Klauzula informacyjna dla pracowników i kontrahentów UMCS

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej (dalej również „UMCS”) informuje, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin.

2. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (dalej „IOD”), z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@mail.umcs.pl.

3. Z IOD można kontaktować się w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji umowy, której są Państwo stroną (art. 6 ust. 1it. b RODO);

b) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na UMCS (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

c) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)

d) celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez UMCS (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

e) Ponadto, jeżeli będzie miało to zastosowanie, dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody na przetwarzanie.

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy i realizacji umowy.

6. Administrator otrzymuje Państwa dane osobowe bezpośrednio od Państwa albo od kontrahentów.

7. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich odbioru na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

8. Państwa dane osobowe, w uzasadnionych prawnie przypadkach, mogą być przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) oraz do organizacji międzynarodowych.

9. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres konieczny do realizacji i rozliczenia Umowy, a także do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z realizacji umowy, a w zakresie wskazanym w pkt. 3 lit. e powyżej – do czasu wycofania przez Państwa zgody na przetwarzanie danych.

10. Mają Państwo prawo do: uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia danych osobowych ze zbiorów administratora (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń) oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w art. 13 RODO.

W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.