Miejsca hotelowe

Pracownicy UMCS mogą zamieszkać w części hotelowej domów studenckich:

  • Kronos (dawny Dom Studenta Zaocznego),
  • Jowisz,
  • Femina.

Miejsca (pokoje) są przyznawane na okres roku akademickiego z możliwością przedłużenia na kolejne lata.

Wnioski o zakwaterowanie należy składać w Biurze Spraw Studenckich lub w administracjach poszczególnych akademików.

Do wniosku należy dołączyć:

  • opinię bezpośredniego przełożonego o potrzebie przyznania miejsca, uzasadnioną potrzebami pracodawcy,
  • oświadczenie o odległości miejsca stałego zamieszkania od Lublina,
  • zaświadczenie działu właściwego ds. kadr o zatrudnieniu na UMCS oraz o średniej wysokości wynagrodzenia miesięcznego netto w okresie ostatnich 3 miesięcy przed złożeniem wniosku,
  • zaświadczenie dotyczące stanu zdrowia – jeśli pracownik powołuje się na tę okoliczność.

Zasady przyznawania miejsc określa Regulamin przyznawania i pozbawiania miejsc w pokojach „hotelowych” oraz korzystania z miejsc „hotelowych” znajdujących się w domach studenckich UMCS.