Pomoc materialna w okresie jesienno-zimowym oraz dofinansowania do Uniwersytetu Dziecięcego

Informacja o zasadach udzielania pomocy materialnej w okresie jesienno-zimowym oraz dofinansowań do Uniwersytetu Dziecięcego UMCS w roku 2018

Pracownik zainteresowany przyznaniem pomocy materialnej w okresie jesienno-zimowym składa w Biurze Socjalnym (pok. 1006, X piętro, Rektorat) w nieprzekraczalnym terminie do 29 listopada 2018 r. wniosek według Załącznika nr 10 do Zarządzenia Rektora nr 68/2014 z 13.11.2014 r., §8 Regulaminu ZFŚS. Wniosek można pobrać ze strony internetowej www.umcs.pl (załączniki poniżej treści komunikatu oraz zakładka „Pracownik/Sprawy socjalne/Ogłoszenia Biura Socjalnego”). Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Propozycja wypłaty ww. świadczeń przedstawiona jest w poniższych tabelach:

Pomoc jesienno-zimowa dla pracowników:

Dochód na członka rodziny w złotych:

Wysokość dofinansowania:

do 2 500,00

1 150,00 zł

od 2 500,01 do 3 000,00

750,00 zł

powyżej 3 000,01

350,00 zł

 

Uniwersytet Dziecięcy:

Dochód na członka rodziny w złotych:

Wysokość dofinansowania:

do 3 000,00

50%

powyżej 3 000,01

30%

 

Wysokość poszczególnych świadczeń uzależniona jest od dochodu przypadającego na jednego członka rodziny, obliczanego na podstawie zeznania podatkowego za rok 2017 własnego i współmałżonka (PIT) zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 68/2014, z 13.11.2014 r., §8 Regulaminu ZFŚS. Do członków rodziny należy wliczyć pracownika, jego współmałżonka oraz dzieci do 25. roku życia (jeżeli się uczą) oraz osoby legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (bez względu na wiek) i pozostające z pracownikiem we wspólnym gospodarstwie domowym, jak również osoby będące w ustroju małżeńskiej rozdzielności majątkowej (opinia Biura Radcy Prawnego z dnia 22 czerwca 2016 r.). Świadczenia przysługują pracownikom pozostającym w zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę na dzień 1 października 2018 r. Emeryci i renciści zatrudnieni w UMCS i korzystający ze świadczeń socjalnych przysługujących w UMCS emerytom i rencistom nie są uprawnieni do korzystania z tej formy pomocy.

Do wniosku składanego o dofinansowanie do Uniwersytetu Dziecięcego należy dołączyć:

  • dowód wpłaty stwierdzający udział dziecka w wykładach.

Dochód na członka rodziny liczony jest w następujący sposób – przychód z rozliczenia rocznego PIT, złożonego w Urzędzie Skarbowym za rok 2017 wnioskodawcy i współmałżonka pomniejszony o zaliczkę pobraną przez płatnika na podatek dochodowy oraz o składkę zdrowotną i społeczną, podzielony przez 12 miesięcy i przez liczbę osób w rodzinie – (patrz §6 ust. 2 Regulaminu ZFŚS). Alimenty, dochody osiągnięte z prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz rentę przyznaną osobie legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności należy wliczyć do dochodu rodziny – (patrz §6 ust. 5 Regulaminu ZFŚS). Do dochodu rodziny nie należy wliczać świadczenia „pięćset plus”.

Na stronie internetowej w zakładce Biura Socjalnego znajduje się wzór wyliczenia dochodu na podstawie PIT-37.

Rozpatrywanie wniosków i wypłata świadczenia następuje nie później niż do końca roku kalendarzowego, w którym świadczenie jest przyznawane (§ 12 Regulaminu ZFŚS).

Wypełnione wnioski o udzielenie pomocy materialnej dla pracowników UMCS w okresie jesienno-zimowym można przesyłać wewnętrzną pocztą Uczelni, składać w swoich sekretariatach lub osobiście w Biurze Socjalnym.

Kierownik Biura Socjalnego
mgr Beata Walczak