁOWE

 1. Informacje o zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wzorów przemysłowych i ich statusie, można uzyskać korzystając z Wyszukiwarki  Przedmiotów ChronionychBazy Danych UPRP oraz Wyszukiwarki wzorów przemysłowych Register Plus, dostępnej na stronie www.uprp.pl.
 2. Szczegółowe informacje na temat ochrony wzorów przemysłowych, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i wzorów wspólnotowych rozpatrywanych w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante oraz wzorów przemysłowych chronionych poza terytorium Unii Europejskiej w ponad 50 krajach świata, można uzyskać korzystając z Wyszukiwarki wzorów przemysłowych DesignView, dostępnej na stronie www.uprp.pl.

W okresie poprzedzającym rejestrację wzoru przemysłowego, informacji o zgłoszeniach nie publikuje się w żadnych bazach danych.

Szczegółowych informacji dot. korzystania z internetowych zasobów informacji patentowej udziela Rzecznik patentowy UMCS, tel. 81 537 51 06.

PRZYDATNE PUBLIKACJE I PREZENTACJE

Na stronie www.uprp.pl, w wersji elektronicznej, dostępne są następujące pozycje:

Wybrane prezentacje z seminariów dla rzeczników szkół wyższych w Cedzynie