Ocena pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 65/2021 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 1 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu oceny okresowej pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2022 r. należy przeprowadzić ocenę okresową pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Ocena ta obejmuje okres ostatniego roku i ma charakter informacyjny.

Ocena okresowa dotyczy wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. W ramach oceny okresowej oceniane są kompetencje wynikające z kluczowych zadań określonych dla danego stanowiska pracy (w oparciu o kartę opisu stanowiska pracy) w poszczególnych grupach pracowników.

Podstawowym narzędziem oceny okresowej jest Arkusz Oceny Okresowej zbudowany z formularza oceny i matryc kompetencyjnych przewidzianych dla poszczególnych stanowisk pracy w grupach pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący Załącznik do Regulaminu. Przełożony ocenia pracę podwładnego pod kątem wszystkich kryteriów oceny zawartych w Arkuszu Oceny Okresowej. Oceny skrajne (A albo E) wymagają pisemnego uzasadnienia przez bezpośredniego przełożonego i podwładnego.

Ocena okresowa składa się m.in. z:

  • samooceny,
  • oceny pracownika przez przełożonego,
  • uzgodnienia oceny końcowej,
  • akceptacji oceny i wydruku.

Wypełnianie Arkusza Oceny Okresowej odbywa się w systemie informatycznym Uniwersytetu (SAP). Oryginał arkusza oceny okresowej, podpisany przez pracownika i przełożonego, należy przekazać do Centrum Kadrowo-Płacowego w celu włączenia arkusza do akt osobowych pracownika.


Instrukcja wypełnienia Arkusza Oceny Okresowej

W celu ułatwienia przebiegu procesu zamieszczamy poniżej materiały informacyjne - prezentację oraz filmy instruktażowe.

Prezentacja:

 
 


Filmy instruktażowe

W celu uzyskania dobrej jakości filmu zalecane jest ogladanie w trybie pełnoekranowym.

Film – Samoocena pracownicza


Film – Ocena pracownika przez przełożonego


Film – Uzgodnienia i zakończenie oceny pracownika