Wdrażanie HR Excellence na UMCS

Kalendarium prac wdrożeniowych:

6 września 2016 r.
JM Rektor, prof. dr hab. Stanisław Michałowski podpisuje deklarację poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

6 września 2016 r.
Deklaracja poparcia dla zasad i zaleceń przyjętych w Europejskiej Karcie Naukowca i Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych zostaje wysłana do Komisji Europejskiej.

9 września 2016 r.
Przedstawienie przez Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej idei wdrożenia zasad Karty i Kodeksu w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej.

19 września 2016 r.
JM Rektor, prof. dr hab. Stanisław Michałowski podpisuje Zarządzenie w sprawie powołania Zespołu ds. wdrożenia Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (Zarządzenie nr 53/2016), do którego zadań należy przygotowanie wdrożenia w UMCS zasad i wymagań określonych w Karcie i Kodeksie, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej. W skład Zespołu ds. wdrożenia wchodzą:

Przewodniczący Zespołu: prof. dr hab. Marek Pietraś
Wiceprzewodniczący Zespołu: dr hab. Anna Rakowska, prof. nadzw.
Koordynator Zespołu: Grzegorz Narolski
Sekretarz Zespołu: Paweł Kucharski

Członkowie Zespołu:

 • Agnieszka Krukowska - Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego,
 • Hanna Jaworska - Biuro Kadr,
 • Ewa Kwiatkowska - Biuro Płac,
 • Karina Kasperek - Dyrektor Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej,
 • Anna Polaczek-Skiba - Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej,
 • Anna Grzegorczyk - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii,
 • Maria Brodzicka - Rzecznik Patentowy,
 • Grzegorz Kseniak - Audytor Wewnętrzny,
 • Marcin Gołębiowski - Dyrektor Centrum Promocji,
 • Katarzyna Kołbut - Biuro Promocji
 • Aneta Adamska - Rzecznik Prasowy,
 • Wojciech Widelski - Dyrektor LubMAN UMCS,
 • Sylwia Pawłowska-Jachura - Zespół Legislacji Wewnętrznej,

oraz Przedstawiciele pracowników naukowych:

 • prof. dr hab. Zbigniew Hubicki,
 • dr hab. Anna Żukowska, prof. nadzw.
 • dr hab. Wojciech Janicki,
 • dr hab. Andrzej Kapusta,
 • dr hab. Piotr Łuczkiewicz,
 • dr Karol Dąbrowski,
 • dr Agata Kusto,
 • dr Joanna Reszko-Zygmunt,
 • dr Robert Zubel,
 • mgr Anna Tudruj.

Pracownicy merytorycznie odpowiedzialni za przygotowanie dokumentacji organizacyjnej, prawnej i informacyjnej, w tym opracowanie Strategii HR i Planu działań:

 • Agnieszka Krukowska,
 • Karina Kasperek,
 • Grzegorz Narolski. 

Pierwsze spotkanie grupy roboczej, podczas którego zostaje opracowany harmonogram prac. Grupa opracowuje wstępną procedurę przygotowania wdrożenia zapisów Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.

20 września 2016 r.
Dokładne omówienie zasad i formy sporządzenia wewnętrznej analizy dokumentacji (spotkanie Zespołu roboczego ds. analizy wewnętrznej).

22-23 września 2016 r.
Podczas spotkań dokonano dokładnej weryfikacji obowiązujących aktów prawnych i regulacji wewnętrznych Uczelni (spotkania Zespołu roboczego ds. analizy wewnętrznej).

26 września 2016 r.
Przedstawienie i omówienie szczegółowo uzupełnionej standardowej tabeli wewnętrznej analizy dokumentacji (spotkanie Zespołu ds. wdrożenia).

27 września 2016 r.
Zatwierdzenie ostatecznej treści pytań ankietowych dot. Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksie Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie skierowanych do pracowników naukowo-dydaktycznych, naukowo-badawczych, inżynieryjno-technicznych, inżynieryjno-badawczych oraz doktorantów (spotkanie Zespołu ds. wdrożenia).

27 września-15 października 2016 r.
Kampania informacyjna dotycząca badania ankietowego.

Podjęte zostały następujące działania:

 • e-mailing do uczestników badania (maile powtarzane wielokrotnie),
 • pismo od Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej – prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego skierowane do kierowników jednostek naukowo-dydaktycznych UMCS zawierające prośbę o zmobilizowanie pracowników/doktorantów do udziału w badaniu ankietowym
 • powiadomienia w uczelnianym systemie ankietyzacji,
 • ulotka informacyjna zamieszczona w październikowym wydaniu „Wiadomości Uniwersyteckich”, posty zamieszczane na uczelnianych profilach UMCS na portalach społecznościowych: Twitter, Facebook,
 • marketing szeptany:
  - wydziałowi przedstawiciele w Zespole ds. Wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w UMCS zachęcali swoich współpracowników do udziału w ankiecie;
  - pracownicy administracji - członkowie Zespołu, odwiedzali/rozmawiali telefonicznie z władzami poszczególnych Wydziałów UMCS, celem zachęcenia nauczycieli akademickich i doktorantów do udziału w badaniu ankietowym;
  - przedstawiciele Samorządu Doktorantów UMCS mobilizowali młodych naukowców do udziału w badaniu.

28 września – 16 października 2016 r.
Integralną częścią naszej aplikacji jest anonimowa ankieta, przeprowadzana wśród pracowników naukowych, naukowo-dydaktycznych, doktorantów oraz pracowników naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych w dniach 28 września – 16 października 2016 r. W przypadku ostatnich dwóch grup pracowników (naukowo-technicznych i inżynieryjno-technicznych) badanie obejmuje wyłącznie tych z Państwa, którzy złożyli oświadczenie o zaliczeniu do grupy pracowników badawczo-rozwojowych (tzw. oświadczenie o liczbie „N”).

Wyżej wymieniona ankieta jest dostępna pod adresem: https://ankiety.umcs.pl/surveys/9/

Wypełnienie ankiety wymaga zalogowania się przy pomocy nazwy użytkownika i hasła używanych w systemie USOS. Instrukcja logowania została przedstawiona na stronie internetowej: http://www.umcs.pl/pl/dostep-do-systemu-usos-dla-nauczycieli-akademickich,4222.htm

W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt:

Od końcowych wyników ankiety (uzyskania odpowiedniego odsetka zwrotności) zależy sukces naszej Alma Mater w ubieganiu się o logo HR Excellence in Research.

1 października 2016 r.
Omówienie procedury analizy wyników badania ankietowego oraz powołanie Zespołu roboczego ds. ankiety.

17 października 2016 r.
Dokonano wstępnej analizy wyników ankiety oraz ustalono podział obowiązków pomiędzy poszczególnymi członkami Zespołu roboczego ds. ankiety (spotkanie Zespołu ds. wdrożenia z członkami Zespołu roboczego ds. ankiety).

18 października 2016 r.
Komisja Europejska potwierdza otrzymanie deklaracji i informuje Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej o wszczęciu procedury, mającej na celu włączenie UMCS do grona jednostek naukowych popierających zapisy Karty i Kodeksu.

15 listopada 2016 r.
Przesłanie do Komisji Europejskiej Strategii dla pracowników naukowych (HRS4R).

21 listopada 2016 r.
Spotkanie Zespołu wdrożeniowego – podsumowanie przygotowanej Strategii HR oraz Planu działań.

10 lutego 2017 r.
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej otrzymał z Komisji Europejskiej Raport uzgodnień do przesłanej w dniu 15 listopada 2016 r. Strategii.

14 lutego 2017 r.
Zespół wdrożeniowy przeanalizował uwagi zawarte w Raporcie uzgodnień do Aplikacji UMCS w ubieganiu się o logo „HR Excellence in Research”, otrzymanym dnia 10 lutego 2017 r.

23 lutego 2017 r.
Spotkanie Zespołu monitorującego wdrożenie zasad dot. Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeku Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

12 kwietnia 2017 r.
Przesłanie do Komisji Europejskiej skorygowanej Strategii wraz z wyjaśnieniami.

6 czerwca 2017 r.
Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Marii Curie-Skłodowskiej logo „HR Excellence in Research”.

W październiku 2020 r. JM Rektor UMCS prof. Radosław Dobrowolski powołał Zespół monitorujący ds. Wdrażania Strategii HR Excellence in Research na UMCS w następującym składzie:

 1. Prof. dr hab. Wiesław Gruszecki - Przewodniczący Zespołu, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej 
 2. Prof. dr hab. Marek Pietraś - Z-ca Przewodniczącego Zespołu, Wydział Politologii i Dziennikarstwa
 3. Prof. dr hab. Katarzyna Dudka - Rzecznik Praw Akademickich UMCS, Wydział Prawa i Administracji
 4. Prof. dr hab. Anna Jarosz-Wilkołazka, wydział biologii i Biotechnologii
 5. Prof. dr hab. Irena Pidek, Wydział Nauk o Ziemii i Gosporadki Przestrzennej
 6. Dr hab. Piotr Łuczkiewicz, profesor uczelni, Wydział Humanistyczny
 7. Mgr Diana Szczepańska, Centrum Współpracy Międzynarodowej
 8. Mgr Agnieszka Krukowska, Centrum Kadrowo-Pacowe
 9. Mgr Grzegorz Narolski, Centrum Badań Naukowych
 10. Mgr Elwira Rycaj, Centrum Badań Naukowych
 11. Mgr Alicja Borzęcka-Szajner, Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
 12. Mgr Ewa Majewska, Rada Uczelniana Samorządu Doktorantów UMCS
 13. Mgr Anita Sobczyk-Adamska - Sekretarz Zespołu, Centrum Współpracy Międzynarodowej