Społeczna Inspekcja Pracy (SIP)

Informacje:

Pracownicy UMCS mogą korzystać z pomocy Społecznej Inspekcji Pracy.

Powołana ona została Ustawą z dnia 24 czerwca 1983 r. w trosce o systematyczną poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w celu zapewnienia związkom zawodowym niezbędnych warunków do sprawowania skutecznej kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy.

SIP jest służbą społeczną wybieraną i pełnioną przez pracowników. Jej celem jest zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych. SIP reprezentuje interesy wszystkich pracowników, współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy i innymi organami nadzoru i kontroli warunków pracy w zakresie ustalonym ustawą oraz wytycznymi, oraz jest agendą zakładowych organizacji związkowych.

Wybrane uprawnienia Społecznego Inspektora Pracy:

 • prawo żądania informacji oraz okazywania dokumentów niezbędnych dla wykonania funkcji kontrolnych,
 • prawo wstępu w każdym czasie do pomieszczeń i urządzeń zakładu pracy dla wykonywania zadań określonych w art. 4 ustawy o SIP,
 • prawo występowania o natychmiastowe usunięcie bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników,
 • prawo wydawania zaleceń, w tym w szczególności zaleceń wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót, prawo wpisywania uwag,
 • prawo zwracania uwagi pracownikom w przypadkach naruszenia obowiązujących przepisów i zasad BHP,
 • prawo występowania o odsunięcie pracownika od pracy w przypadkach braku wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych niezbędnych do obsługi określonych urządzeń, czy też braku orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do wykonywania pracy,
 • udział w zespołach powypadkowych (jako strony równoprawnej) ustalających okoliczności przyczyny wypadków przy pracy,
 • prawo wnioskowania do inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli,
 • prawo wnioskowania do inspektora pracy o wszczęcie postępowania w sprawach o wykroczenie przeciwko prawom pracownika,
 • udział w dokonywanych przez zakład pracy analizach przyczyn powstawania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych schorzeń spowodowanych warunkami pracy,
 • prawo uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy,
 • prawo czuwania nad wykonywaniem decyzji i zaleceń organów nadzoru i kontroli warunków pracy a w razie ich nie wykonania zawiadomienie tych organów,
 • prawo opiniowania projektów planów poprawy warunków pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolowanie ich realizacji,
 • prawo uczestniczenia w kontroli przestrzegania w zakładzie pracy przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego,
 • prawo działań kontrolnych związanych z nierównym traktowaniem i dyskryminacją pracowników,
 • prawo podejmowania działań na rzecz aktywnego udziału pracowników zakładów pracy w kształtowaniu właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oddziaływania na rzecz przestrzegania przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca współpracuje ze społecznym inspektorem pracy umożliwiając mu wykonywanie jego zadań.
Pracodawca ma obowiązek założyć zakładową księgę zaleceń i uwag, oraz oddziałowe (wydziałowe) księgi uwag przeznaczone do zapisów społecznego inspektora pracy. Mają one moc dokumentów urzędowych.
Zalecenia społecznego inspektora pracy wydawane są w formie pisemnej. Zawierają one pisemną dyspozycję skierowaną do pracodawcy, zobowiązującą go do usunięcia we wskazanym terminie stwierdzonych nieprawidłowości.
Od zaleceń SIP pracodawca może wnieść pisemny sprzeciw do właściwego inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w ciągu 7 dni, licząc od daty jego doręczenia.

Kontakt:
mgr Piotr Dukowski
Katedra Biologii Molekularnej INB WBiB UMCS
ul. Akademicka 19
20-033 Lublin
tel. (81) 537 59 52
e-mail: piotr.dukowski@mail.umcs.pl

Odniesienia: