Międzynarodowa mobilność edukacyjna pracowników

W ramach projektów wymian KA131-HED Programu Erasmus+  mobilność pracownikóww instytucjach szkolnictwa wyższego - możliwe jest finansowanie z funduszy Programu wyjazdów zagranicznych pracowników UMCS w celach prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych.

Wyjazdy nauczycieli akademickich w celach prowadzenia zajęć 

Z krótkich wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych na zagranicznych uczelniach mogą korzystać nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z przedsiębiorstw. Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie (wydziały) posiadają aktualnie obowiązujące umowy międzyinstytucjonalne nowego Programu Erasmus+ 2021-27, gdzie uzgodniono wymiany nauczycieli na określonym kierunku studiów. Pracownik samodzielnie uzgadnia szczegóły mobilności z partnerską uczelnią zagraniczną, a wnioskując o dofinansowanie uzgodnionego wyjazdu musi mieć zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą dokument „Porozumienie dot. programu nauczania”. Zajęcia prowadzone przez wykładowców lub specjalistów z przedsiębiorstw muszą być zawsze integralną częścią programu nauczania na określonym kierunku studiów w goszczącej uczelni.

Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych

Pracownicy szkół wyższych mogą również wyjeżdżać na krótkie okresy do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w zakresie swojej pracy administracyjnej lub pełnieniu okreslonej funkcji administracyjnej na Uczelni (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, działania typu job shadowing, itp.). Pracownik samodzielnie uzgadnia szczegóły mobilności z partnerską instytucją za granicą, a wnioskując o dofinansowanie uzgodnionego wyjazdu musi mieć zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą dokument „Porozumienie dot. programu szkolenia”.

Warunki finansowe wyjazdów

Mobilność pracownika może przebiegać w formie: zajęć prowadzonych bezpośrednio (face-to-face, lub w formie udziału zdalnego/wirtualnego/on-line, mieszanego/hybrydowego (blended mobility) zgodnie z ustaleniami dokonanymi przed wyjazdem przez uczestnika mobilności jednak dofinansowanie ze środków programu Erasmus będzie przysługiwało uczestnikowi tylko i wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu za granicą. Uczelnia może zobowiązać Uczestnika do przedłożenia dokumentów (jak np. rachunków, faktur, biletów, ewentualnie innych dokumentów) potwierdzających okres rzeczywistego (fizycznie) pobytu Uczestnika za granicą.

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota wsparcia indywidualnego jest zryczałtowana i zależy od pobytu (dni pracy) oraz kraju docelowego. Pracownicy uczelni otrzymują środki na wyjazd ze swojej uczelni macierzystej, a pracownicy przedsiębiorstw - z uczelni zapraszającej.

Zainteresowani pracownicy UMCS przygotowują (w języku zajęć dydaktycznych lub języku szkolenia, najlepiej w języku angielskim):

  • nauczyciele akademiccy - „Porozumienie dot. programu nauczania” (załączone na str. 2) na uczelni zagranicznej, z którą odpowiedni wydział ma podpisaną umowę o wymianie w Programie Erasmus+ 2021-27 ważną na rok akademicki kiedy ma odbywać się wyjazd.
  • inni pracownicy UMCS - „Porozumienie dot. programu szkolenia” na uczelni zagranicznej lub w innej instytucji szkoleniowej w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (załączone na str. 2).

W dokumencie powinna zostać dodatkowo wyraźnie wskazana forma realizacji mobilności (fizyczna, on-line, mieszana) i wyrażona gotowość instytucji zagranicznej do przyjęcia uczestnika do pracy na miejscu.

Z doświadczeń z lat ubiegłych wynika, że na UMCS finansowane będą wyjazdy nie dłuższe niż 2-5 dni roboczych, zaplanowane do realizacji pomiędzy listopadem 2023 a 30 czerwca 2025 r.

Prawidłowo wypełnione, uzgodnione i podpisane „Porozumienia” wraz z oświadczeniem dot. danych osobowych (RODO dla projektu) są jednocześnie wnioskami o dofinansowanie wyjazdu ze środków Programu Erasmus+ , które należy składać lub przesyłać w pliku pdf lub pocztą wewnętrzną do Biura Programu Erasmus w DS Grześ, ul. Langiewicza 24, pok. 12, 20-035 Lublin  (wydruki papierowe), lub skany ww. dokumentów pocztą e-mail na adres: ryszard.straszynski@mail.umcs.pl  do dnia 05 października 2023 r. 

Decyzje o przydzieleniu dofinansowania Programu na wyjazd podejmuje Komisja Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia w październiku br. O wynikach kwalifikacji uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

Po zakończeniu kwalifikacji na wyjazdy pracownicy UMCS mogą składać wnioski o dofinansowanie planowanych mobilności. Decyzję o zakwalifikowaniu wyjazdu do finansowania z Programu podejmuje wtedy Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia uwzględniając wysokość wolnych środków finansowych pozostających w projekcie na wyjazdy pracowników.

Decyzję w sprawie wyjazdu pracownika i udzieleniu urlopu szkoleniowego na wyjazd będzie podejmować JM Rektor na podstawie osobnego Wniosku o zagraniczną podróż służbową (informacje: https://www.umcs.pl/pl/procedura-wyjazdu,6123.htm ).

Zasady dotyczące organizacji wyjazdów pracowników ramach projektów KA131-HED - mobilność pracowników na UMCS oraz stawki dofinansowania podane są w odpowiednich zakładkach i załącznikach.

Informacje:
http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/mobility-and-cooperation_en

Kontakt:
Biuro Programu Erasmus w Biurze Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, UMCS
DS Grześ, ul. Langiewicza 24, pok.12, 20-035 Lublin
tel. +48 81537 5218, +48 81537 5410