Międzynarodowa mobilność edukacyjna pracowników

W ramach działań Akcji 1 programu Erasmus+  mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym możliwe jest finansowanie z funduszy programu wyjazdów zagranicznych pracowników UMCS w celach prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych. Z krótkich wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach mogą korzystać nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z przedsiębiorstw. Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie (wydziały) posiadają aktualnie obowiązujące umowy międzyinstytucjonalne programu Erasmus+ mobilność edukacyjna. Pracownik musi mieć zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą „Porozumienie dot. programu nauczania”. Zajęcia prowadzone przez wykładowców lub specjalistów z przedsiębiorstw muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych

Pracownicy szkół wyższych mogą również wyjeżdżać na krótkie okresy do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w zakresie swojej pracy (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, działania typu work shadowing, itp.). Pracownik musi mieć zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą „Porozumienie dot. programu szkolenia”.

Warunki finansowe wyjazdów

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Dofinansowanie będzie przysługiwało uczestnikowi tylko i wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu za granicą. Kwota wsparcia indywidualnego zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Pracownicy uczelni otrzymują środki na wyjazd ze swojej uczelni macierzystej, a pracownicy przedsiębiorstw - z uczelni zapraszającej.

Zainteresowani pracownicy UMCS przygotowują (w języku zajęć dydaktycznych lub języku szkolenia, najlepiej w języku angielskim):

  • nauczyciele akademiccy - „Porozumienie dot. programu nauczania” na uczelni zagranicznej, z którą odpowiedni wydział/instytut ma podpisaną umowę o wymianie w programie Erasmus+ ważną na dany rok akademicki, (załączone na str. 2),
  • inni pracownicy UMCS - „Porozumienie dot. programu szkolenia” na uczelni zagranicznej lub w innej instytucji szkoleniowej w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (załączone na str. 2).

Z doświadczeń z lat ubiegłych wynika, że na UMCS finansowane będą wyjazdy nie dłuższe niż 2-5 dni roboczych, zaplanowane pomiędzy listopadem a końcem czerwca danego roku akademickiego dla nauczycieli akademickich, oraz do 30 września każdego roku dla pozostałych pracowników.

Prawidłowo wypełnione, uzgodnione i podpisane „Porozumienia” wraz z oświadczeniem dot. danych osobowych (RODO) należy składać lub przesyłać pocztą do Biura Programu Erasmus w DS Grześ, ul. Langiewicza 24, pok. 27, 20-035 Lublin, tel. +48 815375218 do dnia 05 października każdego roku (ze względu na pandemię koronawirusa dokumenty przyjmowane są także po tej dacie).

Decyzje o przydzieleniu stypendium na wyjazd podejmuje Komisja Prorektora ds. Kształcenia w październiku (ze względu na pandemię koronawirusa wyznaczony zostanie inny termin w 2020 r.).

Zasady dotyczące organizacji wyjazdów pracowników ramach Akcji 1 - międzynarodowa mobilność edukacyjna na UMCS, podane są w odpowiednich zakładkach.

Informacje:
http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze
http://ec.europa.eu/education/erasmus-plus/index_en.htm

Kontakt:
Biuro Programu Erasmus
Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, UMCS
DS Grześ, ul. Langiewicza 24, pok.12, 20-035 Lublin
tel. +48 81537 5218