Służba bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. Służba ta podlega bezpośrednio osobie zarządzającej jednostką organizacyjną lub osobie wchodzącej w skład organu zarządzającego, upoważnionej przez ten organ do sprawowania nadzoru w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej. W przypadku naszej Uczelni, służba bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej podlega Zastępcy Kanclerza ds. Ogólnych.

Szczegółowe zadania służby bhp zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. nr 109, poz. 704 z późniejszymi zmianami), natomiast zadania inspektora ochrony przeciwpożarowej określa ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2057).

Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej mają prawo do:

 • przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie Uczelni oraz w każdym innym miejscu wykonywania pracy,
 • występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • niezwłocznego wstrzymywania pracy maszyn lub innych urządzeń technicznych w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników oraz innych osób lub bezpośredniego zagrożenia pożarowego,
 • niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
 • niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego oraz innych osób lub stwarza bezpośrednie zagrożenie pożarowe,
 • występowanie do Rektora oraz Kanclerza z wnioskami o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do osób odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • występowanie do Rektora oraz Kanclerza z wnioskami o nagradzanie osób wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie wstępne ogólne z zakresu BHP

Obowiązek odbycia wstępnych szkoleń BHP dotyczy:

 • nowo zatrudnianych pracowników Uczelni,
 • uczniów oraz studentów odbywających na Uczelni praktyki zawodowe,
 • osób odbywających na Uczelni staże zawodowe,
 • wolontariuszy, jeżeli przewiduje to zawarta umowa o wolontariacie.

Szkolenia prowadzone są codziennie, od poniedziałku do piątku w siedzibie Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej (budynek Biblioteki Głównej UMCS – nowe skrzydło, sala szkoleń nr 7). Szkolenie rozpoczyna się o godz. 800 i trwa ok. 3 godziny. Nie obowiązuje wcześniejsza rejestracja na szkolenie – wystarczy punktualne przybycie do sali szkoleniowej.

Uwaga! Osoby, które zgłoszą się do Działu BHP po godz. 8.00 nie będą mogły uczestniczyć w szkoleniu przeprowadzanym danego dnia.


Kontakt:
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Idziego Radziszewskiego 11, 20-031 Lublin
(obiekt Biblioteki Głównej – nowe skrzydło, pokój nr 8)
tel. +48 (81) 537 58 06 lub +48 (81) 537 58 07
e-mail: bhp@mail.umcs.pl

Pracownicy Działu BHP i OP

mgr Wojciech Błaszczak – inspektor ochrony przeciwpożarowej,
inż. Wioletta Krzysztoń – starszy specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
mgr inż. Diana Smolarz – inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
mgr Michał Wójcik – starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy,
mgr Witold Muszyński – główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.


Załączniki

Druki

Karta szkolenia wstępnego

Karta szkolenia wstępnego – dla pracowników anglojęzycznych

Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami ochrony przeciwpożarowej

Oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami ochrony przeciwpożarowej – dla pracowników anglojęzycznych


Informacje dla osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia


Materiały dodatkowe

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy I-01/P-03/BHP/2011

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru I-01/PPOŻ/2015

Instrukcja postępowania z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami I-01/BHP/2012

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie substancji chemicznych I-06/BHP/2018

Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo I-03/PPOŻ/2016