KZP

Zarząd KZP przy UMCS uprzejmie prosi członków Kasy, by na dostępnych na witrynie wnioskach do czasu ich skorygowania, w momencie wypełniania dokumentu tymczasowo dokonywać własnoręcznie zmiany nazwy naszej kasy zgodnie z nowym statutem, tj. z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej (PKZP) na Kasę Zapomogowo-Pożyczkową (KZP). Korekta zamieszczonych formularzy zostanie zrealizowana niebawem.


Członkowie Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS będący pracownikami UMCS, którzy deklarują spłatę swojego zadłużenia z tytułu pobranych pożyczek, samodzielnie, tj. z odstąpieniem od potrącania z wynagrodzenia lub z zasiłku chorobowego - czyli dokonywania spłaty zadłużenia na drodze osobistych przelewów na konto PKZP lub zlecenia przelewów bankowych, proszeni są o złożenie do KZP własnoręcznie podpisanej, odrębnej, pisemnej deklaracji dotyczącej wybrania takiej formy spłaty zadłużenia i wskazania oddziału i nazwy banku, któremu ewentualnie zlecono te spłaty.

Brak takiego dokumentu, w oparciu o treść wniosku o pożyczkę, automatycznie obliguje KZP do dokonywania potrąceń zadłużenia z wynagrodzenia lub z zasiłku chorobowego, tak jak stanowi Statut KZP.

Zarząd KZP przy UMCS


Zarząd Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS informuje Członków Kasy, że w związku
z Zarządzeniem Rektora UMCS nr 18/2020 z dn. 11 marca 2020 r. dotyczącym ograniczenia bezpośrednich kontaktów, zgodnie z § 4. ust. 3 niniejszego zarządzenia, Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa przy UMCS prowadzi wyłącznie obsługę zdalną. Wszelką korespondencję kierowaną do Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej przy UMCS, tj. wnioski o pożyczki, zapomogi, zasiłki pogrzebowe i in., należy składać wyłącznie w Kancelarii UMCS bezpośrednio lub przesyłać za pośrednictwem Poczty Polskiej. Niniejsze zarządzenie obowiązuje do odwołania.

Numer rachunku bankowego KZP UMCS Lublin:
PKO Bank Polski SA Oddział II w Lublinie
37 1020 3150 0000 3402 0002 9488

Nr tel.: 81 537 54 04
E-mail: pkzp@mail.umcs.pl