Komunikat Biura Socjalnego UMCS dotyczący przyznania refundacji wypoczynku dla dzieci pracowników, dzieci emerytów i rencistów oraz emerytów i rencistów, byłych pracowników UMCS na 2019 r.

Informujemy, że refundacja wypoczynku dla dzieci pracowników została przyznana na podstawie wykorzystania świadczenia w latach ubiegłych, tj. 2016-2018. Refundacje ze względu na ograniczone środki zostały przyznane osobom:

  • które ubiegały się o nie po raz pierwszy i których dochód na członka rodziny nie przekroczył kwoty 2500 zł,

  • które w latach 2016-2018 korzystały jeden raz, a których dochód na członka rodziny nie przekroczył kwoty 1500 zł.

Osoby zatrudnione od 2018 r. refundacji nie otrzymały.

Listy imienne znajdują się w Biurze Socjalnym - pok. 1006, X piętro, Rektorat.


Komunikat Biura Socjalnego UMCS dotyczący refundacji wypoczynku dla dzieci pracowników, dzieci emerytów i rencistów oraz emerytów i rencistów, byłych pracowników UMCS na 2019 r.

Biuro Socjalne informuje, że do dnia 24 czerwca 2019 r. osoby zainteresowane mogą składać wnioski o refundację wypoczynku dzieci pracowników, dzieci emerytów i rencistów oraz emerytów i rencistów.

Wnioski proszę składać do Biura Socjalnego: Rektorat, p. 1006, 10 piętro.

Górna granica dofinansowania dla dzieci pracowników, dzieci emerytów/rencistów oraz emerytów/rencistów – byłych pracowników UMCS wynosi 1400,00 złotych. Kryteria przyznawania świadczeń określa Regulamin ZFŚS §17 ust. 3 i §19 ust. 4. Odpłatność za wczasy, kolonie i obozy nalicza się na podstawie dochodu na członka rodziny – osiągniętego w roku ubiegłym zgodnie z §6 Regulaminu ZFŚS.

Osoby ubiegające się o wypłatę refundacji proszone są o składanie wypełnionych wniosków oraz o przedstawienie do wglądu zeznania podatkowego własnego i współmałżonka (PIT za 2018 r.), a także innych dokumentów potwierdzających uzyskanie wymienionych w §6 ust. 5 dochodów zgodnie z Regulaminem ZFŚS – Zarządzenie nr 68/2014 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 13 listopada 2014 r.

Jednocześnie przypominamy, że osoby ubiegające się o powyższe świadczenie zobowiązane są do informowania Biura Socjalnego o trwałych zmianach zachodzących w składzie oraz w dochodach rodziny (śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, utrata istniejącego dotąd lub uzyskanie nowego źródła przychodu). Zaistniałe zmiany uwzględnia się przy ustalaniu średniego dochodu na członka rodziny zgodnie z §8 ust. 1, pkt 4 Regulaminu ZFŚS – Zarządzenie nr 68/2014 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 13 listopada 2014 r.

Wysokość dofinansowania oraz tabelka z progami dochodu uzgodniona z organizacjami związkowymi UMCS i zaakceptowana przez Jego Magnificencję Rektora została umieszczona na stronie internetowej.

Informujemy również, że w 2019 r. nie będzie wypłacana wyprawka szkolna.

Kierownik Biura Socjalnego
mgr Beata Walczak

Załączniki