Międzynarodowa mobilność edukacyjna pracowników

W ramach działań Akcji 1 programu Erasmus+  mobilność edukacyjna w szkolnictwie wyższym możliwe jest finansowanie z funduszy programu wyjazdów zagranicznych pracowników UMCS w celach prowadzenia zajęć lub w celach szkoleniowych. Z krótkich wyjazdów w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach mogą korzystać nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z przedsiębiorstw. Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie (wydziały) posiadają aktualnie obowiązujące umowy międzyinstytucjonalne programu Erasmus+ mobilność edukacyjna. Pracownik musi mieć zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą „Porozumienie dot. programu nauczania”. Zajęcia prowadzone przez wykładowców lub specjalistów z przedsiębiorstw muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.

Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych

Pracownicy szkół wyższych mogą również wyjeżdżać na krótkie okresy do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w zakresie swojej pracy (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, działania typu work shadowing, itp.). Pracownik musi mieć zatwierdzony przez instytucję wysyłającą i przyjmującą „Porozumienie dot. programu szkolenia”.

Warunki finansowe wyjazdów

Mobilność pracownika może przebiegać w formie: zajęć prowadzonych bezpośrednio (face-to-face, lub w formie udziału zdalnego/wirtualnego/on-line, mieszanego/hybrydowego (blended mobility) zgodnie z ustaleniami dokonanymi przed wyjazdem uczestnika mobilności jednak dofinansowanie ze środków programu Erasmus będzie przysługiwało uczestnikowi tylko i wyłącznie za czas rzeczywistego pobytu za granicą. Uczelnia może zobowiązać Uczestnika do przedłożenia dokumentów (jak np. rachunków, faktur, biletów, ewentualnie innych dokumentów) potwierdzających okres rzeczywistego (fizycznie) pobytu Uczestnika za granicą.

Środki z programu Erasmus+ są przeznaczone na dofinansowanie kosztów podróży i utrzymania za granicą. Kwota wsparcia indywidualnego zależy od długości pobytu oraz kraju docelowego. Pracownicy uczelni otrzymują środki na wyjazd ze swojej uczelni macierzystej, a pracownicy przedsiębiorstw - z uczelni zapraszającej.

Ze względu na pandemię koronawirusa planujący wyjazd powinni uwzględnić ograniczenia wynikające z programu walki z SARS-Cov-2 w uczelni partnerskiej (organizacja zajęć in-class/on-line) i w kraju docelowym (ograniczenia społeczne w poruszaniu się, podróżowaniu, zakwaterowaniu), włącznie z możliwością  skierowania uczestnika przekraczającego granicę na kwarantannę.

Zainteresowani pracownicy UMCS przygotowują (w języku zajęć dydaktycznych lub języku szkolenia, najlepiej w języku angielskim):

  • nauczyciele akademiccy - „Porozumienie dot. programu nauczania” na uczelni zagranicznej, z którą odpowiedni wydział/instytut ma podpisaną umowę o wymianie w programie Erasmus+ ważną na rok akademicki 2020/21 (umowy z roku 2019/20 zachowują ważność na rok 2020/21 i 2021/22), (załączone na str. 2),
  • inni pracownicy UMCS - „Porozumienie dot. programu szkolenia” na uczelni zagranicznej lub w innej instytucji szkoleniowej w kraju uczestniczącym w programie Erasmus+ (załączone na str. 2).

W dokumencie powinna zostać dodatkowo wyraźnie wskazana forma realizacji mobilności i wyrażona gotowość instytucji zagranicznej do przyjęcia uczestnika do pracy na miejscu.

Z doświadczeń z lat ubiegłych wynika, że na UMCS finansowane będą wyjazdy nie dłuższe niż 2-5 dni roboczych, zaplanowane do realizacji pomiędzy marcem a końcem września roku 2021, a po planowanym przedłużeniu okresu realizacji projektu - do 30 września 2022 r.

Prawidłowo wypełnione, uzgodnione i podpisane „Porozumienia” wraz z oświadczeniem dot. danych osobowych (RODO E+ 2020/21) należy składać lub przesyłać w pliku pdf lub pocztą wewn. do Biura Programu Erasmus w DS Grześ, ul. Langiewicza 24, pok. 27, 20-035 Lublin  (wydruki papierowe), lub skany ww. dokumentów pocztą e-mail na adres: ryszard.straszynski@mail.umcs.pl  do dnia 20 lutego 2021 r.   na bieżaco do wyczerpania środków finansowych w przedłużonym projekcie.  

Decyzje o przydzieleniu dofinansowania Programu na wyjazd podejmuje Komisja Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia w marcu br. O wynikach kwalifikacji uczestnicy zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną.

Ze względu na pandemię zakwalifikowanie do programu nie jest jednoznaczne ze zgodą na wyjazd. Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 18/2020 decyzję w sprawie wyjazdu pracownika będzie podejmować JM Rektor uwzględniając m.in.  w sytuację epidemiczną w kraju do którego planowany jest wyjazd, termin wyjazdu, itp., a pracownik wraz z wnioskiem o zagraniczną podróż służbową zobowiązany jest do złożenia dodatkowo oświadczenia dotyczącego COVID-19 (informacje: https://www.umcs.pl/pl/procedura-wyjazdu,6123.htm ).

Zasady dotyczące organizacji wyjazdów pracowników ramach Akcji 1 - międzynarodowa mobilność edukacyjna na UMCS oraz stawki dofinansowania podane są w odpowiednich zakładkach.

Informacje:
http://erasmusplus.org.pl/szkolnictwo-wyzsze
https://ec.europa.eu/education/policies/higher-education/mobility-and-cooperation_en

Kontakt:
Biuro Programu Erasmus
Biuro ds. Obsługi Studiów i Studentów Zagranicznych
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów, UMCS
DS Grześ, ul. Langiewicza 24, pok.12, 20-035 Lublin
tel. +48 81537 5218