Pracownicy UMCS mogą korzystać ze wsparcia Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.

Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej mają prawo do:


  • przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie Uczelni oraz w każdym innym miejscu wykonywania pracy,
  • występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  • niezwłocznego wstrzymywania pracy maszyn lub innych urządzeń technicznych w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników oraz innych osób lub bezpośredniego zagrożenia pożarowego,
  • niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
  • niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego oraz innych osób lub stwarza bezpośrednie zagrożenie pożarowe,
  • występowanie do Rektora oraz Kanclerza z wnioskami o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do osób odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
  • występowanie do Rektora oraz Kanclerza z wnioskami o nagradzanie osób wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.


Szkolenie BHP dla nowych pracowników


Obowiązkowe wstępne szkolenie BHP dla nowo zatrudnionych pracowników Uczelni prowadzone jest codziennie, od poniedziałku do piątku w siedzibie Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej. Szkolenie rozpoczyna się o godz. 8.00 i trwa ok. 3 godziny. Nie obowiązuje na nie żadna rejestracja (wystarczy punktualne przybycie do sali szkoleniowej).

Uwaga! Osoby, które zgłoszą się do Działu BHP po godz. 8.00 nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu przeprowadzanym danego dnia.

Kontakt:
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin
(obiekt Biblioteki Głównej – nowe skrzydło, pokój nr 8)
tel. +48 (81) 537 58 07
e-mail: bhp@poczta.umcs.lublin.pl