Urlopy zw. z rodzicielstwem

Urlopy zw. z rodzicielstwem

Urlopy związane z rodzicielstwem

Zasady udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem regulują przepisy Kodeksu pracy w dziale ósmym art. 1751-1891.

 Po zmianie przepisów od  dnia 2 stycznia 2016 r., długość urlopów płatnych związanych z rodzicielstwem może wynosić:

  • w przypadku urodzenia 1 dziecka - do 52 tygodni,
  • w przypadku urodzenia większej liczby dzieci - od 65 do 71 tygodni.

Urlopu macierzyńskiego i urlopu ojcowskiego udziela się w pełnych tygodniach. Tydzień urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym.

Część urlopu macierzyńskiego może wykorzystać również ojciec, jeżeli matka dziecka z niego zrezygnuje po wykorzystaniu nie mniej niż 14 tygodni.

Urlop rodzicielski i urlop wychowawczy przysługuje obydwojgu rodzicom, rodzice dziecka mogą z tych urlopów korzystać jednocześnie nie przekraczając należnych wymiarów urlopów. Ojciec dziecka ma również prawo do urlopu ojcowskiego.

 

Urlop macierzyński

Wymiar urlopu macierzyńskiego wynosi:

  • 20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
  • 35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
  • 37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.

Przed przewidywaną datą porodu pracownica może wykorzystać nie więcej niż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego. Po porodzie wykorzystuje pozostałą część przysługującego urlopu. Jeżeli pracownica nie korzysta z urlopu macierzyńskiego przed planowaną datą porodu, to pierwszym dniem urlopu jest dzień porodu. Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego (od dnia porodu) przysługuje wyłącznie matce. Po wykorzystaniu tego okresu, matka ma prawo zrezygnować z pozostałej części urlopu. W takim przypadku, na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko złożony na 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu macierzyńskiego, udziela się pozostałej części urlopu macierzyńskiego temu pracownikowi. Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z pozostałej części urlopu macierzyńskiego najpóźniej 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku musi być załączona kopia wniosku pracownika-ojca o udzielenie pozostałej części urlopu macierzyńskiego przez pracownika - ojca, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

Informacje dotyczące zasiłku macierzyńskiego poniżej w dalszej części dokumentu.

 

Wzory wniosków:

 

Urlop rodzicielski

Wymiar urlopu rodzicielskiego wynosi:

  • 41 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
  • 43 tygodnie w przypadku urodzenia dwojga i więcej dzieci przy jednym porodzie,

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego w pełnym wymiarze, pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego. Urlop rodzicielski jest udzielany jednorazowo lub nie więcej niż w pięciu częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

Urlopu rodzicielskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Liczbę części urlopu ustala się na podstawie liczby złożonych wniosków o jego udzielenie. Z urlopu rodzicielskiego mogą jednocześnie korzystać oboje rodzice dziecka.

Pracownik składający wniosek dołącza do wniosku skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub zagraniczny akt urodzenia dziecka albo kopie tych dokumentów,  pisemne oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego przez okres wskazany we wniosku przez drugiego z rodziców dziecka albo o okresie, w którym drugi z rodziców dziecka zamierza korzystać z tego urlopu w okresie objętym wnioskiem, kopię zaświadczenia „Za życiem”(Dz. U. z 2020 r. poz. 1329 oraz z 2022 r. poz. 2140), w przypadku gdy wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego lub jego części dotyczy urlopu rodzicielskiego w wymiarze, o którym mowa w art. 1821a § 2 Kodeksu pracy.

Każdemu z pracowników – rodziców dziecka przysługuje wyłączne prawo do 9 tygodni urlopu rodzicielskiego z wymiaru ww. urlopu. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z pracowników – rodziców dziecka

Pracownicy, którzy w okresie od dnia 2 sierpnia 2022 roku do dnia 26 kwietnia 2023 roku mieli prawo do urlopu rodzicielskiego albo jego części lub korzystali z urlopu rodzicielskiego albo jego części będą uprawnieni także do dodatkowej 9 tygodniowej puli urlopu rodzicielskiego.

Jeden z rodziców może skorzystać maksymalnie z 32 tygodni urlopu rodzicielskiego. Wtedy drugi z rodziców może wykorzystać pozostałe 9 tygodni.  Rodzice mogą się dzielić urlopem rodzicielskim w różny sposób, oczywiście zgodnie z zasadami liczby części i wieku dziecka. Np. mama może skorzystać z 20 tygodni urlopu rodzicielskiego, a tata z pozostałych
21 tygodni
.

Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy. Wymiar urlopu rodzicielskiego będzie ulegał wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w trakcie korzystania z urlopu lub jego części, nie dłużej jednak niż do: 82 tygodni ‒ w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, 86 tygodni w przypadku porodu mnogiego. 

 

W trakcie wykorzystywania urlopu, pracownica może zrezygnować z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części i powrócić do pracy. W tym celu składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z korzystania z urlopu rodzicielskiego w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownicy.

W takiej sytuacji, pracownik-ojciec wychowujący dziecko może złożyć pisemny wniosek o udzielenie urlopu rodzicielskiego, bezpośrednio po rezygnacji z tego urlopu przez matkę dziecka, w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu rodzicielskiego albo z części takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko.

 Jeśli sytuacja rodziców dziecka ulegnie zmianie w ten sposób, że ojciec będzie rezygnował z urlopu rodzicielskiego i matka dziecka będzie korzystała z następnej części tego urlopu, to w takim przypadku, pozostałą część urlopu rodzicielskiego może wykorzystać pracownica, składając pisemny wniosek o udzielenie pozostałego urlopu w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić ten wniosek. Wówczas pracownik-ojciec składa pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z urlopu  w całości lub w części, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Wzory wniosków:

  

Urlop ojcowski

Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia. Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, z których każda część powinna trwać jeden tydzień. Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

 

Wzór wniosku: