Polityka OTM-R

Istotnym elementem wdrożenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych jest monitoring efektów oraz postępów we wprowadzaniu działań naprawczych i samodoskonalących określonych w Strategii HRS4R złożonej do komisji Europejskiej przez UMCS. 

Raport Grupy Roboczej Grupy Kierowniczej zarządzania zasobami ludzkimi w europejskim obszarze badawczym dotyczący otwartej, przejrzystej i merytorycznej rekrutacji naukowców - OTM-R:

Lista kontrolna OTM-R:

Ocena wewnętrzna (HRS4R):