Pracownicy UMCS mogą korzystać ze wsparcia Działu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.

Zgodnie z posiadanymi uprawnieniami pracownicy służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej mają prawo do:

 • przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej na terenie Uczelni oraz w każdym innym miejscu wykonywania pracy,
 • występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia nieprawidłowości w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • niezwłocznego wstrzymywania pracy maszyn lub innych urządzeń technicznych w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników oraz innych osób lub bezpośredniego zagrożenia pożarowego,
 • niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
 • niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego oraz innych osób lub stwarza bezpośrednie zagrożenie pożarowe,
 • występowania do Rektora oraz Kanclerza z wnioskami o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do osób odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,
 • występowania do Rektora oraz Kanclerza z wnioskami o nagradzanie osób wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

Szkolenie wstępne ogólne dla nowo zatrudnianych pracowników, wprowadzone na okres stanu epidemii (zagrożenia epidemicznego)

1. W okresie obowiązywania stanu epidemii (zagrożenia epidemicznego) szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy jest prowadzone w formie zdalnego samokształcenia kierowanego.

2. Materiały szkoleniowe oraz druki zawierające oświadczenia o zapoznani się z tymi materiałami, czyli:

 • karta szkolenia wstępnego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami przeciwpożarowymi,

są zamieszczone poniżej w rubryce Załączniki.

3. Druki są sporządzone w formie plików edytowalnych pozwalających na ich komputerowe wypełnianie.

4. Druki przygotowuje kierownik jednostki organizacyjnej, w której będzie pracował nowo zatrudniany pracownik. Druki może również przygotować w uzgodnieniu z ww. kierownikiem jednostki organizacyjnej pracownik Biura Kadr prowadzący postępowanie związane z zatrudnieniem pracownika.

5. Osoby odbywające na Uczelni staże zawodowe organizowane przez Urzędy Pracy w zakresie szkoleń bhp są traktowane na równi z nowo zatrudnianymi pracownikami.

6. Szkolenie wstępne ogólne przechodzą również uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu oraz studenci odbywający praktyki studenckie. W takiej sytuacji druki przygotowuje opiekun praktyki.

7. Osoby wykonujące prace na podstawie umów cywilno-prawnych (umowa o dzieło, umowa zlecenie) nie odbywają szkolenia wstępnego. Osoby te są zobowiązane do zapoznania się z materiałami zatytułowanymi „Informacje dla osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych”, które umieszczono poniżej w rubryce Załączniki.

8. Po zapoznaniu się z materiałami szkoleniowymi pracownik (praktykant) podpisuje czytelnym podpisem kartę szkolenia wstępnego oraz oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami przeciwpożarowymi.

9. Kierownik jednostki organizacyjnej zatrudniającej pracownika lub opiekun praktyki mają obowiązek przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego, który prowadzony jest w dotychczasowej formie, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze stanu epidemii (rękawiczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji, maseczki – jeżeli odległość pomiędzy instruktorem i osobą szkoloną będzie mniejsza niż 1,5 m). Pracownik (praktykant) potwierdza odbycie instruktażu stanowiskowego w karcie szkolenia wstępnego – punkt 4, pozycja 1.

10. Po przeprowadzeniu instruktażu stanowiskowego należy, poprzez Kancelarię UMCS, przesłać do Działu BHP i OP kartę obiegową oraz podpisane przez pracownika dokumenty:

 • kartę szkolenia wstępnego,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z przepisami przeciwpożarowymi.

11. Na kopercie, w której dokumenty są przekazywane do Kancelarii UMCS, należy wskazać, gdzie należy je przesłać po podpisaniu karty obiegowej przez pracowników Działu BHP i OP. W przypadku braku takiej informacji dokumenty będą przesyłane do Biura Kadr.

12. Dokumentacji szkolenia uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu oraz studentów odbywających praktyki studenckie nie należy przesyłać do Działu BHP i OP. Pozostaje ona u opiekuna, który dołącza ją do prowadzonej dokumentacji praktyki.

13. Pracownicy Działu BHP i OP są zobowiązani do udzielania wszelkich dodatkowych informacji związanych z organizacją szkolenia oraz prowadzenia merytorycznych konsultacji dla osób odbywających szkolenie, dotyczących treści zawartych w udostępnionych materiałach.

Kontakt

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
20-031 Lublin, ul. Idziego Radziszewskiego 11,
(obiekt Biblioteki Głównej – nowe skrzydło, pokój nr 8)
tel. +48 (81) 537 58 06, +48 (81) 537 58 07
e-mail: bhp@poczta.umcs.lublin.pl

W okresie obowiązywania ograniczeń związanych ze stanem epidemii wszelkie sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną przeciwpożarową będą załatwiane za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Dokumenty papierowe należy przekazywać za pośrednictwem Kancelarii UMCS.

Pracownicy Działu BHP i OP pełnią stałe dyżury we wszystkie dni robocze w godzinach 7.15 – 13.15.

Załączniki

Materiały szkoleniowe dla nowo zatrudnianych pracowników (instruktaż wstępny ogólny)

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy

Materiały szkoleniowe do przeprowadzenia instruktażu wstępnego ogólnego IO-01/BHP/2020

Karta szkolenia wstępnego

Dokumenty związane i powołane:

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy I-01/P-03/BHP/2011

Instrukcja postępowania z substancjami chemicznymi i ich mieszaninami I-01/BHP/2012

Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie substancji chemicznych I-06/BHP/2018

Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Materiały szkoleniowe do przeprowadzenia instruktażu wstępnego ogólnego z zakresu ochrony przeciwpożarowej IO-01/PPOŻ/2020

Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z zasadami i przepisami ochrony przeciwpożarowej

Dokumenty związane i powołane

Instrukcja postępowania na wypadek pożaru I-01/PPOŻ/2015

Instrukcja wykonywania prac niebezpiecznych pożarowo I-03/PPOŻ/2016

Instrukcja rozmieszczania znaków bezpieczeństwa – Ewakuacja i ochrona przeciwpożarowa I-04/PPOŻ/2016

Informacje dla osób zatrudnianych na podstawie umów cywilno-prawnych

Ogólne zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Zasady postępowania na wypadek pożaru lub innego miejscowego zagrożenia