Umowy cywilnoprawne

Od 1 stycznia 2022 r. wejdzie w życie program „Polski Ład”.

Rozwiązania podatkowe przewidziane w Polskim Ładzie wiążą się przede wszystkim z:

  • podwyższeniem tzw. kwoty wolnej od podatku z obecnie wynoszącej 8.000 zł (i malejącej wraz ze wzrostem dochodu) do stałej kwoty 30.000 zł. Oznacza to, że kwota zmniejszająca podatek wyniesie 5.100 zł (30.000 zł x 17%),
  • podwyższeniem pierwszego  progu podatkowego określonego w skali podatkowej. Wzrośnie z obecnie obowiązującej kwoty 85.528 zł do kwoty 120.000 zł.

Istotną zmianą jest również likwidacja możliwości odliczenia od podatku składki zdrowotnej. Oznacza to tym samym, że osobom uzyskującym przychody z umowy zlecenia, które opodatkowane są według skali podatkowej, płatnik nie będzie mógł odliczyć od podatku kwoty z tytułu opłacania składki zdrowotnej w wysokości 7,75 %.

Przykład:

Podatnik z tytułu umowy zlecenia uzyskał przychód w wysokości 6.000 zł. Z umowy tej podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu oraz rentowemu), a także ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

 

Lp

 

 

Wyszczególnienie

Obciążenia podatkowo-składkowe wynagrodzenia

(kwota w zł)

aktualne zasady

zasady wprowadzone przez Polski Ład

1

przychód z umowy zlecenia

6.000,00

6.000,00

2

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne

6.000,00

6.000,00

3

składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalna oraz rentowa)

675,60

675,60

4

podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

5.324,40

5.324,40

5

składka na ubezpieczenie zdrowotne

479,20

479,20

6

składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku

412,64

-

7

koszty uzyskania przychodów

1064,88

1064,88

8

podstawa obliczenia zaliczki na podatek, po zaokrągleniu do pełnych złotych

4.260,00

4.260,00

9

zaliczka na podatek

724,20

724,20

10

zaliczka na podatek do pobrania, po zaokrągleniu do pełnych złotych

312,00

724,00

11

do wypłaty

4.533,20

4.121,20

W przypadku zleceniobiorcy nowe zasady opodatkowania na etapie poboru zaliczki będą mniej korzystne. Przy przychodzie w wysokości 6.000 zł na rękę dostanie o 412 zł mniej. Istnieje jednak szansa na zysk w rozliczeniu rocznym z uwagi na  wzrost kwoty zmniejszającej podatek. Jeśli natomiast w roku podatkowym nie uzyska innych dochodów do opodatkowania według skali podatkowej, to podatek dochodowy w rozliczeniu rocznym nie wystąpi, z kolei wpłacona zaliczka zostanie mu zwrócona.

Adresaci preferencji podatkowych

Polski Ład to program, który zawiera szereg preferencji podatkowych. Skierowane są one m.in. dla rodziców/opiekunów prawnych co najmniej czworga dzieci, dla tych, którzy przenieśli swoje miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także dla seniorów. Z kolei zaproponowana przez opisywany program tzw. “ulga dla klasy średniej” nie znajduje zastosowania dla przychodów osiąganych z tytułu umów cywilnoprawnych. 

Suma przychodów

Należy dodać, że suma przychodów zwolnionych od podatku nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty 85 528 zł; dotyczy to sumy przychodów zwolnionych z PIT w ramach ulgi dla młodych, ulgi na powrót, ulgi dla rodzin 4+ oraz ulgi dla seniorów.

Umowy zlecenia

Spośród przychodów osiąganych z tytułu umów cywilnoprawnych preferencje podatkowe (ulga „na powrót”, ulga dla rodzin 4+ oraz ulga dla seniorów) będą dotyczyły tylko tych osiąganych:

  • z umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 updof.

Preferencje podatkowe

Warunkiem skorzystania z poniższych zwolnień podatkowych jest złożenie na piśmie przez zleceniobiorców stosownych oświadczeń.

Zwolnienie z PIT dla rodziców/opiekunów prawnych co najmniej czworga dzieci

Opisywane zwolnienie z PIT dotyczy podatnika, który w roku podatkowym wychowywał co najmniej czworo dzieci. Nowa preferencja polega na objęciu zwolnieniem od PIT przychodów uprawnionego podatnika, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85.528 zł (wzór oświadczenia do pobrania poniżej).

Ulga „na powrót”

Opisywane zwolnienie od podatku posiada charakter czasowy, a mianowicie prawo do jego stosowania ma przysługiwać podatnikowi  (przy spełnieniu określonych warunków) w czterech kolejno po sobie następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Polski, albo od początku roku następnego. Podatnik sam wybierze korzystniejsze dla siebie rozwiązanie, tj. rok, od którego będzie korzystał z ulgi.

Zwolnienie od podatku z tytułu ulgi na powrót będzie przysługiwało pod warunkiem, że w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Polski podatnik podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz nie miał miejsca zamieszkania na terytorium Polski w okresie obejmującym trzy lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Należy dodać, że wolne od podatku dochodowego będą przychody podatnika, który przeniesie miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po 31 grudnia 2021 r. (wzór oświadczenia do pobrania poniżej).

Ulga dla seniorów

PIT-0 dla seniorów jest przewidziany dla osób (podatników) po ukończeniu 60. roku życia w przypadku kobiety i 65. roku życia w przypadku mężczyzny. Zwolnienie to ma dotyczyć seniorów, którzy mimo uzyskania uprawnień m.in. do emerytury, świadczenia tego nie pobierają.

Należy dodać, że opisywane zwolnienie będzie przysługiwało pod warunkiem, że podatnik podlega z tytułu uzyskanych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (wzór oświadczenia do pobrania poniżej).

Zaliczki od umów cywilnoprawnych

Na pisemny wniosek podatnika płatnik nie będzie pobierać zaliczki na podatek. Nie będzie jednak dowolności przy składaniu takiego wniosku. Jego złożenie będzie możliwe w przypadku podatnika, którego roczne dochody nie przekroczą ilorazu kwoty zmniejszającej podatek i najniższej stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (czyli kwoty 30 tys. zł), oraz poza dochodami od tego płatnika podatnik nie będzie uzyskiwać innych dochodów, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem pomniejszenia, o którym mowa w art. 32 ust. 3 updof, lub są opłacane na podstawie art. 44 ust. 3 updof (wzór wniosku do pobrania poniżej).