HRS4R na lata 2022-2025

W związku z koniecznością podjęcia bardziej zdecydowanych działań na rzecz wdrażania Strategii HR Excellence in Research w październiku 2020 r. został powołany Zespół monitorujący ds. wdrażania Strategii HR Excellence in Research na UMCS. Zespół ten składa się z osób pracujących w jednostkach ogólnouniwersyteckich, przedstawicieli nauczycieli akademickich, doktorantów. Przewodniczącym Zespołu został Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej prof. dr hab. Wiesław Gruszecki. Zespół spotyka się od tego czasu cyklicznie, analizuje aktualną sytuację UMCS uzgadnia działania naprawcze i samodoskonalące, które należy podjąć oraz nadzoruje ich realizację.

Uczestnictwo osób z różnych środowisk UMCS umożliwia wnikliwe badania, szerszą dyskusję i podjęcie bardziej adekwatnych działań. Dzięki wysiłkom Zespołu wzrósł poziom świadomości i zaangażowania społeczności akademickiej w budowanie jak najbardziej przyjaznego miejsca pracy i studiowania na UMCS. Władze UMCS wspierają wszelkiego rodzaju podejmowane działania, które mają służyć temu celowi. 

Członkowie Zespołu monitorującego angażują się ponadto w realizację innych programów strategicznych na UMCS. Dzięki temu realizacja HRS4R jest wzmacniana i osadzona w działaniach długofalowych podejmowanych przez władze uczelni. Ponadto przedstawiciele Zespołu monitorującego uczestniczyli w spotkaniach informacyjnych poświęconych tematyce wdrażania Strategii, które to spotkania były organizowane przez Komisję Europejską oraz Krajowy Punk Kontaktowy.

Zespół opracował Strategię HR Excellence in Research na lata 2022-2025. Została ona złożona Komisji Europejskiej jako raport Internal Review we wrześniu 2022 r.