Likwidacja mienia i aparatury

Rektorska Komisja ds. Likwidacji Mienia i Aparatury Naukowej powoływana jest przez JM Rektora UMCS na 4-letnie kadencje na podstawie art. 66 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005 r. (Dz.U. 2012, poz. 572). Prace Komisji prowadzone są w oparciu o Zarządzenie JM Rektora UMCS nr 48/2000 oraz aktualny stan prawny Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja zajmuje się prowadzeniem procesu likwidacji składników majątku Uczelni po złożeniu wniosku przez jednostkę organizacyjną. W trakcie procesu likwidacji:

 • sprawdzana jest zgodność kasowanego mienia bądź aparatury z zapisem inwentarzowym (typ, model, numer fabryczny, numer inwentarzowy),
 • następuje weryfikacja stanu technicznego likwidowanej aparatury naukowej i sprzętu technicznego,
 • przeprowadzana jest wstępna kwalifikacja menia bądź aparatury pod kątem sposobu przeprowadzenia likwidacji przez odbierającą firmę zewnętrzną (np. materiały i urządzenia zawierające elementy niebezpieczne wymagają specjalnego sposobu utylizacji, recyklingu).

Do likwidacji wymagane jest umieszczenie mienia i aparatury w miejscu łatwo dostępnym, w warunkach pozwalających na swobodna pracę, oraz oznaczenie, który składnik majątku odpowiada pozycji we wniosku o likwidację. Należy zwrócić szczególną uwagę na dostępność numerów fabrycznych i inwentarzowych sprzętu. W razie potrzeby, należy dołączyć do mienia i aparatury przygotowane wcześniej ekspertyzy techniczne lub komisyjnie sporządzone protokoły odzysku i wycenę urządzeń, które zostały zaksięgowane jako zestaw, a ich składowe będą dalej używane w jednostce organizacyjnej.

Szczegółowa ścieżka postępowania w procesie likwidacji mienia i aparatury naukowej oraz instrukcja sporządzenia arkusza wniosku znajduje się w sekcji Załączniki.

Uwagi:

Przeznaczona do likwidacji aparatura naukowa nie może posiadać wbudowanych źródeł promieniowania jonizującego. Jeżeli takie występują (np. liczniki scyntylacyjne) muszą one być usunięte przed likwidacją zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Urządzenia, które mogą zawierać pozostałości mikroorganizmów, odczynników chemicznych i in. mogących stanowić niebezpieczeństwo należy poddać odpowiedniej dekontaminacji.

 Kontakt:

 • Przewodniczący Komisji:
  mgr Piotr Dukowski
  tel. (81) 537 59 52

 • Sekretarz Komisji:
  inż. Bogdan Dziedzic
  tel. (81) 537 77 37
 • Agnieszka Gryczan
  tel. (81) 537 77 32

Wnioski likwidacyjne w wersji elektronicznej przed wydrukowaniem proszę przesyłać na adres e-mail: bogdan.dziedzic@mail.umcs.pl

 

 


Wnioski likwidacyjne w wersji papierowej do sprawdzenia w systemie SAP proszę składać do Pani Agnieszki Gryczan - pocztą wewnętrzną UMCS na adres:

Likwidacja Mienia i Aparatury
ul. Sowińskiego 12, pok.10

lub doręczać osobiście.

Pełny skład osobowy Komisji dostępny jest na stronie www.umcs.pl/pl/komisje-rektorskie,1735.htm. Adresy e-mail członków komisji są dostępne w ich profilach osobowych na stronie WWW.